Tunnistaja: Kallakas õpetas, kuidas raha panka panna

Eesti kroonid.

FOTO: Tairo Lutter/Õhtuleht

Postimees avaldab väljavõtte Reformierakonna rahastamist puudutavast määrusest, kus juhtiv riigiprokurör teeb kokkuvõtte Priit Kallakase kahtlustusepisoodist.

«Priit Kallakas kuulati 7.08.2012 ja 10.09.2012 üle kahtlustatuna selles, et tema olles Reformierakonna liige ja 13.07.09-30.06.10 Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuhina ka Eesti Reformierakonna pädev esindaja, kelle ülesanne oli korraldada maakondlikke valimiskampaaniaid ning täita ülesandeid, mis tagavad erakonna sujuva toimimise ning vastavalt käsundusleping nr 12/09 (kehtis 13.07.2009 – 31.12.2009) kohaselt isik, kes kohustub ette valmistama ja korraldama Eesti Reformierakonna 2009.aasta oktoobrikuus toimuvate Kohaliku Omavalitsuse Volikogude valimiste valimiskampaania läbiviimise Tartu linnas ning käsunduslepingu nr 24/09 (kehtis 01.01.2010-31.07.2010) kohaselt isik, kes kohustub ette valmistama ja korraldama Eesti Reformierakonna 2011.aasta märtsikuus toimuvate riigikogu valimiste valimiskampaania Tartu linnas, korraldas 2009.aasta detsembris Tartu linnas tema käsutusse saadud sularaha kandmise Eesti Reformierakonna vara hulka erakonna kampaaniakulude katteks füüsilise isiku annetustena XXX kaudu, varjates sellega teadlikult nimetatud vara tegelikku päritolu ja rikkudes erakonna majandustegevusele ja varale seadusega kehtestatud piiranguid järgmiselt:

* Priit Kallakas tegi 2009. aasta detsembris XXXle ettepaneku kanda Priit Kallakas´e poolt antav sularaha XXX isikliku annetusena, mis ei pärinenud XXX isikliku vara hulgast; saanud XXX nõusoleku, andis Priit Kallakas Tartus, Gildi tänava pitsakohas ajavahemikul 18-20 detsember 2009.a Eesti Reformierakonnale annetusena ülekandmiseks XXX kätte viimase isikliku annetusena Reformierakonna arveldusarvele kandmiseks 5000 Eesti krooni (319.57 euro) väärtuses sularaha, mille tegelik päritolu on teadmata; samuti andis Priit Kallakas ajavahemikul 26-28.märts 2010 Tartu linnas Tähtvere linnajoas sõiduautos Eesti Reformierakonnale annetusena ülekandmiseks XXX kätte viimase isikliku annetusena Reformierakonna arveldusarvele kandmiseks 10 000 Eesti krooni (639.14 euro) väärtuses sularaha, mille tegelik päritolu on teadmata;

* XXX teostas vastavalt Priit Kallakase juhisele viimaselt detsembris 2009.a saadud sularaha ulatuses 21.12.2009 oma isiklikult arvelduskontolt ülekande summas 5000 krooni Eesti Reformierakonna arveldusarvele nr 1120107785 Swedbank AS selgitusega «Annetus»; 31.03.2010 teostas XXX oma isiklikult arvelduskontolt ülekande summas 5000 krooni Eesti Reformierakonna arveldusarvele nr 1120107785 Swedbank AS ilma selgituseta; Priit Kallakas´elt saadud sularaha summas 10 000 krooni pani XXX 06.04.2010 sularaha sissemaksena oma isiklikule arveldusarvele ning 07.04.2010 teostas XXX oma isiklikult arvelduskontolt ülekande summas 5000 krooni Eesti Reformierakonna arveldusarvele nr 1120107785 Swedbank AS selgitusega «Annetus»;

