Kõlvart vastas avalikule teabenõudele

Tallinna Linnamäe Vene lütseum on üks viiest koolist, mis soovib gümnaasiumis vene õppekeelt kasutada.

FOTO: Priit Simson

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart saatis vastuse linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Martin Kuke esitatud avalikule teabenõudele, milles Kukk nõudis selgitusi Tallinna Vene lütseumi sihtasutuse rahastamise kohta.


Teabenõude vastuses märkis Kõlvart, et rahaeraldamine sihtasutusele Tallinna Vene lütseum toimus vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kooskõlas Tallinna linna õigusaktidega, vahendas linna pressiteenistus.

«On ka tavapärane praktika, et linnavalitsuse esindaja kuulub linna poolt loodud sihtasutuse nõukokku. Näiteks võib tuua linnale kuuluvad SA Tallinna Lastehaigla või SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, kuhu kuuluvad Tallinna linnavalitsuse esindajad. Ühtlasi pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et sihtasutuse Tallinna Vene lütseum nõukogu liikmete töö ei ole tasustatav,» seisab teabenõude vastuses.

Muuhulgas on vastuses väljavõtteid sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum vastusest haridus- ja teadusministeeriumi märgukirjale, mille järgi Tallinna Linnamäe Vene lütseumis toimub õppetöö ühiskonnaõpetuse aineõppes eesti keeles ning rangelt gümnaasiumi riikliku õppekava alusel, koolituskeskuses aga toimuvad konsultatsioonid matemaatikas ja keemias.


Teabenõudes esitatud küsimused ja Kõlvarti vastused

Millistel nädalapäevade ja kellaaegadel toimub õppetöö sihtasutuses Tallinna Vene lütseum (edaspidi TVL)?

1.oktoobril .2013 toimus Tõnismäe reaalkoolis koosolek, millest võtsid osa nii õpetajad kui õpilased. Koos valisid nad õppetööks sobiliku nädalapäeva ja kellaaja. Tunniplaan on järgmine:

Esmaspäev. Matemaatika kahes rühmas: 11. klassi ainekava järgi kell 16.30, 10. klassi ainekava järgi kell 17.30.

Teisipäev. Keemia, üks rühm, õppetöö käib 10. ja 11. klasside ainekavade järgi, kell 16.30.

Neljapäev. Matemaatika, üks rühm, 12. klassi ainekava järgi, kell 16.45.

Iga tugiõppe üritus kestab 2 – 2,5 tundi.

Kui palju käib TVL-i loengutes õpilasi? Kas on olemas nimekirjad seni tundides osalenutest?

Nimekirjad on olemas. Registreerinud on kokku 92 õpilast, nendest:

Keemia – 23
10. klassi matemaatika – 20
11. klassi matemaatika – 16
12. klassi matemaatika – 33


Kas ja milliseid ruume rendib TVL koolilt, kus ta tegutseb? Kas ruumide rendi kohta on olemas lepingud ning millal ja kelle poolt on nad sõlmitud?

Renditud on neli klassiruumi. Lepingud on sõlmitud sihtasutuse Tallinna Vene lütseumi ja kooli (Tallinna Linnamäe Vene lütseum) vahel.


Miks on vaja eraldi sihtasutust, kui sisuliselt kasutatakse sama kooli ruume, õpetajaid, õpilasi ja juhtkonda?

Õppekeskus pakub tugiõpet koolilastele kõigist Tallinna linnaosadest, mitte ainult Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilastele.

Kas sihtasutus on õpetajatega sõlminud töölepingud või muud lepingud seoses nende tegevusega TVL-is? Kui jah, siis millal ja kelle poolt on need lepingud sõlmitud?

Jah, iga õpetajaga on SA Tallinna Vene Lütseum sõlminud käsunduslepingu detsembris 2013 (peale seda, kui linnavolikogu kinnitas rahaeraldise).

Õppetöö TVL-is toimub väidetavalt 2013. aasta märtsist, ehkki sel ajal ei olnud Tallinna linn veel sihtasutusele raha eraldanud. Kas üle poole aasta tegutseti ilma vahenditeta?

Kui sündis idee luua venekeelsetele õpilastele õppekeskus, siis kutsuti kokku kuue Tallinna kooli (Tõnismäe reaalkool, Kesklinna Vene gümnaasium, Mustamäe reaalgümnaasium, Ehte humanitaargümnaasium, Haabersti Vene gümnaasium, Linnamäe Vene lütseum) direktorid. Selleks ajaks viidi nendes kuues koolis läbi küsitlus, milles osalesid 9.-12. klasside õpilased. Küsitluse tulemused näitasid, millistes ainetes vajavad õpilased järelaitamist ja/või lisatunde.

Seejärel arutleti ühiselt, millist formaati luua ning koostöös jõuti järeldusele, et alguseks käivitub Tallinna Vene lütseumis pilootprojektina karjääriõpe. Möödunud aasta oktoobrist aga hakkasid keskuse õpilased käima matemaatika ja keemia tundides. 2013. aasta lõpus eraldas linnavalitsus reservfondist 30 563 eurot sihtasutusele 2013. aasta kulude katteks. Otsuse eraldada sihtasutusele 2014. aastaks 100 000 eurot tegi linnavolikogu 2014. aasta linnaeelarve kolmandal lugemisel.


Kas, kuidas ja millisel viisil toimub kursuste tagasisidestamine ning kuidas hinnatakse tulemusi, mida saavad õpilased TVL-ist lisahariduse omandamisel? Kas toimuvad eksamid või arvestused ning milliste dokumentidega need on vormistatud?

Tagasisidestamine käib konsultatsioonide vormis. Hindeid, eksameid ega arvestusi ei ole.


Millele kulub TVL-ile eraldatud raha? Eraldatud summad on suured, aga abilinnapea sõnul on õppemaht nõnda väike, et ei ole vaja taotleda koolitusluba.

Eelarves on ette nähtud vahendid tegevuse korralduseks (sh majanduskulud: rent ja bürookulud) ja töötasuks.

Samas näeb Tallinna Vene lütseumi eelarve ette arengu kaasaegse õppekeskkonna loomiseks (näiteks, laborivarustus: digitaalne mikroskoop, sülearvuti+tugi, mõõteseadmed ja –instrumendid, optika, kvantfüüsika, elektrodünaamika katsevahendid ja palju muud), mida nõuab ka uus riiklik õppekava (§ 7. Õpikeskkond). Iga kooli puhul oleks taolise klassi loomine liiga kallis, sihtasutuse olemasolul saaksid seda kasutada mitmed koolid graafiku alusel.


Miks tegutseb TVL koolis, mis on õpilastega koormatud ning õppetöö käib lausa kahes vahetuses?

Õppetöö toimub õhtuti ning ei sega Tallinna Linnamäe Vene lütseumi põhilist õppeprotsessi. Lisaks on Tallinna Linnamäe Vene lütseumis loodud suhteliselt head õppetingimused: õppematerjalid, jaotvara, keemia labor, smart-boardid jne.

Õpilaste tagasisidest selgub aga, et kõige optimaalsem oleks kaasaegse õppeklassi loomine kesklinnas, sest paljudel kuulub liigselt aega Lasnamäele jõudmiseks.
 

Tagasi üles