Eelnõu näeb kalduvuskurjategijatele ette eluaegse vangistuse

Viru vangla Jõhvis. FOTO:SANDER ILVEST/ EESTI MEEDIA

FOTO: SANDERI LVEST/

Valitsus arutab neljapäevasel istungil eelnõu, mis näeb ette võimaluse karistada kalduvuskurjategijaid uuesti toime pannud tapmise või seksuaalkuriteo eest eluaegse vangistusega.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil justiitsministeeriumi esitatud karistusseadustiku muutmise eelnõu, mis näeb ette võimaluse kohaldada eluaegset vangistust varasema retsidiivse minevikuga kurjategijatele, kes on uuesti toime pannud tapmise või seksuaalkuriteo, edastas valitsuse pressiesindaja. Samuti välistatakse korduvalt seksuaalkuritegusid või teisi raskemaid kuritegusid toime pannud inimeste karistuse täielikult tingimisi kohaldamata jätmine.

Ka sätestab eelnõu kohustusliku karistusjärge käitumiskontrolli ohtlikele kalduvuskurjategijatele, keda ei vabastata vangistuse kandmisest tingimisi ennetähtaegselt.

Ka näeb eelnõu ette välisriigi kodanikust kurjategija lisakaristusena väljasaatmise. Selleks pannakse prokuratuurile kohustus hinnata iga kord, kas esinevad väljasaatmise kohaldamise alused. Välismaalasega võimaldatakse kokkuleppemenetluse raames sõlmida kokkulepe riigist lahkumiseks, millega kaasneb sissesõidukeeld. Viimane säte ei puuduta rasketes kuritegudes süüdistatavaid välismaalasi.

Samuti tehakse ettepanek loobuda teise astme kuriteo eest mõistetud vangistuse või asendusvangistuse täitmisele pööramisest, kui välismaalasega sõlmitakse kokkulepe riigist lahkumiseks, millega kaasneb sissesõidukeeld. Samuti sätestatakse võimalus vabastada vangistust kandev süüdimõistetu edasisest karistuse kandmisest, kui isik võtab endale Eestist lahkumise kohustuse koos sissesõidukeeluga.

Eelnõu laiendab kannatanu õigusi avaldada arvamust temale kuriteoga kaasnenud mõju ning selle eest vastutuse võtmise kohta. Raske kuriteo ohvriks langenud kannatanule antakse võimalus avaldada arvamust süüdlase ennetähtaegse vabastamise kohta. Muudatuse eesmärgiks on senisest enam tähelepanu pöörata kannatanute õigustele ning kurjategija vastutusele tegude tagajärgede heastada.

Ohtlike kalduvuskurjategijatega seonduvalt korrastatakse ka eluaegse vangistuse regulatsiooni. Kehtiva õiguse kohaselt saab eluaegsest vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabaneda alles 30-aastase vangistuse kandmise järel. Lisaks ei näe kehtiv õigus ette võimalust allutada eluaegsest vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastatud inimene käitumiskontrollile.

Eelnõu näeb ette võimaluse paigutada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav avavanglasse, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 20 aastat. Luuakse võimalus vabastada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav tingimisi ennetähtaegselt, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 25 aastat või kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 22 aastat, millest omakorda kaks viimast aastat viibinud avavanglas. Eluaegsest vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastatud isikule pannakse kohustus alluda käitumiskontrollile, et tagada tema turvaline taasühiskonnastamine.

Eelnõu on planeeritud jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril.

Tagasi üles
Back