Postimehe logo
AS Postimees Grupi varasemalt kehtinud tingimused [kehtiv kuni 05.10.2022a]
Head kliendisuhted on meile tähtsad. Soovime pakkuda oma lugejatele usaldusväärset ja meeldejäävat kogemust.
Sellel veebilehel saate tutvuda meie üldtingimustega, milles on kirjas tellimist, veebilehtede kasutamist, kommenteerimist, vihjamist ja materjalide jagamist puudutavad olulised kokkulepped.
Palume Teil enne tellimist ja veebilehtede kasutamist tingimustega tutvuda.
Üldtingimused
1. Mõisted
 • Postimees Grupp – äriühing AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, asukoht Tartu mnt 80, Tallinn, Eesti 10112. Klienditoe telefon: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12) ja levi@postimees.ee.
 • Tellija - Eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud Postimees Grupi Väljaannete Tellimuse ja/või tellinud uudiskirja.
 • Tellimus - Postimees Grupi ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on paber- ja/või digitoote tellimine.
 • Kasutaja - Postimees Grupi veebikeskkonna kasutaja ja/või väljaande Tellija.
 • Kasutajakonto - kasutajakonto kõigi Postimees Grupi meediaportaalide jaoks.
 • Väljaanne - Postimees Grupi poolt välja antav pabertoode või digitoode.
 • Pabertoode - Väljaanne, mille sisu on kättesaadav paberkandjal koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude Kokkuvõtetega.
 • Digitoode - Väljaanne, mille sisu on kättesaadav digitaalselt koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude Kokkuvõtetega.
 • Kuulutus - Postimees Grupi paberajalehes ilmuv kuulutus.
 • Kokkuvõtted - Digitoote ja Pabertoote osa, millega Postimees Grupp loob enda meediasisust Tellijatele kokkuvõtted võimaldamaks uudiste ja muu sisu kiire ja asjakohase kättesaadavuse. Kokkuvõtteid võidakse teha kättesaadavaks Tellija avaldatud posti- või e-posti aadressile. Tellijal on alati õigus taotleda erinevate temaatiliste ning ka regionaalsete Kokkuvõtete temale saatmist. Kui Tellija ei soovi Kokkuvõtteid, palume ühendust võtta Postimees Grupiga.
 • Üldtingimused - käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks ja väljaannete tellimiseks.
2. Üldtingimuste täitmine ja muudatuste tegemine

2.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.

2.2 Postimees Grupil on õigus Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Postimees Grupi veebikeskkonnas www.postimees.ee/tingimused.

2.3 Postimees Grupil on õigus muuta mõistliku etteteatamise ajaga Tellimuse hinda. Hinnamuudatusest teavitatakse Tellijaid erinevate kanalite kaudu: paberkandjal ajalehes, e-kirja, sms sõnumiga. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimisperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

2.4 Postimees Grupil on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Juhul, kui Postimees Grupp otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamise, tagastatakse Tellijale tasutud ettemaks.

2.5 Postimees Grupp ei taga Tellimuse täitmist ja võib Tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

 • Tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;
 • Tellija postkast ei vasta punktis 6.1. toodud nõuetele;
 • Tellija ei tasu Tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks;
 • Tellija rikub teisi Üldtingimuste nõudeid.
3. Digitoote tellimine

3.1 Digitoodete tasulisele sisule ligipääs antakse kasutajakonto kaudu vahetult pärast Tellimuse eest tasumist ja/või Tellimuse alguseks määratud kuupäevast. Kasutajakonto loomise ja kasutamise kohta loe täpsemalt punktist 4.

3.2 Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi lõpus v.a juhul, kui Tellija tühistab Tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

3.3 Püsimaksega Tellimusel, mille tellimisperioodiks on üks (1) kuu on võimalik vahetada paketti ilma Tellimust lõpetamata. Vahetades paketi kõrgema hinnaga paketi vastu, toimub paketivahetus koheselt kuid hind muutub järgmisel maksekuupäeval.

