Lauri Leesi õpilaste «piitsutamisest»: õppimist võib käsitleda ka patriootilise tegevusena
Oluliselt täiendatud 16.35!

Klassiruum

FOTO: SCANPIX

Õiguskantsler Ülle Madise asus lapsevanemate ja õpilaste kurtmise tõttu uurima, kuidas koolid kontrolltöödele kehtestatud nõudeid järgivad. Üks koolidest on Lauri Leesi juhitav Tallinna prantsuse lütseum.

Aastate jooksul on õiguskantsler saanud kümneid pöördumisi lapsevanematelt ja lastelt, kelle sõnul ei järgi õpetajad alati kontrolltööde läbiviimiseks kehtestatud nõudeid. Taolisi kaebusi on tulnud nii maa- kui linnakoolidest.

Probleem kerkis üles juba 2013. aastal, kui õiguskantsler saatis koolidele ringkirja, milles juhtis tähelepanu sotsiaalministri määrusele. Näiteks heideti toona kaebustes õiguskantslerile ette, et mitu aineõpetajat viivad kontrolltöö läbi samal päeval.

Selliseid pöördumisi on saanud õiguskantsler ka sel aastal ja kaebuste sisu on ikka üks ja seesama: õpetajad teevad päevas mitu kontrolltööd ja nädalas rohkem kui kolm kontrolltööd.

Sotsiaalministri määrus seda aga ei luba.

Kool võib päevakavale ja õppekorraldusele kehtestatud tervisekaitsenõuete järgi päevas läbi viia ühe kontrolltöö ja nädalas maksimaalselt kolm kontrolltööd, seejuures tuleb võimalusel vältida kontrolltööde planeerimist esmaspäevale või reedele ning päeva esimesele või viimasele õppetunnile.

Seekord otsustas õiguskantsler probleemiga laiemalt tegeleda ja valis juhuslikult välja 13 kooli nii, et valimis oleks õppeasutusi erinevatest kohalikest omavalitsustest ja kaasatud oleks ka vene õppekeelega koolid. Väljavalitud koolide direktorid peavad vastama näiteks küsimusele, kas ja kuidas jälgib kooli juhtkond, et õpetajad täidaksid määruse nõudeid.

Muu hulgas soovib õiguskantsler saada elektroonilist väljavõtet koolides kasutusel olevast koolihaldussüsteemist selliselt, et väljavõttel kajastuksid 8. klasside nelja nädala õpiülesanded õppeveerandi või muu õppeperioodi lõpus sellel õppeaastal.

Praegu käimasolev menetlus keskendubki üksnes kontrolltööde korraldamise nõuetest kinnipidamise uurimisele. Kui koolid on oma vastused saatnud, otsustab õiguskantsler, kuidas probleemiga edasi tegeleda.

Milliste koolide õpilastelt kaebused on tulnud, seda õiguskantsler ei täpsusta, kuna eesmärk ei ole kedagi avalikult häbiposti panna.

Lauri Leesi. Foto:

FOTO: Marina Puškar

Lauri Leesi: kas siis nädalavahetusel Bulgakovi, Tammsaare või Wilde’i teoste lugemises on midagi taunitavat?  

Teiste seas peab õiguskantsleri küsimustele vastama Tallinna prantsuse lütseum. Postimehele antud kommentaaris ütles kooli direktor Lauri Leesi, et määruse nõuded ei ole tema hinnangul põhjendatud.

«Määrus lähtub sellest, et teadmiste omandamine on inimaju nüristav ning äärmiselt ebameeldiv protseduur. Mulle aga tundub, et Eesti koolis lastele pakutav programm on huvitav ning esteetilist naudingut pakkuv. Ma ei tea ühtegi sõnumita õppeainet. Igas tunnis avastab noor maailmakodanik midagi uut. Kontrolltöö või test on ju üksnes omandatud teadmiste kordamine ning kinnistamine. Praeguse määruse kohaselt sobivad tõsiseks tööks vaid kolm päeva nädalas. Kas siis nädalavahetusel Bulgakovi, Tammsaare või Wilde’i teoste lugemises on midagi taunitavat? Kunstiajalugu on meil vaid üks tund nädalas. Meie kool ei peagi tagama, et õpilastele antavad teadmised oleksid ea- ja jõukohased. Seda tagavad meie riiklikud õppeprogrammid. Näiteks: just eakohasuse tõttu tulebki füüsika ja keemia tunniplaani alles 8. klassis, mitte 2. ega 3. klassis. Ja veel – hästi õppimist võib käsitleda ka patriootilise tegevusena, seda enam et kodumaa on 100-aastaseks saamas,» lausus ta kirjalikus kommentaaris.

