Sisuturundus

Teade Versobank ASi hoiustajatele ja investeerimisteenuse klientidele

jaga E-post prindi artikkel saada vihje

Versobank

FOTO: Tairo Lutter

Krediidiasutus, kus hoiuste väljamaksed on peatatud

Versobank ASis on hoiuste väljamaksed peatatud alates 26.03.2018 seoses Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26.03.2018 otsusega. Versobank ASis olevad hoiused kuuluvad hüvitamisele tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Hoiused tagatakse ja hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot iga hoiustaja kohta Versobank ASis. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud elamukinnisvara.

 Andmetega tutvumine ja seisukoha esitamine

Likvideerijad on kohustatud kahe tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate andmetega ning saatma hoiuse saldo kohta teate. Palume likvideerijate kaudu teada anda, kas isik soovib hüvitist ülekandega pangakontole või sularaha väljamaksena. Selleks ei pea isik ise esialgu midagi tegema. Versobank AS likvideerijad määrab kohus ning seejärel võtavad Versobank ASi likvideerijad kõikide hoiustajatega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid on leitavad Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehel hiljemalt 29.03.2018.

 

Hoiustajatel on õigus hiljemalt 04.04.2018 esitada Versobank ASi likvideerijatele seisukoht oma hoiuse saldo õigsuse kohta.

 

Hüvitise väljamaksmise tähtaeg ja kord

Tagatud hoiuste hüvitised makstakse välja ASi SEB Pank ja Swedbank ASi kaudu ülekandega hoiustaja nimetatud pangakontole või hoiustaja taotluse alusel sularahas. Väljamakseid teostatakse alljärgnevates esindustes.

ASi SEB Pank esindused:

Kontori nimi

Kontori asukoht

Tornimäe kontor

Tornimäe 2, Tallinn

Lasnamäe Centrumi kontor

Mustakivi tee 13, Tallinn

Magistrali kontor

Sõpruse pst 201/203

Tartu kontor

Ülikooli 2, Tartu

Swedbank ASi esindused:

Kontori nimi

Kontori asukoht

Rävala kontor

Rävala pst 5, Tallinn

Dorpati kontor

Turu 1, Tartu

 

Hüvitiste väljamaksmine algab 05.04.2018. Tagatisfond maksab hüvitised välja 17. tööpäeva jooksul alates Versobank AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamise päevast. Isikutel, kes ei ole hüvitist saanud (näiteks põhjusel, et likvideerijad ei ole saanud nendega kontakti või nad pole pöördunud ülaltoodud pankade esindustesse), on nõudeõigus 3 aastat ning neil on võimalik esitada nõue hüvitise saamiseks kuni 20.04.2021. Palume ülaltoodud pangakontoritesse mitte pöörduda enne 05.04.2018, sest pankadel ei pruugi olla veel lõplikke andmeid isikute kohta, kellel on õigus hüvitist saada ning seetõttu pole väljamakseid teostavatel pankadel võimalik varem Versobank ASi hoiustajaid teenindada.

 

Informatsioon investeerimisteenuse klientidele

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse hoiuste peatamise päeva väärtuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investeerimisteenuse kliendi kohta Versobank AS-is. 

Investeerimisteenuse klientidel on õigus saada Versobank AS-i likvideerijatelt andmed oma investeeringute kohta hiljemalt 45 päeva möödumisel hoiuste peatamise päevast. Nimetatud andmed saadavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse klientidele posti või e-posti teel Versobank AS-ile teadaoleval investeerimisteenuse klientide kontaktaadressil. 

Investeerimisteenuse klientidel on õigus 5. kuu jooksul esitada Versobank AS-i likvideerijatele seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta.

Hüvitisi makstakse välja eespool loetletud AS-i SEB Pank ja Swedbank AS-i esinduste kaudu allpool loetletud dokumentide alusel.

Tagatud investeeringute hüvitiste väljamaksmisega alustatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist, kuid mitte enne tagatisfondi seaduse § 57 lõikes 3 nimetatud seisukoha esitamist investori poolt või selleks ettenähtud tähtaja möödumist. Versobank AS-i likvideerijad määrab kohus ning seejärel võtavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse klientidega ise ühendust.

 

Hüvitise väljamaksmisel nõutavate dokumentide loetelu

Hüvitise väljamaksmiseks peab hoiustaja ASi SEB Pank ja Swedbank ASi esinduses esitama oma isikusamasuse tuvastamiseks järgmised dokumendid:

Füüsiline isik:

 • Eesti Vabariigi pass;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku isikutunnistus (ID-kaart / Digi-ID);
 • Eesti Vabariigi elamisloakaart;
 • Eesti Vabariigi juhiluba või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi 
 • (v.a ajutine juhiluba);
 • Eesti Vabariigi välismaalase pass, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba;
 • diplomaatiline pass;
 • välisriigi pass, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba või viisa
 • (v.a riigid, kelle osas kehtib viisavabadus);
 • meremehe teenistusraamat;
 • meresõidutunnistus;
 • alla 7-aasta vanustel klientidel sünnitõend, 7-17-aastastel klientidel lisaks isikutunnistus või Eesti Vabariigi pass koos seadusjärgse esindaja isikut tõendava dokumendiga;
 • pärimistunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;
 • volitatud esindajal volitusi tõendav notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud dokument, mis on legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga) koos volitatud esindaja eespool nimetatud isikut tõendava dokumendiga.

 

Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik:

 • juriidilise isiku seadusjärgse(te) esindaja(te) isikut tõendav dokument;
 • volitatud esindajal volitusi tõendav notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud dokument, mis on legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga) koos volitatud esindaja eespool nimetatud isikut tõendava dokumendiga.

 

Muus riigis registreeritud juriidiline isik:

 • registreerimistunnistus (kui juriidiline isik on registreeritud viimase kuue kuu jooksul. Kui registreerimisest on möödas üle kuue kuu, siis esitada Certificate of Good Standing, mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud) või registri väljavõte (mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud);
 • põhikiri või ühinguleping;
 • dokument omanike kohta;
 • dokument juhtorgani (juhatuse või tegevdirektori) valimise või määramise kohta.

 

Täiendav informatsioon

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:

Tagatisfond:

Infoliin: 6680 580

e-mail: info@tf.ee

www.tf.ee

 

  Tagasi üles