3.4 Püsimaksega Tellimust on võimalik tühistada kasutajakontolt „Minu tellimused“ alt või klienditoe kaudu. Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

3.5 Saadetel/sarjadel võivad olla geograafilised näitamisõiguse piirangud, mis tähendab, et saate/sarja tootja on andnud õiguse näidata seda vaid Eesti territooriumil. Geograafilised piirangud laienevad ka Tellijatele.

3.6 Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

3.7 Tellimuse tähtaja saabumisel edastab Postimees Grupp Tellijale uue arve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal Tellimust mugavalt jätkata. Kui Tellija on avaldanud soovi pakkumisi mitte saada, siis uut pakkumist ei saadeta.

3.8 Digitaalsetes rakendustes pakutavate Tellimuste müük toimub iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi App Store teenuse ja Android operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi Google Play Store teenuse ning sellest tulenevalt rakenduvad nimetatud tehingutele App Store'i või Google Play Store'i kasutustingimused ja neist tulenevad nõuded.

4. Kasutajakonto

4.1 Postimees Grupi veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel tuleb määrata kasutajanimi (e-posti aadress) ja parool.

4.2 Kasutajanimeks olev e-posti aadress peab olema tegelikus kasutuses, et oleks võimalik edastada olulisi teateid.

4.3 Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave mida ei tohi kolmandatele isikutele edastada.

4.4 Kasutajal on õigus kasutada Digitooteid üksnes isikliku kasutajanime ja parooliga.

4.5 Postimees Grupil on õigus nõuda üldtingimuste rikkumise tuvastamisel Kasutajakonto parooli muutmist, piirata Digitoodetele ligipääsu ja/või lõpetada Tellimus.

5. Digitoodete ja rakenduste kättesaadavus

5.1 Postimees Grupp püüab tagada oma Digitoodete rakenduste hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

5.2 Postimees Grupp jätab endale õiguse igal ajal peatada oma Digitoodete ja rakenduste kättesaadavus tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt Kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Postimees Grupp mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust tellimustasu tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on Postimees Grupi tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

5.3 Postimees Grupp ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida Postimees Grupi Digitoodete ja rakenduste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Postimees Grupp Digitoodete ja rakendustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

5.4 Postimees Grupil on õigus teenuste parendamise eesmärgil veebikeskkonna Kasutajate tegevust analüüsida, võttes peamiselt arvesse Kasutajate varasemat teenuse tarbimise ajalugu.

6. Pabertoodete tellimine

6.1 Tellimuse kättetoimetamiseks peab Tellija tagama:

 • turvalise, väljaande mõõtmetele vastava, ligipääsetava ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius);
 • talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.

6.2 Tellimust on võimalik ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Vastav soov tuleb esitada Postimees Grupi klienditoele. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

6.3 Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt kuni 10 kalendripäeva enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui Tellimus on lõpetatud.

6.4 Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille tingimused on eraldi määratud.

6.5 E-arve püsimakse lepingu korral võib Tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:

 • Esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
 • Teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
 • Kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.

6.6 Püsimaksega Tellimust saab tühistada klienditoe kaudu. E-arve püsimakse lepingut saab tühistada ka pangakontoris või internetipangas.

6.7 Püsimaksega Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

6.8 Lepingute puhul, mille esemeks on ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine 14-päevane taganemisõigus ei kehti (v.a. selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule).

7. Kuulutused

7.1 Kuulutuste avaldamisel lähtume reklaami- ja teistest seadustest ning kuulutaja kohustub järgima kõiki seadustest tulenevaid nõudeid (sealhulgas teiste isikute õigusi), lähtuma Postimees Grupp AS üldtingimustest. Kuulutaja vastutab kuulutusega seonduvate nõuete, kulu ja kahju eest, mis tekib Postimees Grupp AS-ile või teistele isikutele.

7.2 Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

7.3 Pretensioone saab esitada 7 päeva jooksul kuulutuse ilmumise päevast.

7.4 Raadiosse Elmar etteloetavas vormis tellitud ja tasutud kuulutused (kuulutus.elmar.ee) ei kuulu teenuse iseloomust sõltuvalt tagastamisele. Kuulutuse tühistamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus e-mailile elmar@elmar.ee kuhu märkida tellimuses välja tootud tellija nimi ja kuulutuse ilmumise kuupäev minimaalselt 24h enne planeeritud kuulutuse eetrisse minemist.