* Eelnevast tulenevalt kajastusid nimetatud ülekanded aruandes erakonnale laekunud vahendite kohta (annetuste register kuni 31.12.2011 kehtinud erakonnaseaduse § 123 mõttes) järgmiselt: 2009.a IV kvartali aruandes oli see annetus märgitud kandena 319 ning laekunud vahendi liigiks oli märgitud «annetus» ja laekumise allikaks «XXX»; 2010.a I kvartali aruandes oli see annetus märgitud kandena 70 ning laekunud vahendi liigiks oli märgitud «annetus» ja laekumise allikaks «XXX»; 2010.a II kvartali aruandes oli see annetus märgitud kandena 11 ning laekunud vahendi liigiks oli märgitud «annetus» ja laekumise allikaks «XXX»; kuigi tegelikult oli Priit Kallakas´ele teada, et nimetatud summa ei pärine XXX vara hulgast ning et erakonna annetuste register ei kajasta seega andmeid vara tegeliku allika kohta.

Kahtlustuse järgi kajastusid eelkirjeldatud viisil erakonnale laekunud rahasummad Eesti Reformierakonna 2009.a ja 2010.a majandusaasta aruandes erakonna tulu hulgas liigi all «annetused ja toetused». Nähtuvalt Riigikogu koduleheküljel avaldatud 07.04.2010 esitatud Eesti Reformierakonna aruandest riigikogu valimise kampaania kulude ja kasutatud vahendite kohta, kasutati 07.04.2010 kandes märgitud summasid nimetatud valimiskampaania kulude katteks ja nähtuvalt 14.04.2010 esitatud Eesti Reformierakonna täiendavast aruandest 2009.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kulude ja kasutatud vahendite kohta, kasutati 21.12.2009 ja 31.03.2010 kannetes märgitud summasid nimetatud valimiskampaania kulude katteks.

Seega oli alus kahtlustada, et eelkirjeldatud viisil pöörati Eesti Reformierakonna varade hulka ja kasutati erakonna igapäevases majandustegevuses, sh valimiskampaania kulude katmiseks vara, mille allikas ei ole teada, ning mille allikat ei ole varaga teostatud toimingute ja kirjendamise viisi tõttu võimalik tuvastada.

Kahtlustatavana ülekuulamistel kinnitas ta, et ei ole ülalnimetatud kuritegu toime pannud. Priit Kallakas andis seoses kahtlustuses kirjeldatud asjaoludega omapoolsed põhjalikud selgitused ja kontrollimist võimaldavad vastuväited kaitsja vandeadvokaat Tanel Mällase juuresolekul.

Priit Kallakase ütluste kohaselt täitis ta alates 2007.a (pärast Kristjan Karist) Tartu piirkonna arendusjuhi ülesandeid. Arendusjuhina olid tema ülesanneteks korraldada piirkonna tegevust (koosolekute korraldamine, kandidaatide otsimine, kampaaniate ettevalmistamine), piirkonna toimimiseks igapäevaste ülesannete täitmine.

Mingit ametijuhendit ei olnud, kohustused olid kokkuleppelised ja vastavalt töö iseloomule paindlikud. Arendusjuhina sai ta otseselt käske piirkonna esimehelt Urmas Kruuselt, samal ajal juhtis tema tööd ka peakontoris Kalev Lillo, kes oli piirkondade divisjoni juht. Tartu erakonna kontoris töötasid Tartu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik Marvi Kibe; Tartu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik ja Tartu Noorte Reformiklubi esimees Ingi Sutrop (Mihkelsoo) ja Mihkel Lees, kes vahetas välja Ingi Sutropi. Kallakase ütluste kohaselt ei ole ta konkreetselt kellegi käest küsinud annetusi, kuid on üldise arutelu käigus öelnud, et võimalusel võiks teha annetusi.

XX tunneb ta 2007.a Riigikogu valimistest, ta oli siis üks kampaania töötajatest ja võib öelda, et neil olid sõbrasuhted. Ilmar XXX sularaha ei ole ta aga andnud, et viimane selle Reformierakonnale annetaks. Samuti ei ole ta sel eesmärgil andnud sularaha ühelegi teisele inimesele ja keegi ei ole ka talle endale tundmatu päritoluga raha pakkunud.

