iDeal kampaania

Meremäed ähvardab sundliitmine

Meremäe valla volikogu Koduvald liikmed Arno Vares, Helgi Metsik, Matti Kõivik, Arvo Kaupo ja Rein Nikitin

FOTO: Annela Laaneots

Möödunud neljapäeval arutati Meremäe mõttepäevadel haldusreformi liitumisläbirääkimiste üle, milles ei ole endiselt suudetud kompromissi saavutada.

«Seto valla pooldajad on aktiivsed, kuid nn Võrumaa suuna toetajad on siiani volikogus peale jäänud. See on valda lõhestunud, mistõttu kahjuks ühtset hingamist ei ole,» ütles Võrumaa Omavalitsuste Liidu konsultant Mihkel Laan mõttepäeval.

Neljapäeval toimunud Meremäe mõttepäeval avaldas vallarahvas oma meelsust haldusreformi teemal. Kaks kolmandikku kohapeal hääletussedeli täitnud osalejatest pooldas liitumist ühtse Seto valla suunas. Vallavolikogu enamus aga on seni soosinud Vastseliina suunda.

Mõttepäevast võttis osa enam kui 60 inimest. Arutati Meremäe võimalike alternatiivide üle haldusreformi käigus ning pandi kirja liitumisalternatiivide plussid ja miinused.

Hetkel on valikus ühtse Seto valla suund; Meremäe, Misso, Orava ja Vastseliina suund; Võru suund ning sundliitmine ehk otsus mitte midagi teha. Setomaa suund kogus osalenutelt 24 poolthäält ja Vastseliina suund seitse häält.

Setomaa brändi küsimus

Võromaast ja Setomaa brändist rääkis endine Seto ülemsootska ja Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniõppejõud Annela Laaneots.

Vestlusringis osalenute sõnul töötab erinevates ametites seto brändi heaks praegu igapäevaselt seitse inimest, seda tööd on tehtud juba kümme aastat. «Nüüd oleme hakanud nägema selle töö tulemusi, brändi arendamine on seega väga aeganõudev tegevus,» lisas Laaneots.

Eristuv ja ihaldusväärne kuvand meelitab tema sõnul omavalitsusse investeeringuid ja elama aktiivseid inimesi, samuti hoiab see juba praeguseid elanikke lahkumast. Ilma kohaturunduse brändinguta ei saa piirkond Laanemetsa sõnul olla tulevikus edukas.

Annela Laaneotsa sõnul on seto bränd teistest eristuv ja väljapaistev, oma karakteriga, karismaatiline ja kaasakutsuv. Lisaks on seto kuvand tema sõnul meeldejääv, pisut müstiline ja kannab jõuliselt seto lugu.

Seto brändi puhul tuleks Laaneotsa sõnul rõhutada eristuvat kultuuri ja elulaadi, eristuvat asukohta Euroopa väravas, unikaalsust (UNESCO), autentsust, väärtuslikkust ja haruldust. Bränd on «elus», see on sõbralik ja vaatamist väärt.

Meremäelased kaardistasid mõttepäeval ise need teemad, mille üle ollakse uhked. Need on seto sündmused (Seto Kuningriik, leelopäev, kirikupühad jm), sümbolid (Seto lipp, hümn, Peko, ülemsootskad, vedosnikud, rahvarõivad, ehted jm), leelo ja pärimuskultuur (toit, hansa, käsitöö, taluarhitektuur, tsässonad).

Haldusreformi kohta olid enamuses Seto valda puudutavad mõtted. Meremäe koolimaja seintele kleebitud paberlehtedele kirjutati plusse ja miinuseid ka liitumise kohta Vastseliinaga ja Võruga ning võimaliku sundliitmise osas, teema fookus kujunes siiski läbivalt setoteemaliseks.

Alternatiivid Meremäe jaoks

Ühtse Seto valla plussidena märgiti mõttepäeval kultuuri valdkonnas ühiseid traditsioone ning tuntud ja tugevat seto kaubamärki. Liituvad vallad oleksid suuruse osas võrdsed partnerid, mis omakorda tähendaks suuremat esindatust volikogus. Puudustena nähti tulevase liitvalla transpordiühendus ning arvati, et raskendatud võib olla elanikkonna teenindamine.

Vastseliina, Orava ja Misso vallaga liitumise plussideks peeti olemasolevat bussiliiklust ning Vastseliinas asuvat gümnaasiumi ja huvikooli. Samuti asuvad paljude meremäelaste töökohad just Vastseliinas. Küll aga ei ole selline alternatiiv võimalik, sest ei ole täidetud haldusreformi seadusest tulenevad kriteeriumid.

Ühinemist Võru suunal peeti positiivseks toimivate taristute ja suure rahvaarvu tõttu. Miinustena toodi välja seto kui brändi tuntuse kahanemine ning võimalik kahju ettevõtlusele ning turismile.

Viimaks on laual ka sundliitmine. Plussidena toodi välja, et sellisel juhul ei ole volikogu liikmetel tarvis suvel tööd teha ning hiljem ei pea ka vastutust võtma. Sundliitmine tähendaks Meremäele seda, et volikogus esindatus saab olema väike. Jäädakse ilma nii ühinemistoetusest kui ka ettevõtjate toetusest. On oht, et Setomaa märgi mõju väheneb.

ALTERNATIIVID MEREMÄE JAOKS

1.  Seto vald, mis koosneks Meremäest, Mikitamäest, Värskast ja Misso Luhamaa nulgast. Sellist kooslust toetab seaduses olev erand.

2. Vastseliina suund, mille jaoks seaduses olev erand ei kehti ning ka 5000 elaniku künnis jääb ületamata.

3. Koos Vastseliina ja Oravaga nn Võhandu suund: Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald ei soovi aga partnerite ringi laiendamist. Vastseliina ja Orava soov Meremäed kaasata on küsitav.

4. Otsus mitte midagi teha, millega kaasneb sundliitmine.

Tagasi üles