7.5 Kõik Postimees Grupile esitatud kuulutustega seotud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8. Pretensioonid

8.1 Kasutajal on õigus Väljaannet või selle kättetoimetamist puudutavad pretensioonid esitada Postimees Grupile 1 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

8.2 Kõik Postimees Grupile esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8.3 Postimees Grupp kohustub Kasutaja pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Kasutajast mittesõltuvad.

9. Postimehe lojaalsusprogramm

9.1 Postimehe lojaalsusprogramm annab sellega liitunud Tellijale võimaluse osaleda loosimistes ja saada osa lojaalsuspakkumistest.

9.2 Lojaalsusprogrammiga on võimalik liituda ja kehtivate loosimiste ning pakkumiste kohta näeb infot veebilehel lojaalsus.postimees.ee

9.3 Lojaalsusprogrammiga liitumiseks peab Tellija täitma kõik selleks nõutud kohustuslikud andmed.

9.4 Postimees Grupil on õigus edastada programmiga liitunud Tellija andmed koostööpartnerile (näiteks, kui soodustuse saamiseks peab Tellija ennast koostööpartneri juures tuvastama).

9.5 Lojaalsuspakkumistest teavitame programmiga liitunud Tellijaid aeg ajalt e-kirja teel või teiste kanalite kaudu.

9.6 Tellimuse lõppemisel kaotab Tellija õiguse osaleda loosimistes.

10. Uudiskirjad

10.1 Uudiskiri on Tellijale iga päev, kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab postimees.ee ja selle all domeenide uudiseid.

10.2 Postimees Grupi uudiskirjadega (Postimees, rus.Postimees, Maa Elu, 60+, Elmar) liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb Kasutajal sisestada veebilehel enda e-posti aadress.

10.3 Postimees Grupp, kui isikuandmete vastutav töötleja võib edastada Uudiskirja tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui Tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Postimees Grupi nimel ja eest.

10.4 Uudiskirjadega liitumisel annab Tellija Postimees Grupile tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

10.5 Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

10.6 Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta uudiskiri@postimeesgrupp.ee.

11. Kommenteerimine

11.1 Postimees Grupp lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

 • kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
 • heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;
 • kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
 • samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud Kasutajate IP-aadresside blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

11.2 Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni Postimees Grupi veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele.

11.3 Postimees Grupi veebikeskkondades saavad kommenteerida vaid tuvastatud kasutajad. Tuvastatud kasutajaks loetakse eelkõige ID kaardi või Mobiili-ID-ga tuvastatud kasutaja. Postimees Grupil on õigus lugeda tuvastatuks ka kasutaja, kelle Interneti identiteet on meie hinnangul piisavalt usaldusväärne.

11.4 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

11.5 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa oma ees- ja perekonnanime avalikustamiseks koos kommentaariga.

11.6 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

11.7 Postimees Grupp tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a punktis 11.5. viidatud isikuandmed ja juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik Postimees Grupi juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui kommentaator on andnud Postimees Grupile nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

12. Vihje edastamine

12.1 Kasutajad võivad edastada Postimees Grupile vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate sündmuste ning teemade kohta. Vihjete edastamisel tuleb silmas pidada:

 • Vihje edastamisega on andnud õiguse materjal avaldada;
 • Piltide ja videode edastamisel kinnitab vihjaja, et tegemist on tema tehtud pildi-/videomaterjaliga;
 • Edastades vihje Postimees Grupi veebikeskkonna vahendusel või meili teel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka ASi Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele;
 • Vihje edastamisega nõustub vihjaja enda IP aadressi töötlemisega AS Postimees Grupi poolt.

12.2 Vihje edastamisel on vihjajal võimalus lisada enda kontaktandmed (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress), andmete lisamisel nõustub vihjaja oma isikuandmete töötlemisega Postimees Grupi poolt.

