Online-intervjuu: vastas Vene Erakonna esinumber eurovalimistel

Mirjam Mäekivi
Mirjam Mäekivi, Postimees
:
Täna kella 15-16 vastas Postimees.ee lugejate küsimustele Vene Erakond Eestis esinumber europarlamendi valimistel Stanislav Tšerepanov.
Avaldatud: 14. mai 2009 Kell 15:04
Kas usute, et venekeelse elanikkonna esindaja pääseb tänavu Eestist europarlamenti?
Muidugi usun, vastasel juhul poleks valimistel kandideerinud.
Keda te Brüsselis esindaksite - Eestit või Venemaad? Milliste Eestile oluliste teemade eest lubate seista?
Huvitav, kuidas mina saaks Brüsselis esindada Venemaad...? Mina esindan Euroopa Parlamendis Eestimaa venelasi, kes on eesti rahva osa. Seisan Eesti riigihuvide eest ja ootan riigimehelikkust ka teiste Eesti esindajate poolt. Kõige olulisem teema tänapäeva seisuga on majanduskriis.
Millisele valijaskonnale olete orienteeritud?
Eestimaa venelastele.
Kas teie erakonna eesmärk europarlamendis on näidata Venemaa huvide kohalolekut?
Meie lähme Europarlamenti, et näidata Eestimaa venelaste kohalolekut!
Mida arvate järjest suurenevast stalinismi kuritegude ilustamisest ja kommunismi heroiseerimisest Venemaa uuemas ajalookäsitluses?
Ei tea, mida nimelt Teie peate silmas. Aga arvan, et peale NLi lagunemist kõikides iseseisvunud endistes NLi vabariikides (ka Venemaa) on tehtud suur töö nii riiklikul tasandil, kui ka paljude erinevate inimõiguste ühingute ja ajalooteadlaste abil stalinismi kuritegude teadvustamiseks ja avalikustamiseks - nii et vaevalt õnnestub stalinismi ilustada.
Millised on peamised venekeelset elanikkonda puudutavad teemad, mille eest te kavatsete seista?
Meil ei ela eestikeelsed või venekeelsed elanikud, vaid suuremas osas eestlased ja venelased. Tänapäeval rahvus on kultuuriline mõiste. Erinevate rahvuste esindajad loevad ennast venelasteks, kuna mõtlevad, tunnevad venelaste moodi ja loomulikult ka räägivad vene keeles. Kõiki neid ühendab vene kultuur. Eestlastel on olemas vastavalt põhiseadusele kõik võimalused oma rahva, keele, kultuuri, hariduse säilitamiseks ja arendamiseks. Vähemusrahvastele (ka venelased) on see võimalus põhiseaduslikult tagatud ainult läbi vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse. Venelaste kultuuriautonoomia registreerimine Eestis annab loomulikult mitte võrdse, kuid olulise võimaluse venelastel eelnimetatud rahvusidentiteedi tagamiseks. Kui venelaste kultuuriautonoomia hakkab reaalselt tööle, siis suurem osa meie teemasid muutub samaks kui eestlastel. Kuna venelased on samuti Eestimaa rahvas.
Kas teie arvates diskrimineeritakse eestivenelasi? Kui jah, siis palun tooge näiteid.
Ma ei saanud aru, mida Teie peate silmas, aga kui venelaste õigusi rikutakse, siis meie kasutame kõiki seadusega ettenähtud võimalusi nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Näiteks, eelmises integratsiooniprogrammis oli kirjas vähemusrahvuste kultuuriautonoomiate loomise soodustamine. Vastavalt sellele ja täies vastavuses seadusega esitasime kultuuriministeeriumi taotluse vene kultuuriautonoomia registreerimiseks vajaliku rahvusnimekirja moodustamiseks. Kolm aastat kultuuriminister ei andnud meile mingit vastust, vaatamata õiguskantsleri kahele otsusele. Peale mitme kohtuinstantsi läbimist ja kohtuotsuse jõustumist minister ebaseaduslikult andis eitava vastuse. Oleme kohtus teisel ringil ja 17. juunil toimub Tallinna halduskohtu istung.
