T, 3.10.2023

Lastekaitsjate sõnul on valimisprogrammidest neile olulised teemad välja jäetud

Facebook
Comments
MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et paljud olulised teemad on erakondade valimisprogrammides saanud vähe tähelepanu või jäänud sootuks kajastamata.
MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et paljud olulised teemad on erakondade valimisprogrammides saanud vähe tähelepanu või jäänud sootuks kajastamata. Foto: Joakim Klementi

MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et kuigi mitmed liidu poolt tehtud ettepanekud on erakondade valimisprogrammides arvesse võetud, on paljud olulised teemad saanud neis vähe tähelepanu või jäänud sootuks kajastamata.

«On positiivne, et võrreldes 2019. aastaga on valmisprogrammides rohkem lubadusi, mis on seotud laste vaimse tervise toetamise ja ennetusega. Mitmed erakonnad peavad oluliseks tugispetsialistide olemasolu lasteasutustes ja tasuta huvihariduse tagamist,» ütles Lastekaitse Liidu juhatuse liige Varje Ojala pressiteate vahendusel.

Ettepanek, mida kõik erakonnad oma programmides täielikult või osaliselt kajastasid, puudutab tema sõnul peretoetusi. «Samas keerulisemad ettepanekud, mis eelkõige puudutavad lastekaitse ja hoolekande valdkondade arengut, on jäänud enamikest programmidest välja,» toonitas Ojala valimisprogrammidest kokkuvõtet tehes.

Lastekaitse Liit tegi valimisprogrammidele analüüsi, kui palju Lastekaitse Liidu teemadest jõudis programmidesse. Analüüsis ei hinnanud liit erakondade kinnitatud valimisprogramme subjektiivselt ei heaks ega halvaks, vaid tegi neile analüüsi liidu poolt esitatud ettepanekutele vastavuse kohta. Sarnaselt toimis Lastekaitse Liit ka aastal 2019, kui esmakordselt analüüsis valimisprogramme.

Erakond Parempoolsed

Parempoolsed on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 1 ettepanekut täielikult, 4 ettepanekut osaliselt ja 42 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Parempoolsete puhul saab Lastekaitse Liidu soovitustega kattuvuse esile tuua näiteks nii ebaõiglust suurendavate toetussüsteemide sh peretoetused ülevaatamise kui ka kvaliteetse eestikeelse koolihariduse tagamiseks kaasaegsete õppeplatvormide loomise ja õpetajaameti atraktiivseks muutmise lubaduste osas. Parempoolsed lubavad muuhulgas suunata toetusrahad tegelikele abivajajatele, kasutades Eesti e-riigi võimalusi abivajajate väljaselgitamisel ning muutes toetuste süsteemi maksimaalselt andmepõhiseks.

Erakond Eestimaa Rohelised

Eestimaa Rohelised on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 14 ettepanekut täielikult, 12 ettepanekut osaliselt ja 21 ettepanekut pole üldse kajastatud. Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim lubadused, et koolikultuur peab tagama iga õppija ja õpetaja heaolu, sh. turvalise, kiusamisvaba ja arengut soosiva õpikeskkonna. Samuti lubadused, mis toetavad laste vägivallatu elu tagamist eri keskkondades, aga ka lubadused tagada kõikidele lastele ligipääs huviharidusele ja tugispetsialistide olemasolu lasteasutuses.

Eestimaa Rohelised lubavad viia kehalise kasvatuse ja vahetundides sisse vabatahtliku võimalusena mediteerimise ja jooga. Samuti peavad nad oluliseks lastega filosofeerimist, ning soovivad luua akadeemilise puhkuse võtmise võimaluse üldhariduskooli õpilastele, et vähendada koolist välja langemist.

Isamaa Erakond

Isamaa on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 8 ettepanekut täielikult, 8 ettepanekut osaliselt ja 31 ettepanekut pole üldse kajastatud. Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim lubadused panustada rohkem vanemaharidusse ning igakülgsesse ennetusesse. Samuti lubadused, mis toetavad perepõhist asendushooldust ja vanemliku hoolitsuseta laste toetamist, aga ka lubadused toetada laste liikumist ning seista vastu koolikiusamisele. Isamaa lubab muu hulgas, et iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinimum 5000 eurot. Samuti lubab Isamaa tõsta elatisabi ülempiiri, mida riik maksab lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 200 eurole kuus.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 21 ettepanekut täielikult, 4 ettepanekut osaliselt ja 22 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud kõigile lastele huvihariduse kättesaadavuse ja vajalike tugiteenuste tagamisega. Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab oluliseks ka igakülgset ennetust, ning ka NEET noorte toetamist. Sarnaselt Lastekaitse Liiduga seisab Sotsiaaldemokraatlik Erakond kõigi perede väärtustamise eest ja soovib muuta perehüvitised õiglasemaks.