12.3 Vihje avaldamisega on vihjaja andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline pärituolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

12.4 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

12.5 Postimees Grupp tagab vihjajate isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik Postimees Grupi juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui vihjaja on andnud Postimees Grupile nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

13. Materjalide kasutamine

13.1 Postimees Grupi materjalide kasutamisel tuleb austada Postimees Grupi ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

13.2 Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide Postimees Grupi originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe AS Postimees Grupi veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse Postimees Grupi materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

13.3 Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma Postimees Grupi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Postimees Grupi Youtube'i keskkonna kontodel olevate videote kohta. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

13.4 Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik Postimees Grupi kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud Postimees Grupiga litsentsileping. Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Postimehe toimetuse poole.

13.5 Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on Postimees Grupil õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel:

 • Ühekordne õigusvastane materjalide kasutamine - 200 € (lisandub käibemaks)
 • Korduv (kaks või enam) õigusvastane materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest (lisandub käibemaks)
Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolevad Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Postimees Grupp AS (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ja tema gruppi kuuluv ettevõte Maaportaal OÜ (registrikood 14619329, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ning ettevõtted Duo Media Networks OÜ (registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ja OMG TV OÜ (registrikood 16030629, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), Postimehe Kirjastus OÜ (registrikood 16259326, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) (edaspidi koos Meediaettevõtted) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Meediaettevõtete Teenuseid, Veebilehti või osalenud Meediaettevõtete poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Meediaettevõtetele, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Meediaettevõtete Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Rõhutame, et kõik järgnevad põhimõtted ja andmesubjekti õigused ei kohaldu alati kogu ulatuses Meediaettevõtete väljaannetes avaldatud artiklites ja muus ajakirjanduslikus sisus sisalduvate isikuandmete kohta. Nimelt tuleb iga põhimõtte ja andmesubjekti õiguse kohaldamisel arvestada, et Meediaettevõte töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Postimees Grupp – AS Postimees Grupp (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele; Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon; Neti.ee; lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Uudisteagentuur BNS; Postimees kirjastus; AS Kroonpress; Otsepost Target Master OÜ; SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu, töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Duo Media Networks Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits;

1.3. OMG tv tellimuspõhine voogedastusteenus, mis võimaldab Teenuse tellijale ligipääsu erinevatele filmidele, seriaalidele ja telekanalitele ning teistele OMG TV või OMG TV partnerite pakutavatele teenustele.

1.4. Maaportaal Maaportaal ja kuulutusteportaal soov.ee

1.5. Postimehe Kirjastus aime-, ilu- ja lasteraamatuid välja andev ettevõte.

1.6. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.7. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.8. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.9. Leping – Meediaettevõtte ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Meediaettevõttele tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Meediaettevõtte ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;

1.10. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Meediaettevõtete poolt kättesaadavaks tehtud, nt Postimees Gruppi kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Meediaettevõtedele kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.11. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.12. Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, targetmaster.ee, maaportaal.ee, 15min.lt, tvnet.lv ja sellega seotud alldomeenid ning Meediaettevõtete hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Meediaettevõtted koguvad Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Meediaettevõtetele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. Meediaettevõtted koguvad ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.1.3.Meediaettevõtted saavad Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Meediaettevõtted ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Meediaettevõtete poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel https://www.id.ee/mobiil-id/ ja https://www.id.ee;

2.1.4. Meediaettevõtted (mh Postimees Grupi ajakirjanikud) võivad salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

2.2. Meediaettevõtted Töötlevad järgnevaid Isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
 • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Meediaettevõtted Töötlevad Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Meediaettevõtetele vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1. Meediaettevõtete hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2. Kasutajale Meediaettevõtete ning Meediaettevõtete partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;

3.1.2.3. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Meediaettevõtetele edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.2.4. Meediaettevõtete poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Meediaettevõtete õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Meediaettevõtete õigustatud huvi üles;

3.1.3.3. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.3.4. Meediaettevõtete territooriumil valvekaamera salvestuste töötlemiseks. Kaamerate kasutamise ja salvestuste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate, Postimees Grupp AS-i ja teiste territooriumil viibivate isikute vara kaitse; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine, esitamine ning pretensioonide lahendamine. Lisaks võib Postimees töödelda kaamerasalvestusi ka ajakirjanduslikul eesmärgil. Loe lähemalt.

