Iga äriühingu põhiväärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. AS Eesti Meedia austab teie privaatsust. Kasutades ASile Eesti Meedia ja tema kontserni kuuluvatele äriühingutele kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt.

 •  
  Tellimistingimused

  1. Üldtingimused

  1.1. AS Eesti Meedia digitellimuse (tellimus) tegemisega nõustub tellija järgima AS Eesti Meedia tellimistingimusi.

  1.2. Teenusepakkuja on AS Eesti Meedia (Eesti Meedia), registrikood 10184643, asukoht Maakri 23a, Tallinn 10145. Klienditoe telefon: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12) ja e-post: levi@postimees.ee.

  1.3. Tellimust käsitletakse Eesti Meedia ja tellija vahel sõlmitud lepinguna, mis loetakse sõlmituks tellimuse eest tasumisel.

  2. Tellimuse tegemine ja teenuse kasutamine

  2.1. Eesti Meedia digitellimus on kuutasuline püsimaksega teenus, mis annab ligipääsu Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimehe ja Kanal 2 VeebiTV veebilehtede tasulisele sisule.

  2.2. Teenuse kasutamisel kehtivad Eesti Meedia veebilehtede ja Kanal 2 Veebi TV pluss kasutustingimused.

  2.3. Teenuse kasutamine eeldab kasutajakonto olemasolu. Kasutajakonto on personaalne konto, mille kaudu tellija ennast identifitseerib.

  2.4. Teenust on võimalik kasutada korraga kuni kolmes seadmes.

  2.5. Vahetult pärast tellimuse vormistamist edastab Eesti Meedia tellijale kinnituse, millega antakse juurdepääs veebilehtede tasulisele sisule. Kinnitus edastatakse tellija poolt kasutajakonto kasutamiseks määratud kontakt e-posti aadressile.

  2.6. Tellija on kohustatud esitama tellimuse vormistamiseks vajalikud kohustuslikud andmed.

  2.7. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Eesti Meedia tellimuse nõuetekohase täitmise eest.

  2.8. Digitellimuse tegija saab soovi korral enda valikul tellimusse lisada ühe paberlehe. Valikus on paberlehed: Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja Postimees Nädalavahetus.

  2.8.1. Esimene paberleht jõuab tellija määratud postkasti hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  2.8.2. Paberlehe kättetoimetamine toimub Eesti Vabariigi piires.

  2.8.3. Juhul, kui tellimuses sisaldub paberleht tagab tellija: - postiseaduses esitatud nõuetele vastava turvalise, paberlehe mõõtmetele vastava, ligipääsetava ning tellija postkastina identifitseeritava postkasti; - turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu postkastile.

  2.8.4. Tellija saab paberlehe ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Vastav soov tuleb esitada Eesti Meedia klienditoele. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

  3. Maksetingimused ja tellimuse tühistamine

  3.1. Tellijal tuleb tasuda teenuse kasutamise eest kuutasu. Kuutasu arvestus algab teenuse tellimise kuupäevast.

  3.2. Teenuse eest on võimalik maksta pangakaardi (Visa, Mastercard) või mobiilimaksega.

  3.3. Makse uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt v.a juhul, kui tellija tühistab tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue makse tingimused võetakse eelmiselt makselt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

  3.4. Tellimuse tühistamise korral kestab tellimus kuni tellimusperioodi lõpuni st kuni ettemakstud perioodi lõpuni.

  3.5. Tellimust on võimalik tühistada kasutajakontolt „Minu tellimuste“ alt või klienditoe kaudu.

  3.6. Eesti Meedial on õigus muuta tellimuse hinda teavitades tellijaid eelnevalt hinnamuudatusest. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

  3.7. Eesti Meedial on õigus tellimus tühistada, kui tellija rahalised vahendid teenuse eest maksmiseks on ebapiisavad.

  4. Taganemisõigus

  4.1. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

  5. Pretensioonid

  5.1. Tellijal on õigus esitada teenust puudutavad pretensioonid Eesti Meediale 2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

  5.2. Kõik Eesti Meediale esitatud kaebused vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

  5.3. Eesti Meedia kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad.

  5.4. Kui Eesti Meedia ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

  6. Muud tingimused

  6.1. Juhul, kui tellija ei täida tellimistingimustes kirjeldatud nõudeid, ei garanteeri Eesti Meedia tellimuse täitmist ja võib tellimuse peatada või lõpetada.

  6.2. Eesti Meedial on õigus ühepoolselt tellimistingimusi muuta, teavitades sellest veebilehel või muul viisil vähemalt 1 kuu ette.

  6.3. Kui tellija ei ole nõus tellimistingimuste muudatusega, on tal võimalus 1 kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest tellimus üles öelda. Kui tellija ei avalda 1 kuu jooksul tahet tellimust lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

 •  
  Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

  I Mõisted

  1.1. Isikuandmete töötleja – on isik, kes teeb mistahes toimingu Isikuandmetega, s.h. salvestab, säilitab, muudab, võimaldab kolmandatele isikutele juurdepääsu, teeb päringu, kasutab või edastab Isikuandmed.  

  1.1.1. Vastutav töötleja – on käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaselt AS Eesti Meedia, registrikood 10184643, asukoht Tallinnas Maakri 23a, 10145 Tallinn ja Tartus Ülikooli 2a, 51003 Tartu ja temaga samasse kontserni kuuluv ettevõte ja AS Eesti Meedia osalusega äriühingud, mille nimekiri on kättesaadav siin: http://eestimeedia.ee/ettevotted-ja-brandid/meie-br2ndid.

  1.1.2. Volitatud töötleja – on isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid töötlema, kes töötlevad Isikuandmeid kaupade või teenuste pakkumiseks; koostöös Eesti Meedia AS-iga ühiste projektide või tegevuste läbiviimiseks, järelmaksu või muude finantseerimisteenuste pakkumiseks või muu koostöö läbiviimiseks. Koostööpartnerite nimekiri on leitav veebilehel SIIN ning infot volitatud töötlejate kohta saab ka esitades küsimuse e-posti aadressile isikuandmed@eestimeedia.ee.

  1.1.3. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Vastutava töötleja tooteid (s.h. kasutab kommenteerimise võimalust) või teenuseid ning kelle andmeid isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega.

  1.1.4. Isikuandmed – on mistahes andmed Andmesubjekti kohta, mis on Isikuandmete töötlejale teada läbi nende avalikkuse või tekkimise (nt teenuste kasutamise käigus tekkinud), mis isikuandmete töötleja on teenuse osutamise käigus teada saanud (nt toodete või teenuste kasutajaks registreerumisel, küsitlustes, reklaam- ja turunduskampaaniates osalemisel) või Andmesubjekti soovi avaldamise tehing (nt tellida digi- või paberlehte) teha.

  1.1.5. Isikuandmete töötlemine – on igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

  1.1.6. Kolmas isik – on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

  II Andmesubjekti nõusolek

  2.1. Isikuandmete töötlejaga tehingusse astumisega või soovi avaldamisega teenust saada või teenuse kasutamisega (nt ajalehe veebilehe külastamine), annab Andmesubjekt Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega.

  2.2. Sellise Isikuandmete töötlemise tarbeks, milleks on vajalik Andmesubjekti nõusolek, küsib Isikuandmete töötleja Andmesubjektilt nõusoleku, mida Andmesubjekt saab anda avalduse vormis (nt kui Andmesubjekt on teatanud Isikuandmete töötlejale oma kontaktandmed, on ta sellega andnud nõusoleku info ja pakkumiste saamiseks Isikuandmete töötleja toodete ja teenuste kohta) või selge nõusolekut väljendava tegevusega (nt jätkates telefonikõne pärast teadet, et see salvestatakse).

  2.3. Nõusoleku (v.a tehingutest ja seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks antud andmed) võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale e-posti aadressil: isikuandmed@eestimeedia.ee või muul lihtsal viisil, mille Isikuandmete töötleja on Andmesubjektile võimaldanud (nt üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu edastatud personaalsete pakkumiste ja reklaami puhul on loobumise kohta info esitatud sealsamas ja loobumine võimaldatud).

  III Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

  3.1. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et sõlmida ning täita lepingut või tagada selle täitmist sealhulgas:

  3.1.1 otsustada lepingueelselt, kas ja millistel tingimustel teenust osutada või kaupu müüa;

  3.1.2 täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi kaupade tarnimise ja teenuste osutamise osas ning nende sisu ja kvaliteedi edendamiseks;

  3.1.3. avalikustada ja edastada Isikuandmeid Isikuandmete töötlejaga seotud ettevõtetele, lepingu täitmisega seotud isikutele; andmekogude pidajatele (nt Äriregister), maksehäire registrite pidajatele ja muudele ning Isikuandmete töötlejale lepingu täitmise huvides teenuste osutajatele (nt audiitorid, nõustajad).

  3.1.4. realiseerida ja kaitsta rikutud või vaidlustatud õigusi (s.h. kolmandate isikute kaasabil).

  3.2. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et täita seadust või muud õigusakti sealhulgas:

  3.2.1 hinnata Kliendi usaldusväärsust (nt järelmaksu puhul varasematelt teenuse pakkujatelt andmete küsimine);

  3.2.2. hinnata ettevõttesiseseid ja väliseid riske; auditeerida, analüüsida või hinnata ettevõtet ja selle toimimist;

  3.2.3. tagada andmesubjekti õiguste kaitse (s.h. kontrollida ja parandada, täiendada või kustutada Isikuandmeid);

  3.2.4. täita muid seadusest tulenevaid seadusega kooskõlas olevaid kohustusi (nt andmete edastamine menetlusorganile või kommentaari autori IP-aadressi avaldamine).

  3.3. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid Andmesubjekti nõusolekul selleks, et sealhulgas:

  3.3.1. pakkuda Andmesubjektile Isikuandmete töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste pakkumine e-posti teel). Pakkumisteks ei ole teated, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks);

  3.3.2. selleks, et paremini mõista Andmesubjekti ootusi Isikuandmete töötleja poolt vahendatavate toodete ja teenuste osas (nt Isikuküsitlused, turu-uuringud, sihitatud reklaam, statistilised koondanalüüsid tarbijaharjumuste kohta, isikustatud veebileht jms) ning pakkuda personaliseeritud tooteid või teenuseid;

  3.3.3. pakkuda Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite kaupu ja/või teenuseid (nt segmentide (nt maaelu) eripakkumised);

  3.3.4. korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid.

  3.4. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid õigustatud huvi korral selleks, et sealhulgas edastada Isikuandmeid Vastutava töötleja kontserni ja seotud ettevõtete piires sisehalduse eesmärkidel (s.h. administratsioon, tugiteenused).

  3.5. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (v.a. käesolevas Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).

  3.6. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset sätestavates õigusaktides sätestatud põhimõtteid.

  3.7. Isikuandmete töötlejal on õigus salvestada sidevahendite (e-post, telefon jms) teel antud Andmesubjekti kõiki teateid ja korraldusi, samuti muid toiminguid, mis Andmesubjekt on teinud teenuste tarbimiseks ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

  Isikuandete töötlemise eesmärkide täitmiseks võib Isikuandmete töötleja kasutada Volitatud töötlejaid (nt klienti harjumuste analüüsi teostamine).

  IV Isikuandmete kaitse ja vastutus

  4.1. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kõrgetasemelise kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

  4.2. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

  4.3. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

  4.4. Isikuandmete töötleja kinnitab, et:

  ·       kaitseme Isikuandmeid ning oleme kasutusele võtnud kõik asjakohased meetmed Isikuandmete turvalisuse kaitseks;

  ·       kogume Isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

  ·       piirdume Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik käesolevas üldpõhimõtetes kirjeldatud Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;

  ·       töötleme Isikuandmeid, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

  ·       nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Isikuandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT, postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Omavahelistes lepingutes oleme fikseerinud täiendavad Isikuandmete kaitse kohustused.

  V Andmesubjekti õiguste kaitse

  5.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

  5.2. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada nõudeid ja pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

  5.3. Eeldame, et kõigi toodete või teenuste tarbimine alaealise poolt toimub vanemliku järelevalve all. Alaealine andmesubjekt peab enne, kui annab internetis kellelegi oma nime, aadressi, e-posti aadressi või mistahes muid isikuandmeid, küsima selleks oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

  5.4. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: isikuandmed@eestimeedia.ee. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

  VI Isikuandmete üldpõhimõtete muutmine

  6.1 Eesti Meedia AS-il on õigus Isikuandmete üldpõhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevat.

  6.2 Eesti Meedia AS teatab Isikuandmete üldpõhimõtete muudatused Andmesubjektile veebilehel http://www.postimees.ee/68128/kasutustingimused või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.  

 •  
  Küpsiste (inglise keeles cookies) kasutamine

  AS Eesti Meedia veebilehed kasutavad küpsiseid. See aitab veebisaidil meelde jätta teie tehtud valikuid. AS Eesti Meedia tooteid ja teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

  Mis on küpsised?

  Küpsis on väike tekstilõik, mis laaditakse teie arvutisse või muusse seadmesse veebilehte külastades. Küpsis aitab veebilehel meelde jätta teavet teie külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võimaldab muuta veebilehe kasutaja eelistustele vastavaks. 

  Mis tüüpi küpsiseid AS Eesti Meedia kasutab?

  AS Eesti Meedia veebilehed kasutavad:

  • seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;

  • püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel;

  • kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, seega soovitame teil uurida kolmandate osapoolte lehtedelt nende küpsiste kohta, kuidas neid hallata.

  Milleks me kasutame küpsiseid ja millist teavet me kogume?

  Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt teie soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingu eelistuste meeldejätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja teie andmete kaitsmiseks. Kui külastate AS Eesti Meedia veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid. 

  Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

  Jah, veebilehitsejal on võimalik keelata küpsiste kasutamine, kuid sellisel juhul ei saa me tagada meie toodete või teenuste ootuspärast või korrektset toimimist. Küpsiste kohta saate rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee

 •  
  Veebikeskkonna kasutajate kohustused

  AS Eesti Meedia veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma AS Eesti Meedia kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: isikuandmed@eestimeedia.ee. AS Eesti Meedia digitaalsete rakenduste kasutusõigus on sätestatud käesolevas tingimuste dokumendis. Kasutaja nõustub rakenduste või nendega seotud teenuste kasutamisega antud tingimustega. AS Eesti Meedia jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest.

  Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

  AS Eesti Meedia püüab tagada oma digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

  AS Eesti Meedia jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole AS Eesti Meedia mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust rakenduste või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on AS Eesti Meedia tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

  AS Eesti Meedia ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida AS Eesti Meedia digitaalsete rakenduste või teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta AS Eesti Meedia digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

  Digitaalsete väljannete müük ja tellimine

  Digitaalsetes rakendustes pakutavate üksikute väljaannete ja tellimuste müük toimub iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi App Store teenuse ja Android operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi Google Play Store teenuse ning sellest tulenevalt rakenduvad nimetatud tehingutele App Store'i või Google Play Store'i kasutustingimused ja neist tulenevad nõuded. Teiste kanalite kaudu tehtud tellimustele ja ostudele rakenduvad vastavate teenuskanalite kasutustingimused.

  Materjali refereerimine

  Artiklite refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile.

  Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui AS Eesti Meediast pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

  AS Eesti Meedia ei luba meie tasulises keskkonnas olevaid materjale täies mahus kopeerida ega avaldada sotsiaalmeedias. 

  Youtube'i keskkonnas AS Eesti Meedia kontodel olevatele videotele kehtib samuti autoriõigus ja neid ei ole luba kasutada ilma AS Eesti Meedia poolse nõusolekuta.

  Artiklit on lubatud tasuta ja ilma AS Eesti Meedia nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti. Internetis tuleb refereerimisel lisada ka juurde link konkreetsele loole.

  Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide AS Eesti Meedia originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe AS Eesti Meedia veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse AS Eesti Meedia materjalile, mida kasutati.

  Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma AS Eesti Meedia kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on AS Eesti Meedial õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:

  • Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine - 200 €.

  • Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest.

  Kommenteerimine

  AS Eesti Meedia omanduses olevad ajaleht Postimees ja maakonnalehed kuuluvad Eesti Ajalehtede Liitu (EALL), mis toetab veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalust kui demokraatlikku ilmingut ning peab kommentaariume ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel. Ajalehtede veebiväljaannete juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud kommentaarid on lugejate seisukohad, milliste sisu eest kannavad nad vastutust.

  AS Eesti Meedia lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

  * kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

  * heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;

  * kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;

  * samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

  Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni AS Eesti Meedia veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka ASi Eesti Meedia paberkandjal väljaannetele.

  Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse AS Eesti Meedia veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

  AS Eesti Meedia tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a seaduses sätestatud juhtudel (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) ning erikokkulepete korral (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

  AS Eesti Meedia veebikeskkondades saavad kommenteerida vaid tuvastatud kasutajad. Tuvastatud kasutajaks loetakse eelkõige ID kaardi või Mobiili-ID-ga tuvastatud kasutaja. AS Eesti Meedial on õigus lugeda tuvastatuks ka kasutaja, kelle Interneti identiteet on meie hinnangul piisavalt usaldusväärne.

  AS Eesti Meedia garanteerib võimalike uudislike vihjete tegijate anonüümsuse vastavalt heale ajakirjandustavale ja Eesti Ajakirjanduseetika koodeksile.

 •  
  Uudiskirja kasutustingimused 
  • AS Eesti Meedia uudiskirjadega liitumine on tasuta.

  • Uudiskiri on tellijale iga päev, kord nädalas või kuus saadetav e-kiri.

  • Uudiskirja saajale võib AS Eesti Meedia aegajalt saata häid pakkumisi, mis võiksid tellijale huvi pakkuda.

  • Uudiskirjast saab igal ajal loobuda. Loobumiseks vajutage uudiskirja lõpus olevale lingile. 

  • Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele.

  • Uudiskiri saadetakse smaily.com keskkonna vahendusel ning e-postiaadresse ei jagata kolmandate osapooltega.

  • Küsimuste korral võib ühendust võtta turundus@postimees.ee.