Kohus jättis Assar Pauluse kambajõmmi vangi

Ats Pärnaste (paremal) kolm aastat tagasi kohtu all, kui teda süüdistati avaliku korra raskes rikkumises, vägivalla toimepanemises turvatöötaja suhtes ja tapmises.

FOTO: Aldo Luud/Õhtuleht

Tartu maakohus otsustas kurikuulsat allilmataustaga Ats Pärnastet, kes kannab karistust muu hulgas teise inimese surma põhjustamise eest, vanglast enne tähtaega mitte vabastada.

41-aastane Pärnaste oli Eesti allilmaliidriks tituleeritud Assar Pauluse väidetav parem käsi Tallinnas. 2013. aastal peksis Pärnaste Tartu kesklinnas surnuks 30-aastase mehe.

Tartu maakohus arutas Pärnaste taotlust talle Harju maakohtu möödunud aasta 7. septembril mõistetud karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega vabastamist. Kohus taotlust ei rahuldanud.

Pärnaste karistuse kandmine algas 25. mail 2013 ja lõppeb 23. mail 2020. Praegu on kohtu pressiesindaja sõnul olemas formaalsed alused Pärnaste tingimisi vangistusest ennetähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalvega.

Pärnastet on kriminaalkorras karistatud kaheksal korral ja ta kannab esimest reaalset vangistust.

Varem on Pärnastet karistatud huligaansuse, kelmuste, üliraske kehavigastuse tekitamise hädakaitsepiiride ületamisel, kehalise väärkohtlemise, eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise, ettevaatamatusest surma põhjustamise, avaliku korra raske rikkumise ning võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes vägivalla kasutamise eest.

Viimane karistus on mõistetud väljapressimise ja Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumise eest. Kohus leidis, et kuritegude dünaamika on muutunud järjest raskemaks, kuna viimased kuriteod on vägivaldsed ja ühe teo tagajärjel on saabunud ka inimese surm.

Vangla iseloomustuse järgi on Pärnaste käitumine karistuse kandmise ajal olnud rahuldav. Kehtivaid distsiplinaarkaristusi vabastamise materjalide ettevalmistamise ajaks tal ei olnud.

Samas selle aasta alguses on Pärnaste suhtes läbi viidud distsiplinaarmenetlus kinnipeetava ebaviisaka käitumise tõttu vanglaametnikuga. Kinnipeetav on enda sõnul läbinud programmi «Agressiivsuse asendamise treening». Vabanemisel on Pärnastele garanteeritud elu- ja töökoht. Kinnipeetav suhtleb tihedalt oma perega ja tal on toetavad sõbrad.

Hoolimata positiivsetest asjaoludest ei pidanud kohus Pärnaste ennetähtaegset vabastamist põhjendatuks eelkõige tema varasema elukäigu tõttu. Seda iseloomustab tema korduv karistatus, toimepandud kuritegude asjaolud ja nendest tulenev kuritegude raskus.

Kohus leidis, et praeguseks kantud karistus ei ole toimepandud kuritegusid arvestades piisav ega vasta karistuse eesmärkidele. Pärnaste kannab hetkel karistust erinevate raskete süüdistuste järgi, mille sisuks on olnud korduv vägivalla kasutamine ja ühel juhul tagajärjeks inimese surm. Sellistel asjaoludel toime pandud kuritegude eest karistuse kandmiselt vabastamine ei ole seaduses selleks ette nähtud esimesel võimalusel põhjendatud.

Ka Pärnaste käitumine ja senised tegevused vangistuse ajal ei anna põhjust teha järeldusi, et riskid uute kuritegude toimepanemiseks oleksid maandatud.

Tartu vangla ega prokurör Pärnaste ennetähtaegset vabastamist ei toetanud.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle teadasaamisest.

Tagasi üles