3.1.3.5. Meediaettevõtted salvestavad müügikõnesid Teenuse kvaliteedi parendamise eesmärgil või teatud juhul ka õigusnõuete kaitsmise ja esitamise eesmärgil. Kui ei ole vajadust hoida salvestust kauem, siis kustutatakse müügikõne salvestus kolme kuu möödudes.

3.1.4. Meediaettevõtetele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3. Meediaettevõtete seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Meediaettevõtete või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Meediaettevõtete õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Andmesubjektil on õigus õigustatud huvi analüüsiga tutvuda. Selleks palume edastada vastav pöördumine e-posti aadressile isikuandmed@postimeesgrupp.ee.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Meediaettevõtted kasutavad Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Meediaettevõtted on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Meediaettevõtted kasutavad järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Meediaettevõtetesse kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Meediaettevõtete korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Meediaettevõtetelt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Meediaettevõtted edastavad Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Meediaettevõtetel on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Meediaettevõtetel on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Meediaettevõtted edastavad Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Postiteenuse osutajale (s.o ka e-post) tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Meediaettevõtete õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 • Makseteenuseid pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine (Maksekeskus AS, EveryPay AS, Zlick Ltd, Swedbank AS, AS SEB Pank, AS LHV Pank, Coop Pank AS, Luminor Bank AS);
 • Meediaettevõtetele kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Meediaettevõtetele kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtetel õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtetel seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Meediaettevõtete ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Meediaettevõtete ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Meediaettevõtete õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Meediaettevõtete õigustatud huvi üles;
 • Raamatupidamissüsteemi pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmine ning Meediaettevõttele seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • Konto registreerimiseks ja kontole sisse logimiseks võite nõusoleku alusel kasutada ka kolmandate osapoolte, näiteks Google'i või Facebooki pakutavaid tööriistu. Sellisel juhul saame luua teile profiili, tuginedes selliselt kolmandatele osapoolte teenusepakkujatelt saadud teabele ja teave teie kohta antakse neile teenusepakkujatele;
 • Veebisaidi liikluse, veebisaidi kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib Kasutaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google ja Facebook tuginedes Meediaettevõtete õigustatud huvile Veebisaidi ja teenuste täiustamiseks.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Kui Kasutaja andmeid edastatakse või töödeldakse väljaspool EL / EMP-d, annavad Meediaettevõtted asjakohase garantii Teie isikuandmete kaitseks, näiteks sõlmides standardse andmekaitselepingu mis näeb ette turvameetmed tagamaks vastavuse andmekaitsereeglitega ning kohustab vajadusel kasutusele võtma ka täiendavad kaitsemehhanismid, et tagada kasutajale samad andmekaitsegarantiid nagu GDPR sätestanud on.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Meediaettevõtted säilitavad Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Meediaettevõtete õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitavad Meediaettevõtted Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.
 • Ajakirjandusliku sisu säilitamise ajavahemiku määramise kriteeriumid. Ajakirjandusliku sisu säilitamine on tihedalt seotud meedia- ja ajakirjandusvabadusega. Meediaettevõtte ajakirjaniku märkmed või salvestused võivad olla vajalikud ka aastaid hiljem nii uue ajakirjandusliku sisu loomiseks; vaidluste lahendamisel kui ka tõendmaterjalina kohtus või muudes ametiasutustes. Ajakirjandusliku sisu tootmiseks kogutud materjal kustutatakse kui ajakirjandusliku sisu avalikustamise lõpetamise hetkest on möödunud 10 aastat ehk kui meediaettevõte ja ajakirjanik saab olla kindel, et avalduse üle ei või enam puhkeda (kohtu)vaidlusi ning meediaettevõte ja ajakirjanik on veendunud, et materjal ei ole enam vajalik avalikes huvides oleva artikli või muu sisu tarbeks tulevikus.