Terviseameti märgukiri tõi muutuse

Kaebusi seoses kontrolltööde läbiviimisega saab ka terviseamet, misjärel algatab amet järelevalvemenetluse. Näiteks mullu kevadel kontrollis terviseameti Põhja talituse järelevalveinspektor Tallinna Nõmme põhikoolis päevakava- ja õppekorralduse vastavust sotsiaalministri määruse nõuetele ja tuvastas rikkumisi 5., 6., 7. ja 8. klassides.

Selgus, et koolis viidi esmaspäeval, õppeveerandi esimesel päeval läbi kaks kontrolltööd kahes viiendas ja kahes kuuendas klassis. See tähendab, et õpilastele anti koduseid ülesandeid õppeveerandi esimeseks päevaks ning päevas tehti rohkem kontrolltöid kui tohtinuks. Samuti tuvastas inspektor, et kaheksandas klassis viidi ühel nädalal läbi viis kontrolltööd, kuigi üle kolme kontrolltöö nädalas läbi viia ei tohi.  

Terviseameti koostatud märgukirjas kohustati kooli järgima päevakavale ja õppekorraldusele sätestatud nõudeid.

Tallinna Nõmme põhikooli direktor Ardi Paul kinnitas sügisel kirjas terviseametile, et küsimust arutati õppenõukogus ja ainekomisjonides ning õpetajatele selgitati veelkord, et pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks ei tohi lastele koduseid ülesandeid anda.

Samuti tuletas ta õpetajatele meelde, et õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd ja õppepäevas ühe kontrolltöö ning selle toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

Paul lisas, et seda, kas õpetajad ka nõudeid täidavad, kontrollib koolijuhtkond nüüd vähemalt korra nädalas läbi e-kooli. Kõiki õpetajaid on ka märgukirja sisust ja mõjust teavitatud. 

Õpilasele peab jääma aeg puhkuseks

Õiguskantsleri hinnangul on kooli päevakavale ja õppekorraldusele kehtestatud tervisekaitsenõuete järgimine laste heaolu ja arengut arvestades oluline küsimus. Kuna õpilase töövõime kogu nädala kestel ei ole ühesugune ja maksimaalne töövõime saavutatakse nädala teisel ja kolmandal päeval, tuleb ka kontrolltööd planeerida määruse kohaselt üldjuhul nädala keskele.

Kontrolltöö edukas sooritamine nõuab õiguskantsleri sõnul õpilaselt ettevalmistusaega, tuletamaks meelde õppeveerandi või kursuse jooksul õpitut ja kontrolltööks kordamisega tuleb õpilasel hakkama saada igapäevase muu õppetöö kõrvalt.

Seega, et kontrolltöödeks ettevalmistamine ja nende tegemine õpilasi liialt ei kurnaks, peab kool korraldama õppe õigesti ja koostama päevakava, mis oleks õpilasele ea- ja jõukohane ning võimaldaks talle aega ka puhkuseks ja huvitegevuseks.

Õiguskantsleri pöördumise said Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna Tõnismäe reaalkool, Tallinna Südalinna kool, Tallinna prantsuse lütseum, Tallinna ühisgümnaasium, Tallinna Rahumäe põhikool, Tabasalu ühisgümnaasium, Keila kool, Kadrina keskkool, Paide ühisgümnaasium, Pärnu Ülejõe põhikool, Tartu Kesklinna kool ja Narva kesklinna gümnaasium.

Õiguskantsler palub juhuslikult välja valitud koolidel vastata järgmistele küsimustele:

  • Kuidas on Teie koolis korraldatud kontrolltööde planeerimine ja õpetajate vaheline koostöö kontrolltööde planeerimisel?
  • Kas ja kuidas jälgib kooli juhtkond, et õpetajad täidaksid määruse nõudeid?
  • Milliseid süsteemseid probleeme on kool täheldanud määruse rakendamisel?
  • Millised määruse nõuded kontrolltööde tegemisele pole Teie hinnangul põhjendatud? Miks?
  • Kuidas Teie hinnangul oleks võimalik efektiivselt tagada, et õpilaste õpikoormus kontrolltöödeks ettevalmistamisel ja nende tegemisel oleks ea- ja jõukohane?

Kui tihti tohib kontrolltöid läbi viia?

Sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 näeb ette, et õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö ning seejuures teatakse kontrolltöö toimumisest vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

Kontrolltöid ei tohi planeerida esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ja viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

Tagasi üles