Omavalitsused tahavad suuremat sõnaõigust uute kaevanduste rajamisel

Harku karjäär.

FOTO: Mihkel Maripuu

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) kutsus keskkonnaministrit üles muutma regulatsioone selliselt, et omavalitsused saaksid suurema sõnaõiguse nende territooriumil planeeritavate kaevanduste lubamisel.

«Kohalikele omavalitsusele tuleb tagada reaalne õigus ja võimalus mõjutada nende territooriumil toimuvat kaevandustegevust, sealhulgas seista vastu kaevandusalade laiendamisega põhjustatavale kohaliku elu riivele,» öeldakse HOL pöördumises.

Kirjas viidatakse, et maapõueseadus ei taga kaevandamistegevust reguleeriva eriseadusena kohalikele elanikele ega kohalikule omavalitsusele sisulisi võimalusi astuda vastu nende senist elukorraldust kardinaalselt muutvatele või üldplaneeringu arenguperspektiividega vastuolus olevatele, sageli ühe konkreetse ettevõtte keskselt vaadeldavatele ärihuvidele.

Üheks põhiprobleemiks on, et konkureerivad kaevandajad laiendavad tegevust neile reserveeritud piirkodades olukorras, kus sama maavara saaks piisava reserviga kaevandada näiteks lähikonnas mõnele teisele kaevandajale kuuluvast kaevandusest, teiselt kinnistult või muust asukohast, kus niisugusel kujul keskkonnarisk puuduks. Mõjuhinnangud aga koostatakse alternatiive kaalumata ainult konkreetse soovitud asukoha suhtes. Seejuures on kaevandusest huvitatud isik mõjuhinnangu tellijana ühtlasi huvide konfliktis.

Probleemide leevendamiseks soovivad Harjumaa omavalitsused selliste normide kehtestamist, mis reguleeriksid ja talitseksid uute kaevandusalade kontrollimatut laienemist ning kohalikele omavalitsustele võimalust argumenteeritult vetostada maavaravarude kaevandamislubade andmist, kui varud paiknevad perspektiivsetel arengualadel nagu näiteks elamualade vahetus läheduses ja nende kaevandamine oleks vastuolus piirkonna üldise arengukontseptsiooniga.

HOL viitab, et Harjumaal on laialdast vastukaja leidnud olukorrad, kus maaomanik või riigimaade puhul huvitatud isik tellib kaevanduse rajamise või laiendamise eesmärgil keskkonnamõju hindamise, mille pinnalt esitatakse keskkonnaametile taotlus kavandusala laiendamiseks. Kümnete hektarite võrra rajatavad või laienevad kaevandusalad - peamiselt teedeehituseks kasutatavad lubjakivi- ja kruusakarjäärid - tekivad elamualade vahetusse lähedusse Harjumaal eriti Tallinna lähivaldades. Nõnda lõpeb senine kohalik elukorraldus ja välistatakse kohalikul tasandil kavandatud tulevikuplaanide elluviimine. Muuhulgas on teravad konfliktid on tekkinud Jõelähtme vallas massilised uute karjääride avamise soovid ning Harku ja Saue vallas Harku karjääri laiendamine.

Tagasi üles