Sularaha, mis ta ise 17.11.2009 summas 10 000 krooni oma isiklikule arvelduskontole sisse maksis, oli tema enda kogutud. Kahtlustuses toodud asjaoludest tundub talle absurdne, et raha tema poolt anti XXXle üle autos: «tegelik olukord oli selline, et ei olnud minul autot, samuti ei olnud XXX autot, samuti ei olnud erakonna poolt mulle antud ajal antud autot kasutada.»

XXX ütluste kohaselt astus ta Tartus Reformierakonda 2006.a sügise paiku seoses erakonna kontorisse tööle asumisega. Ühel nädalavahetusel detsembrikuus 2009.a helistas talle Tartu piirkonna arendusjuht Priit Kallakas, kes kutsus XXX lõunale. Lõuna toimus helistamisega võrreldes kas samal või järgneval päeval.

Räägiti maast ja ilmast, aga vestluse lõpetuseks küsis Kallakas midagi sellist nagu kas «Kas erakonda soovid toetada?» või «Kas soovid annetada selle ja selle summa?» Ta näitas tunnistajale, et tal oli 5000 krooni ja XXXle jäi mulje, et ega ta ka pigem ei teadnud, kust täpselt see raha pärit oli.

Tunnistaja mälu järgi ütles Kallakas, et ärgu ta viigu raha otse panka ega pane automaati; asi pidi välja nägema nii, et tal on piisavalt sissetulekuid-väljaminekuid, et jätta muljet, nagu oleks annetus pärinenud oma rahast. XXX rääkis sellest kohe kodus elukaaslasele, kellele see ei meeldinud.

Tunnistaja lisas: «Priit Kallakaselt saadud sularaha 5000 krooni jaotasin kaheks osaks ning 2500 krooni andsin XXXle ja 2500 krooni andsin XXXile eesmärgiga, et nemad kannaksid antud summa raha minu kontole. Mingit lisaselgitust ma isikutele ei andnud selle kohta, kust antud raha pärineb, miks nad mulle antud raha peavad üle kandma ja mis mina selle rahaga teen. Samuti isikud ise ei küsinud minult mingit selgitust selle kohta, miks nad peavad antud raha minu kontole kandma. Summa 5000 krooni jagasin kahele isikule sellepärast, et Kallakas ütles mulle, et ära antud raha sularaha sissemaksena oma kontole kanna, vaid et ma teeksin ülekande erakonnale oma kontol olevatest vahenditest.»

Raha sai tunnistaja oma ütluste kohaselt Kallakaselt ka märtsis 2010, mil Kallakas helistas talle ette ja vesteldi ilmselt sõidu peal kusagil autos. Sel korral küsis Kallakas, kui palju ta võtta saaks, selle mõttega, et kui palju võttes jääks annetust tehes mulje, et see on tehtud enda normaalsetest sissetulekutest. Lepiti kokku 10 000 krooni peale, mis olid viiesajastes kupüürides. Tunnistaja kandis saadud 10 000 krooni kontolt erakonnale üle kahes osas, arvestades seda, kui palju arvel raha oli – enne palgapäeva ühe osa ja pärast palgapäeva teise osa. Tagantjärgi on tal selle kõige pärast väga häbi.

Nii Reformierakonna annetuste register kui kontoväljavõtted kinnitavad XXX ütlusi ülekannete ja annetuste tegemise kohta vastavalt 2009.a ja 2010.a. Samuti kinnitab tema abikaasa, tollane elukaaslane XXX, et XXX tunnistas talle tookord Kallakase ettepaneku üles, kuigi XXX mälu järgi toimus see 2011.a.

Vastuseks uurija nõudekirjale teatas Maanteeamet, et 2010.a märtsi seisuga ei olnud Priit Kallakas kantud ühegi sõiduki omanikuks, kasutajaks, esindajaks ega hooldajaks. XXX oli samal ajal kantud kasutajana sõiduauto Hyundai Getz registreerimistunnistusele.

Telefonikõnede toimumise kontrollimisega on sama probleem, mis ülalnimetatud Michali ja Lillo episoodis – esiteks ei luba seadus karistusõiguslikult niivõrd vähetähtsa kuriteo puhul vastavat toimingut teha ja teiseks on väga vähe tõenäoline, et operaator on nii ammuseid andmeid säilitanud.»

Tagasi üles