POSTIMEES.ee

:

Kasutustingimused

Veebilehel ning ajalehes Postimees avaldatud materjalide kasutamistingimused.

Küpsiste (cookie) kasutamine

Lehekülg kasutab küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Postimees austab Teie privaatsust. Seega oleme koostanud meie privaatsuspoliitika reeglid, mis käsitleb Teie andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Kasutades Postimehe kodulehte nõustute meie privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt.

Mis on küpsised?

Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse kui Te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet Teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse lihtsamaks ja lehekülje Teie isikupärastatud andmetega  kasulikumaks just Teile. Küpsistel on oluline roll. Nendeta oleks veebi kasutamine palju häirivam kogemus.

Mis tüüpi küpsiseid Postimees kasutab?

 • Seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.

 • Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad Postimehe partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame Teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata

 • Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad Postimehe partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame Teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata

Milleks me kasutame küpsiseid ja millist teavet Postimees kogub?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt Teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgukülgede külastamisel. Näiteks kasutame neid turvalise otsingu eelistuste meeldejätmiseks, nähtavate reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, lehe külastajate loendamiseks, meie teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja Teie andmete kaitsmiseks. Küpsiste kasutamise lubamisega ei anna Te nõusolekut oma delikaatsete isikuandmete kasutamiseks.

Kui külastate meie veebilehte, võivad lisaks Postimehe küpsistele Teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning Teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka Postimehe analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Jah, veebilehitsejal on võimalik keelata küpsiste kasutamine. Küpsiste kohta saate rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Iga äriühingu põhiväärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. Postimees austab Teie privaatsust. Käesolev isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alusdokument, mille järgi AS Postimees töötleb füüsilise isiku andmeid.

I Mõisted

1.1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid.

1.1.1. Vastutav töötleja – AS Postimees, registrikood 10472757, asukoht Tartu, Gildi 1, telefon 7390 300.

1.1.2. Volitatud töötleja – €isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema teist isikut. Volitatud töötleja on näiteks AS Express Post, registrikoodiga 10354213, asukohaga Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn, kes töötleb andmeid väljaannete kojukandeks kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega. Infot volitatud töötlejate kohta saab e-posti aadressilt marketing@postimees.ee

1.2. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid (s.h. kasutab kommenteerimise võimalust) või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

1.3. Isikuandmed - mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus või Andmesubjekti soovi avaldamisega tehingut sõlmida Andmesubjekti kohta teada saanud, vastavalt isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

1.4. Isikuandmete töötlemine - igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

II Andmesubjekti nõusolek

2.1. Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada (nt Postimehe veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

2.2. Nõusoleku võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil: isikuandmed@postimees.ee.

III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

3.1. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et:

3.1.1. täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;

3.1.2. pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel);

3.1.3. paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turuuuringud, sihitatud reklaam, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms);

3.1.4. korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;

3.1.5. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine menetlusorganile või sellises vaidluses kommentaari autori IP-aadressi avaldamine);

3.1.6. täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.2. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (va käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

3.3. Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Andmesubjekti teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

3.4. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.

3.5. Postimehel on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

4.1. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete.

4.2. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud Vastutava töötleja töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

4.3. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

4.4. Postimees kinnitab, et:

 • kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed Isikuandmete kaitseks;

 • piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas reeglistikus kirjeldatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;

 • töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

 • nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT või postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.

V Isikuandmete töötlemine otseturunduses

5.1. Kui Andmesubjekt on teatanud Postimehele oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Postimehe toodete ja teenuste kohta.

5.2. Eelmises punktis nimetatud nõusolek hõlmab ka nõusolekut Postimehe koostööpartnerist Kolmanda isiku info (sh reklaampakkumiste) saamiseks. Postimehel on õigus Andmesubjektile edastada vaid hoolikalt välja valitud koostööpartnerist Kolmanda isiku pakkumisi, kui need on seotud või osa Postimehe pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja osana).

5.3. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Postimehele oma soovist enam mitte saada otseturunduslikke pakkumisi. Me ei loe Postimehe pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks).

VI Andmesubjekti õiguste kaitse

6.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

6.2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

6.3. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab Internetis kellegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

6.4. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega AS Postimees poole elektronposti vahendusel: isikuandmed@postimees.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.5. Me võime käesolevat eeskirja täiendada millal tahes ja teid eelnevalt teavitamata. Palun kontrollige seda aeg-ajalt üle.

Veebikeskkonna kasutajate kohustused

Materjalide kopeerimine ja levitamine

Veebikeskkonna www.postimees.ee, www.majandus24.postimees.ee, www.ilmajaam.ee, www.juhtimine.ee,  www.tallinnapostimees.ee, www.tartupostimees.ee, www.tarbija24.ee, www.elu24.ee, www.naine24.ee ja pilt.postimees.ee leheküljel avaldatud materjalide (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) kopeerimine ja levitamine ilma AS Postimees kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: online@postimees.ee.

Materjali refereerimine

Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimise ka link refereeritavale materjalile.

Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui AS'st Postimees pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

Artiklit on lubatud tasuta ja ilma Postimehe nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti. Internetis tuleb refereerimisel lisada ka juurde link konkreetsele loole.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma AS Postimees kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on AS Postimees õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:

 • Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine - 200 €.

 • Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest.

Refereeritud materjali järgi lisada internetis täpne viide AS Postimees originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst Postimees.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse AS Postimees materjalile, mida kasutati.

Youtube'i keskkonnas Postimehe kontol olevatele videodele kehtib samuti autoriõigus ja neid ei ole luba kasutada ilma AS Postimees poolse nõusolekuta.

Kommenteerimine

Postimees.ee kuulub ajalehe Postimees kaudu Eesti Ajalehtede Liitu (EALL), mis toetab veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalust kui demokraatlikku ilmingut ning peab kommentaariume ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel ilma toimetuse sekkumiseta. Ajalehtede veebiväljaannete juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud arvamused on lugejate seisukohad ning kajastavad ühiskonnas levivaid arvamusi, mille sisu eest ajalehed ei saa vastutada. Küll aga peavad kommentaatorid tunnetama vastutust oma sõnade eest. Veebikeskkonnas ringleb vastutustundetuid kommentaare, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele või rikuvad kolmandate isikute õigusi.

Postimees.ee lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

 • kustutab Postimees.ee kommenteerimiskeskkonnast kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

 • heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest; juhul, kui kommenteerimiskeskkond keeldub kommentaari kustutamast, muutub ta vastutavaks jätkuvalt avaldatava kommentaari suhtes;

 • kohtu või politsei nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on Postimees.ee'l heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;

 • Postimees.ee võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

Edastades oma arvamusi-teateid jmt informatsiooni veebikeskkonna www.postimees.ee, www.majandus24.postimees.ee, www.ilmajaam.ee, www.juhtimine.ee, www.tallinnapostimees.ee, www.tartupostimees.ee, www.tarbija24.ee, www.elu24.ee, www.naine24.ee ja pilt.postimees.ee vahendusel või sellega seonduvalt, annab nende autor ühtlasi üle ka nende avaldamisõigused (autori varalised õigused), sh ajalehe «Postimees» paberkandjal väljaandele.

Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse internetiaadressi www.postimees.ee, www.e24.ee, www.ilmajaam.ee, www.juhtimine.ee, www.tallinnapostimees.ee, www.tartupostimees.ee, www.tarbija24.ee, www.naine24.ee, www.elu24.ee ja pilt.postimees.ee vahendusel või sellega seonduvalt ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

AS Postimees ei garanteeri kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatust. Isikuandmete anonüümsust ei garanteerita seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

AS Postimees  jätab endale õiguse avaldada kommentaari kirjutamiseks kasutatud arvuti IP-aadressi õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks, muu mitteseaduskuuleka käitumise ärahoidmiseks ning seadustest tulenevate õiguste, teiste isikute kaitsimiseks, kuna peame heauskselt ebaseaduslikuks sellise kommentaari kirjutamist.

Kommenteerimisel arvamus.postimees.ee's kehtib kord, kus kommentaator peab tuvastama enda isiku Facebooki, Twitteri, Yahoo! ja Google’i konto või veebipäevikukeskkondade Blogger ja WordPress kaudu.

Postimees aktsepteerib vaid täisnime alt tehtud postitusi. Aliaste ja pseudonüümide alt tehtud kommentaarid suletakse.

AS Postimees garanteerib võimalike uudislike vihjete tegijate anonüümsuse vastavalt heale ajakirjandustavale ja Eesti Ajakirjanduseetika koodeksile.

Kirjuta toimetajalePrindi
Mail
MärksõnadElu24kasutustingimusedPostimees
Süüria ja venemaa
Sponsoreeritud artiklid
jalgpallikoondise kogunemine
reporter.ee videod
õpetajate päeva eriprojekt
kirev gloobus
naine24 uudised
Gallup

Kas ostufestival meelitab sind poodi?

Küsitluses on osalenud 2578 inimest
Viimased uudised
TarbijaKõik
TehnikaKõik
MajandusKõik
MaailmKõik
SportKõik
NaineKõik
TervisKõik
TallinnKõik
Tartu PostimeesKõik
48h populaarsemad teemad
Postimees PlussKõik
ArvamusKõik
KultuurKõik
KoduKõik
LemmikKõik
VIIMASED GALERIID
SOOV.EE
Sünnipäevad

Palju õnne!

Raul Talvik

80

Raul Talvik

arstiteadlane

Rein Rannap, 62

pianist ja helilooja

Raul Rebane, 62

ajakirjanik ja meediakonsultant

Ülle Marks, 52

graafik

Tarmo Kink, 30

jalgpallur

Horoskoop
SetomaaKõik
60 PLUSSKõik
Arhiiv
Pärnu
Viljandi
Rakvere
Paide
VALGA
Pilt.postimees.ee viimati lisatud
kasutaja raul1972 galeriist