Ministeerium avalikustas võidusamba ehituslepingud

Vabadussõja relvarahu aastapäev oli esimene võidusamba juures peetud ametlik tseremoonia.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tulenevalt avalikkuse kõrgendatud huvist ja lepingupartnerilt saadud nõusolekust avalikustab kaitseministeerium Vabadussõja võidusamba rajamiseks sõlmitud lepingud.

28. veebruaril 2008. aastal kaitseministeeriumi ja Sans Souci s.r.o vahel Vabadussõja võidusamba monumendi osa rajamiseks sõlmitud lepingus on sätestatud
konfidentsiaalsuse nõue, mille järgi eeldab lepingu dokumentide avaldamine teise poole eelnevat nõusolekut, vahendas ministeeriumi pressiesindaja.

Tegemist on nii era- kui avaliku sektori praktikas levinud klausliga, mille kasutamise põhieesmärk on lepingupartneri ärisaladuse kaitse.

Kehtivatest õigusaktidest lähtudes on kaitseministeerium täitnud seadusest tulenevat kohustust kaitsta lepingupartneri ärisaladusi. Lepingudokumentatsiooni avaldamine ilma, et sellega pandaks toime lepingurikkumine või kahjustataks partneri ärisaladust, pole võimalik. Sõltuvalt asjaoludest võib ärisaladuse õigustamatu avaldamine olla karistatav ka kuriteona kriminaalkorras.

Riigiasutuste toimimise avatus ja läbipaistvus on oluline põhimõte. Kaitseministeerium nagu iga teine riigiasutus lähtub teabe avalikustamisel avaliku teabe seaduses sätestatud kohustustest ja piirangutest.

Kaupade või teenuste tellimisel lasub riigiasutustel kohustus vajadusel kaitsta oma lepingupartnerite ärisaladusi. Hankeid võidavad parimad pakkujad ehk isikud ja
firmad, kellel on konkurentide ees teatud eelised, mis on sageli kaitstud ärisaladusena. Informatsiooni piiramatu avaldamine tooks kaasa lepingupartnerite eeliste kadumise turul laiemalt. See asjaolu võib riigile kaasa tuua ebasoodsad tagajärjed, mis väljenduvad kas hanke läbikukkumises või kõrgemas hinnas.

Tulenevalt avalikkuse kõrgendatud huvist Vabadussõja võidusamba ehitamise lepingute vastu avaldab kaitseministeerium kõnealused dokumendid. Ministeeriumi täiendava päringu peale on ettevõte loobunud oma ärisaladuse kaitse nõudest, millest johtuvalt avalikustatakse monumendi rajamisega seotud kahepoolsed lepingud ning nende lisad kaitseministeeriumi dokumendiregistris.

Ülevaade Vabadussõja võidusamba rajamiseks sõlmitud lepingutest:

28. veebruaril 2008 sõlmiti kaitseministeeriumi ja Sans Souci s.r.o vahel peatöövõtuleping, mille kohaselt kohustus töövõtja rajama Vabadussõja võidusamba
monumendi osa «võtmed kätte» põhimõttel. Terviklahenduse kasuks otsustati saavutamaks visuaalselt parim tulemus ning vältimaks võimalikke ebakõlade tekkimist monumendi sambaosa põhielementide vahel (tugikonstruktsioon, klaaspaneelid ja valgustuslahendus).

5. veebruaril 2009 allkirjastati lepingu muudatus, millega lepiti kokku algselt kavandatud tööde osalises muutmises (samba alaosa kuju, klaaspaneelide paksus ja
klaasilahendustele kohalduvad standardid). Samuti lepiti kokku lisatöödes (paneelide kinnituste katmises ja ristiosa valgustuse täiustamine) ning nende mõjus lepingu täitmise tähtajale ja maksumusele.

19. novembril 2009 sõlmiti autorileping, millega kinnitati monumendi rajamisega seotud intellektuaalse omandi üleminekut kaitseministeeriumile.

20. novembril 2009. allkirjastati tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, milles fikseeriti täiendavalt vaegtööde ja ilmnenud garantiipuuduste kõrvaldamise tingimused ning lepingujärgsete ja veel tasumata maksete teostamise kord.

Tagasi üles