Samuti toetab Sotsiaaldemokraatlik Erakond seoses üleminekuga eestikeelsele õppele muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist. Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubab muu hulgas kahekordistada rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muuta teenuse kättesaadavaks. Samuti tuua tagasi noorsoopolitseinikud.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 1 ettepanekut täielikult, 3 ettepanekut osaliselt ja 43 ettepanekut pole üldse kajastatud. Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud peretoetuste tõusuga, ning laste vastu suunatud seksuaalkuritegude uurimise prioritiseerimisega.

Samuti soovib Eesti Konservatiivne Rahvaerakond luua uimastisõltlastele võõrutuskeskused, kus pakutakse tööteraapiat, sotsiaalset- ja psühholoogilist abi ning hingelist nõustamist. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lubab muu hulgas vähendada lasteaia kohatasu, ning luua soodsa kodulaenu, kustutades sellest neljandiku iga uue lapse sünniga.

Erakond Eesti 200

Erakond Eesti 200 on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 16 ettepanekut täielikult, 6 ettepanekut osaliselt ja 25 ettepanekut pole üldse kajastatud. Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud igakülgse ennetuse ja laste turvalisuse tagamisega. Erakond Eesti 200 peab oluliseks ka laste ja noorte osaluse toetamist ja iga lapse väärtustamist.

Sarnaselt Lastekaitse Liiduga peab Erakond Eesti 200 oluliseks ligipääsetavuse tagamist, ning teaduspõhise õpioskuste ja sotsiaalsete ning emotsionaalsete oskuste õpet igas Eesti koolis ja lasteaias. Erakond Eesti 200 eesmärgiks on kujundada Eestist lasteriik – see tähendab, et lastel on Eestisse hea sündida ja siinne elukeskkond on parim võimalikest maailmas, kus suureks kasvada.

Muuhulgas lubab Erakond Eesti 200 tõsta kohustusliku kooliea 18. eluaastani ja luua täiendavad paindlikud põhikoolijärgsed õppimisvõimalused igale noorele, ning alandada valimisõiguse vanuse piirmäära Riigikogu valimistel 16. eluaastani.

Eesti Reformierakond

Eesti Reformierakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 8 ettepanekut täielikult, 8 ettepanekut osaliselt ja 31 ettepanekut pole üldse kajastatud. Reformierakonnas soovitustest ühtivad Lastekaitse Liidu soovitustega enim soovitused, mis on seotud laste turvalisusega koolikeskkonnas, ning liikumisharrastuse ja vaimse tervise toetamisega. Sealhulgas lubab Reformierakond tagada vaimse tervise teenuste kättesaadavuse.

Sarnaselt Lastekaitse Liiduga soovib Reformierakond tagada vanemapuhkuselt naasnud vanematele haigus- ja hooldushüvitise, mis lähtub vanema tegelikust sissetulekust. Samuti rõhutab Reformierakond oma programmis, et avatud ja paindlik haridussüsteem peab olema suuteline märkama ja pakkuma toetust iga lapse ande väljaselgitamisel ja arendamisel.

Eesti Reformierakond lubab muu hulgas kaotada lasteaia kohatasud. Samuti soovib Reformierakond edaspidi alustada kooliharidust kuuendast eluaastast ettevalmistusaastaga, mis ühtlustab laste valmisolekut kooliks.

Keskerakond

Keskerakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 24 ettepanekut täielikult, 4 ettepanekut osaliselt ja 19 ettepanekut pole üldse kajastatud. Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud kõigi laste igakülgse toetamisega koolis, sh kiusamise ennetamise ja vaimse tervise teemadel. Keskerakond peab oluliseks laste huvihariduse tagamist ja liikumisharrastuse süvendamist, ning ka mitmekülgset toetavat tööd alaealiste õigusrikkujatega.

Sarnaselt Lastekaitse Liiduga soovib Keskerakond parandada tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd kindlustamaks lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ning kvaliteet olenemata lapse elukohast ja haridusliku erivajaduse olemasolust.

Samuti peab Keskerakond oluliseks, et eestikeelse hariduse arendamise protsessis üldhariduskoolide õpilaste teadmiste tase ja õppetöö kvaliteet ei langeks. Keskerakond lubab muu hulgas tagada kõigile lasteaia ning koolilastele riigi poolt rahastatud tervisliku eestimaise toidu, ning toetada igapäevaste rahaliste otsustega seotud teemade ehk finantskirjaoskuse lülitamist kooliprogrammi, sh arendada üldhariduskoolides investeerimisõpet.

Allikas: Lastekaitse Liit

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles