Tallinn muutis raieloa andmise korda

Känd. FOTO: Margus Ansu

Tallinna volikogu võttis neljapäeval vastu uue raie- ja hoolduslõikusloa andmise korra, millega täpsustatakse seni kehtinud reegleid, kuid näiteks asendusistutuse regulatsiooni muudetakse oluliselt.

Raie- ja hoolduslõikusloa andmise korra eesmärk on viia määrus kooskõlla ehitusseadustiku ja asjaõigusseadusega ning ajakohastada kehtivat regulatsiooni, teatas volikogu pressiesindaja.

Uues korras nähakse ette kaks uut raieliiki, milleks on kujundusraie ja kahjustatud puu raie. Uue korra kohaselt on haljastusprojekti olemasolul puu raie lubatud selleks, et kujundada ümber või uuendada kõrghaljastust. Samuti on võimalik kujundusraieks ja kahjustatud puu raieks antud raieloa kõrvaltingimusena rakendada asendusistutuskohustust.

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige Erki Savisaar peab uue korra puhul oluliseks kahte asjaolu. «Esiteks ei reguleerita kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ega põõsaste ja viljapuude raiet ja hoolduslõikust. Teiseks on edaspidi võimalik ohtlike ja juba langenud puude või okste puhul teha raie ka enne loa väljastamist,» lausus Savisaar.

«Eeskätt on see mõeldud kiiret reageerimist vajavate olukordade lahendamiseks. Selleks tuleb eelnevalt olukord dokumenteerida ehk teha näiteks pildid, mis tõendavad vältimatut raievajadust. Seejärel likvideerida ohtlik olukord ning vormistada esimesel võimalusel raieluba. Kui puu on raiutud ilma loata ja ei suudeta tõendada, et raiutud puu oli ohtlik, käsitatakse raiet kujundusraiena,» rääkis ta.

Vastavalt uuele määrusele on kahjustatud puu raie reguleerimise eesmärk tõkestada puude teadlikku kahjustamist eesmärgiga vältida asendusistutuskohustust. Kahjustatud puu raiega on muu hulgas tegemist juhul, kui ehitamise käigus puud ei likvideerita, kuid kahjustatakse puud selliselt, et kahjustuste tõttu tuleks raie põhjuseks määrata sanitaarraie, millega asendusistutuskohustust ei kaasne. Määruse kohaselt rakendatakse kujundusraieks ja kahjustatud puu raieks antud raieloa kõrvaltingimusena asendusistutuskohustust.

Sarnaselt seni kehtinud korraga tuleb asendusistutuskohustus võimaluse korral täita puu kasvukoha kinnistul, kuid  ette on nähtud ka võimalus täita see mõnel teisel raieloa taotleja määratud Tallinnas asuval kinnistul. Kui raieloa andmise ajal pole võimalik asendusistutust teha taotleja kinnistul, määratakse asendusistutus avalikule alale. Erinevalt kehtivast korrast ei tee avalikule alale asendusistutust raieloa saaja, vaid selle korraldab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ning raieloa saaja tasub Tallinna linnale asendusistutuse kulud vastavalt oma kohustuse suurusele.

Pikendati ka asendusistutuskohustuse täitmise tähtaega. Puu kasvukoha kinnistule määratud asendusistutuskohustus tuleb täita kolme aasta jooksul raieloa andmisest, ehitusraie korral enne ehitise kasutusteatise esitamist või kasutusloa taotlemist, kuid hiljemalt kolme aasta jooksul raieloa andmisest. Avalikule alale määratud asendusistutuskohustus tuleb täita kolme aasta jooksul raieloa andmisest ameti määratud tähtajaks.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tagasi üles
Back