Loe ja võrdle: mida tahavad sotsid tegelikult koalitsioonileppes muuta?

Reformierakonna, SDE ja IRLi koalitsioonileping sai allkirjad 8. aprillil.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna enam kui 30 ettepanekust hinnanguliselt pool on sellised, mida kevadel sõlmitud koalitsioonileppes pole käsitletud. Osa ettepanekutega soovivad sotsid lepingu punkte täiendada ja täpsustada, osa aga kordavad lihtsalt teises sõnastuses juba olemasolevaid lubadusi.

UUED ETTEPANEKUD

* Tõsta tulumaksuvaba miinimum 400 euroni kuus, et suurendada madalat ja keskmist palka teenivate toimetulekut ning sisuliselt lahendada palgavaesuse probleem. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmise võimaliku katteallikana pakuvad sotsid üksikisiku tulumaksu suurendamist. Praegune koalitsioonileping nägi ette tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 205 euroni kuus.

* Tõsta ettevõtete, kaasa arvatud FIEde maksuvaba käibe piirmäär 25 000 euroni.

* Tagada Eestis kõrgkooli lõpetanud välismaalastele elamis- ja tööluba.

* Tagada kõikide kohalike omavalitsuste tulubaas vähemalt majanduslanguse eelsel tasemel.

* Tagada omavalitsustele suuremad õigused kohalike maksude kehtestamiseks.

* Viia olulised regionaalsed funktsioonid maakonnatasandile eesmärgiga luua kahetasandiline omavalitsus.

* Sätestada seadustega külavanemate õigused ja kohustused.

* Kohaliku omavalitsuse tulubaas peab tagama, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks kõikjal arvestatavale tasemele.

* Tagada põllumajanduse elavdamiseks üleminekutoetus (nn top-up) vähemalt 50 protsendi ulatuses maksimummäärast.

* Riigikogu liikme nõukogusse nimetamisel ei tohi riigikogu liige saada selle eest eraldi tasu. Koalitsioonilepe näeb küll ette riigiettevõtete omanikupoliitika väljatöötamist, kuid ütleb nõukogude liikmete nimetamise kohta vaid, et selle käigus jälgitakse sõltumatuse ja professionaalsuse kriteeriumi täitmist.

* Seada selged piirangud riigi omandis olevate autode ja muude sõidukite hindadele. Sotsid ei pea aktsepteeritavaks, et riigi omandis olevate ettevõtete autopargi hind on üle mõistuse kallis.

* Tõsta õpetaja palk 120 protsendile keskmisest palgast.

* Kasutada õpetajate palgatõusu katteallikana kiiremat alkoholiaktsiisi tõusu. Praeguse koalitsioonileppe kohaselt tõstetakse järjekindlalt aktsiise tubaka ja alkoholi kättesaadavuse vähendamiseks.

* Suurendada doktoranditoetust vähemalt 80 protsendini eelmise kalendriaasta keskmisest palgast.

* Tagada üliõpilastele ravikindlustus kogu kõrgkooli immatrikuleeritud aja jooksul.

* Kaaluda Soome eeskujul turistide taaskülastust soodustava süsteemi (nn invoice-müük) kehtestamist.

* Vabastada represseeritud isikute pensionid tulumaksust.

ETTEPANEKUD, MIS TÄIENDAVAD LEPPE OLEMASOLEVAID PUNKTE

* Sõnastada koalitsioonilepingus haldus- ja riigireformi aluspõhimõtetena maakonnatasandi tugevdamine, omavalitsuste finantsautonoomia tagamine ning teenuste jaotus.

Praeguses leppes lubavad koalitsioonierakonnad sätestada omavalitsustele ülesanded ja reguleerida omavalitsuste ühisasutuste tegevuse, et omavalitsused saaksid tagada teenuste osutamise ühtlaselt kõikjal Eestis. Kriteeriumidele vastavatele omavalitsustele võimaldatakse osutada ka riigi rahastatud riiklikke ülesandeid. Haldusreformi käigus lubavad erakonnad välja töötada kohalike omavalitsuste uue rahastamismudeli.

* Kaasajastada riigihangete süsteem, mis tagaks regionaalsetele ja/või väikestele ja keskmistele ettevõtetele parema ligipääsu avaliku sektori tellimustele.

Leppe kohaselt ajakohastatakse riigihangete korraldamist ja edendatakse e-hankeid, et hankija saaks arvestada pakkuja valikul paremini pakkumiste kvaliteeti. Praegu lubavad erakonnad võimalusel arvestada avaliku sektori poolt teenuste ja toodete hankimisel ettevõtete regionaalset paiknemist.

* Kaaluda võimalust tasandusfondi lisakomponendina arvestada uute töökohtade loomise arvu, et motiveerida omavalitsusi tegelema eraettevõtluse arendamisega.

Leppes lubavad koalitsioonipartnerid seada riigireformi üheks eesmärgiks suurendada omavalitsuste rolli, võimekust ja motivatsiooni töökohtade loomisel.

* Tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus.

Lepingu kohaselt eelistatakse riigiasutuste ja nende tugiteenuste ümberkorraldamisel võimalusel asukohana maakonnakeskusi ja väikelinnasid ning toetatakse autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride jmt) väljaviimist pealinnast.

* Luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks.

Leppes lubavad koalitsioonierakonnad, et näitavad avalikus sektoris eeskuju, suurendades kaugtöö osakaalu.

* Sätestada selged piirangud valimiskampaania mahule, muuta riigikogu valimiste üleriigilised nimekirjad avatuks ning piirata kohalike volikogude valimistel esitatavate kandidaatide nimekirjade pikkust.

Koalitsioonilepingus lubavad parteid ühtlustada valimisseadused ning analüüsida poliitilise konkurentsi elavdamise võimalusi (reklaamikulude ülempiir, kautsjoni maksmine, üleriigilise nimekirja institutsioon ja valimisringkondade proportsioonid), täpsustada poliitilise reklaami määratlust ja kehtestada toimivad piirangud omavalitsuste ja riigiasutuste reklaamikampaaniate korraldamisele varjatud valimiskampaania tegemise eesmärgil.

KOALITSIOONILEPPE PUNKTID UUES SÕNASTUSES

* Tagada reformi käigus kohalikele omavalitsustele kindel tulubaas ja töötada välja uus rahastamismudel.

Lepe näeb praegu ette, et kriteeriumidele vastavatele omavalitsustele võimaldatakse lisaks omavalitsuslikele ülesannetele osutada ka riigi poolt rahastatud riiklikke ülesandeid, samuti lubatakse haldusreformi käigus välja töötada kohalike omavalitsuste uus rahastamismudel.

* Tagada igale maapiirkonnas elavale perekonnale mõistliku hinnaga elekter, kiire internet ja kodukanti korralikud sõiduteed.

Lepe näeb ette, et regionaalsete ettevõtete toetuseks algatatakse programm ettevõtluseks vajalike elektri- ja sidevõrkudega liitumiseks ning teede rajamiseks põhimõttel «osa riik, osa kohalik omavalitsus ja osa ettevõte». Jätkatakse riigimaanteede ja kohalike teede tolmuvabaks muutmise programmi ning suurendatakse kohalike teede rahastamist. Kiire internetiühenduse kättesaadavuse tagamiseks jätkatakse Estwin sidevõrgu arendamist, et uued kommunikatsioontehnoloogiad ja -teenused jõuaksid Eesti tarbijateni kiiresti ja võimalikult taskukohase hinnaga.

* Leida lisaraha Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse laiendamiseks.

Koalitsioonilepingus lubatakse kaaluda Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde äriühingu loomist, mille kaudu mitmekesistada põllumajandus- ja kalandusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate rahastamisvõimalusi.

* Võtta vastu pealinna seadus.

Leping lubab ajakohastada pealinna regiooni halduse.

* Teha põhjalik riigiaudit ja korrastada riigihaldust, et tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning kulude kokkuhoid.

Koalitsioonilepingu praeguse sõnastuse kohaselt lähtutakse põhimõttest, et valitsussektori töökohtade arv väheneb kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. Ametikohtade ja ametiasutuste arvu vähendamiseks vähendatakse dubleerimist ministeeriumide ja riigiametite vahel ning ülereguleerimist ja bürokraatiat avalikus sektoris. Samuti lubatakse vähendada riigi ja Euroopa Liidu toetusi administreerivate ning vastavat poliitikat rakendavate asutuste omavahelist dubleerimist ja suurendada nende omavahelist sünergiat. Et suurendada riigi majandamise efektiivsust, jätkatakse struktuurseid reforme, konsolideerides tugiteenused ja võimalusel avalike teenuste pakkumise. Tagatakse juhtimise kaudu kliendi huvide tasakaalustatud esindatus ning  peetakse prioriteediks teenuste digitaliseerimist ja uute e-teenuste arendamist.

Tagasi üles