8. Turvalisus

8.1. Meediaettevõtted võtavad vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Meediaettevõtteid teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Meediaettevõtted saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Meediaettevõtted ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Meediaettevõtete poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Meediaettevõtted Töötlevad neid õigustatud huvi alusel;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Meediaettevõtetega Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Meediaettevõtetel on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Meediaettevõtted vastavad Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Meediaettevõtted Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võivad Meediaettevõtted vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Meediaettevõtted ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võivad Meediaettevõtted kas:

 • küsida mõistlikku tasu; või
 • keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Meediaettevõtete õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
  Meediaettevõte võib õigustatud huvi alusel kasutada kliendi kontaktandmeid oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks. Isikul on õigus nii kontaktandmete esmasel kogumisel kui pakkumise saamisel, keelata oma kontaktandmete otseturunduseks kasutamine. Selleks võtke meiega ühendust isikuandmed@postimeesgrupp.ee või vajutage pakkumise e-kirja lõpus olevat keeldumise hüperlinki.
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Meediaettevõtete seadusest tulenevat kohustust;
 • Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Meediaettevõtted ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • selleks, et täita Meediaettevõtete seadusest tulenevat kohustust;
 • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 • Meediaettevõtetel on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Meediaettevõtete hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitavad Meediaettevõtted sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Meediaettevõtetele esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Meediaettevõtteid oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

9.12. Facebooki poolt kogutud andmete kustutamise juhendi leiate siit: Facebooki andmete kustutamise juhend.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Meediaettevõtted teostavad Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Meediaettevõtete või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Meediaettevõtete arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Meediaettevõtted kasutavad turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Meediaettevõtetele turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Meediaettevõtete poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Meediaettevõtted ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Meediaettevõtetele edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Meediaettevõtetel võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Meediaettevõtete isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitavad Meediaettevõtted Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Meediaettevõtete vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Meediaettevõtete poole järgmistel kontaktidel:

E-post:

Postiaadress:

 • Tartu mnt 80, 10112 Tallinn, Eesti
Postimees Grupi isikuandmete töötlemise lisatingimused veebilehele www.postimees.ee

1. Postimees Grupp, registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112 (edaspidi Postimees Grupp), haldab uudisteportaali https://www.postimees.ee (edaspidi Postimees), mis vahendab värskeid uudiseid nii Eestist kui ka välismaalt.

2. Postimees Grupp töötleb isikuandmeid vastavalt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele ja vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise lisatingimustele.

3. Postimees Grupp on Postimehe kasutaja isikuandmete vastutavaks töötlejaks sõltumata sellest, kas kasutaja kasutab Postimeest registreeritud kasutajana või tavakasutajana (edaspidi „Kasutaja“).

4. Isikuandmete avaldamine Postimees Grupile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Postimehe teenuste osutamiseks ning funktsioonide kasutamiseks.

5. Postimees Grupp kogub ja töötleb Postimehe Kasutaja kohta järgmisi Kasutaja poolt avaldatud andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefon, sünniaeg, e-posti aadress, postiindeks, makseteave.

6. Lisaks Kasutaja poolt avaldatud andmetele, kogub Postimees Grupp ise Kasutaja kohta automatiseeritult andmeid. Sellisteks automatiseeritult kogutavateks andmeteks on andmed Kasutaja sirvimiste, eelistuse ja valikute kohta Postimehes.

7. Postimehe portaali sisse logimiseks Facebooki või Google konto kasutamisel annab Kasutaja Postimees Grupile nõusoleku koguda Kasutaja sotsiaalmeedia profiilipilti.

8. Postimees Grupi poolt kogutavad andmed koos nimetatud „Isikuandmed“.

9. Postimehe Kasutajate Isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel ja eesmärgil, mis on sätestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes.

10. Postimees Grupp võib edastada Postimehe Kasutajate kohta kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks Postimees Grupile teenuseid osutavatele isikutele (õigusabiteenust osutav isik, pilveteenuse osutaja, reklaami- ja turundusteenuse osutaja, veebilehe kasutusuuringu teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele) ning teistele Postimees Gruppi ja Duo Media Networksi kuuluvatele ühingutele.

11. Postimees Grupp on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

12. Postimehe registreeritud Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kasutajakonto kustutamiseni. Konto ja kogutud Isikuandmete kustutamiseks tuleb Kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Postimees Grupi e-posti aadressile isikuandmed@postimeesgrupp.ee.

Küpsiste kasutamise tingimused

Käesolevates vastutavate töötlejate Postimees Grupp AS (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112, Tallinn) ja Duo Media Networks OÜ (registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, 10112, Tallinn) küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Postimees Grupi ja Duo Media Networksi Veebilehtedel (postimees.ee, elu24.ee ja kõik selle alamdomeenid ning Postimees Grupi ja Duo Media Networksi hallatavad mobiilirakendused) kasutatakse.

Tingimustes kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud Postimees Grupi ja Duo Media Networksi Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes.

Postimees Grupp AS ja Duo Media Networks OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest. Kolmandad osapooled ja nende privaatsustingimused on välja toodud Veebilehe allosas küpsiste eelistuste kirjelduses.

1. Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

1.1. Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes või vastaval veebilehel keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 • kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

1.4. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

 • vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada.

  Vajalike küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul salvestavad küpsised kasutaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Siia kategooriasse kuuluvad ka personaliseerimata reklaami kuvamiseks ja töötlemiseks kasutatavad küpsised, kuivõrd reklaamita ei saaks Meediaettevõte teenuseid osutada;

 • statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Personaliseeritud analüütika küpsiste osas vt viimase küpsiseliigi kirjeldust. Osa kogutud informatsioonist liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

  Statistilise küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave kasutaja seadme/ kasutaja suhtluse/ kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika küpsised ligi ei pääse;

 • eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

  Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse kasutaja seadme tehnilisi andmeid, et otsustada sobiv videokvaliteet, salvestavad kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). Eelistuste küpsised saavad määravaks ka meediateenuste seaduse mõttes ligipääsetavuse tagamise kohustuse täitmisel (nt lehe kuvamise kontrastsuse valik vaegnägijale).

 • personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

  Personaalse reklaami küpsised ja personaalse analüütika küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (st andmed huvide ja käitumise kohta), et kuvada eelduslikult kasutajale huvipakkuvaid reklaame (teave Kasutaja veebilehtede kasutamise kohta), teave juba kuvatud reklaamide kohta ja nendega „suhtlemise“ kohta (st kas isik on mingit reklaami/ pakkumust vms avanud), andmed kasutaja seadme kohta (et nt uuel külastusel tuvastada) jpm. Reklaami küpsistena mõistetakse ka sotsiaalmeedia küpsised osas, mis ei kaasu Kasutajale vaid sel põhjusel, et Kasutaja soovib sisu jagada.

1.5. Postimees Grupp AS ja Duo Media Networks OÜ kasutavad Veebilehtedel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:

 • veebilehtede sujuvaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;
 • veebilehtede kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
 • reklaami näitamiseks;
 • ajakirjanikele õiglase tasu maksmiseks – kasutatakse statistika ja analüütika ja reklaami (sh personaalse reklaami) küpsiseid. Statistilised küpsised on ainuvõimalikud, et mõõta loodud sisu vajadust ja populaarsust, millest omakorda osaliselt sõltub ka ajakirjaniku palk. Ka reklaamiküpsised on vahetus seoses ajakirjaniku sissetulekuga. Reklaamiküpsiste vähenemine tähendab automaatselt ka vähem tasustatud informatsiooni, mille arvelt makstakse ajakirjanikule palka;
 • sisu parendamiseks / teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule. See annab ajakirjanikule hädavajalikku informatsiooni selle kohta, mille vastu on parasjagu huvi;
 • vajadusel kasutatakse küpsistega kogutud isikuandmeid kohtus või muudes õiguskaitseorganites tõendina (näiteks tõendamaks oma andmekaitse protsesse).

2. Töötlemise õiguslikud alused

2.1. Grupp ja Duo Media Networks töötlevad küpsiste kasutamiseks isikuandmeid, kas nõusoleku alusel, põhjusel, et töötlus on lepingu täitmiseks vajalik või õigustatud huvi alusel.

2.2. Nõusolek. Postimees Grupp ja Duo Media Networks küsivad üldsisu ja tasulise erisisu Kasutajatelt personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusolekut.

2.3. Töötlemise alused (õigustatud huvi või lepingu täitmiseks vajalik) lähtuvalt küpsiste liigist, kui töötlemise aluseks ei ole nõusolek:

 • vajalikud küpsised – kuna vajalikud küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks ja ilma nendeta ei saa teenuse osutamine toimida ei ole vastavate küpsiste kasutamiseks vajalik nõusolek. Vajalikud küpsised on automaatselt sisse lülitatud ning neid ei saa välja lülitada. Töötlemise aluseks olenevalt on kas õigustatud huvi või leping, kui küpsise kasutamine on vajalik Kasutaja ja Postimees Grupp AS ja/või Duo Media Networks OÜ vahelise lepingu täitmiseks.
 • statistika küpsised –statistika/ analüütika küpsiste kasutamine on Meediaettevõte äris hädavajalik, et luua ajakirjanduslikku sisu. Vastavate küpsiste puhul on töötlemise aluseks õigustatud huvi ja Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.
 • eelistuste küpsised – kuigi küpsised ei ole hädavajalikud teenuse tehniliseks toimimiseks, siis eelistuste küpsised on hädavajalikud Kasutajale sobiva teenuse pakkumiseks ja esmase kasutajamugavuse tagamiseks, arvestades, et vastavad küpsised salvestavad üldjuhul keele, video kvaliteedi, lehe suuruse jne eelistused. Samalaadselt on eelistuste vaikimise võimaldamine vajalik ka ligipääsetavuse huvides võimaldamaks võimalikult suurim ligipääs lehtede vastavuses veebilehtede ligipääsetavuse standardiga WCAG 2.1. Eelistuste küpsiste kasutamise aluseks on õigustatud huvi ning vastavaid küpsiseid saab Kasutaja soovi korral välja lülitada.
 • personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – töötlemise aluseks on kas Kasutaja antud nõusolek või õigustatud huvi. Vastavad küpsised ei ole automaatselt sisse lülitatud, Kasutaja annab personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusoleku või võidakse reklaami küpsiste võimaldamist küsida tasuta erisisule (st konkreetne lugu) ligipääsu andmiseks (õigustatud huvi alusel töötlemine).

  Rõhutame, et Facebookiga seonduvate küpsiste korral ei ole Postimees Grupp AS-l võimalik tagada, et isikuandmeid ei edastata Ameerika Ühendriiki. Facebook on kinnitanud, et Euroopa Liidus viibivate isikute andmeid hoitakse Euroopas, kuid Euroopa Kohus on asjas Schrems II (C-3111/18) tuvastanud vastupidise. Facebookiga seonduvate küpsiste korral on kogutavad andmed Postimees Grupp AS jaoks anonüümsed, kuid neid andmeid salvestab ja töötleb Facebook. Facebook saab neid andmed siduda teie Facebooki kontoga ja kasutada neid reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmetöötluse reeglitele (https://www.facebook.com/about/privacy/) nii Facebooki platvormil kui väljaspool seda. Kui Sa andmeedastust Facebookile ei soovi, siis Sul on nõusoleku alusel andmetöötluse korral õigus nõusolekut mitte anda või see tagasi võtta ning õigustatud huvi alusel andmetöötluse korral on Sul õigus töötlus keelata. Samuti on Sul võimalik edasisest töötlusest keelduda enda internetilehitseja kaudu http://networkadvertising.org/choices.

3. Küpsiste seadete muutmine

3.1. Postimees Grupp ja Duo Media Networks võimaldavad Kasutajatel hallata küpsiste kasutamist, sh küpsiseid liikide kaupa küpsiseid sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised). Oma valikuid saab Kasutaja hiljem igal ajal muuta, klõpsates Veebilehe allosas oleval küpsiste eelistuste lingil.

3.2. Küpsiste seadeid on võimalik hallata ka oma veebilehitseja kaudu (vt punkti 4).