Millist rolli näete oma parteis eestlastele?
Meie erakonna liikmeteks võivad olla kõik Euroopa Liidu kodanikud vaatamata rahvusest, kes on nõus erakonna põhikirja ja programmiga.
Millist vene kogukonda esindab Vene Erakond, kas vene intelligentsi ja valgekaardi järeltulijaid, kes kõrvuti eestlastega ehitasid üles ja tugevdasid Eesti Vabariiki 1918-1940 või Vene kogukonda, kes tuli siia omal soovil ja partei käsul 1940 ja hiljem? Või siiski on see teile kõik üks?
Vene Erakond Eestis moodustati 1920. aastal nimetuse all Vene Rahvusliit. 1993. aastal taastati Liidu tegevus ning alates 1994. aastast eksisteerib erakond oma praeguse nimetuse all. Vene Erakond Eestis on Eesti vene elanikkonna poliitiliseks rahvus-demokraatlikuks organiks, mille tegevuse põhimõtted jäävad muutumatuks alates 1920. aastast. Teostades oma põhiideed, sai Vene Erakond Eestis Eesti vene vähemuse ühenduseks tema huvide esindamisel ning tema õiguste kaitsel. Vene Erakonna Eestis programm on reaalne tegevuskava, mis on suunatud iseseisvalt mõtlevatele, vastutustundlikele inimestele, kelle prioriteetideks on vene keele, kultuuri ja traditsioonide säilitamine oma kodumaal ühtse Euroopa koosseisus Eesti vene vähemuse iseseisva poliitika alusel. Me tegutseme, ületades takistusi ning kogu südamest alates 1920.aastast. Me tegutseme siin ja praegu, ausalt ning ilma kompromissideta oma südametunnistusega.
Kas Vene Erakond kõigi oma tähtsate tegevuste kõrval plaanib poliitiliselt aidata kaasa ka venekeelse teaduse ja kultuuri arengule Eestis?
Otse loomulikult! See kõik on võimalik teha vastaval tasemel ainult peale venelaste kultuuriautonoomia registreerimist.
Kuidas kaitseksite Eesti mainet Eesti-Vene poliitilisel jõukatsumisel?
Riigivahelistesse jõukatsetustesse meil, kahjuks, võimalust sekkuda ei ole.
Millise hinnangu annate 2007. aasta aprillis tänavatel märatsenud ja lõhkunud rahvahulga käitumisele?
Kuritegijad peavad saama karistuse kohtu poolt ja vastutama oma tegude eest. Kuid see ei ole nendes sündmustes kõige tähtsam. Tõnismäele kogunesid mitte ainult kuritegijad, vaid suuremas osas inimesed, kes püüdsid näidata oma muret ja avaldada meelt. Kõiki neid inimesi käsitles meie riigi valitsus üheselt ja otseselt kuritegijatena. See on väga suur viga, mis tekitas väga suure haava taasiseseisvunud Eesti demokraatiale.
Kas Vene Erakond on arvamusel, et Eesti Vabariigis elavaid venelasi represseeritakse ning kui jah, siis mida tuleks Eestis elavate Vene kodanike õiguste kaitseks ette võtta?
Ma ei saanud aru, mida Teie peate silmas, aga kui venelaste õigusi rikutakse, siis meie kasutame kõike seadusega ettenähtud võimalusi nii Eestis, kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Kas teie arvates on Eestis elavate muulaste integratsioonipoliitika saamatu ja nõrk ning kui jah, siis mida tuleks selles suhtes muuta?
Integratsioonipoliitikat reaalselt ei ole. Näiteid on palju. Näiteks, eelmises integratsiooniprogrammis oli kirjas vähemusrahvuste kultuuriautonoomiate loomise soodustamine. Vastavalt sellele ja täies vastavuses seadusega esitasime kultuuriministeeriumi taotluse vene kultuuriautonoomia registreerimiseks vajaliku rahvusnimekirja moodustamiseks. Kolm aastat kultuuriminister ei andnud meile mingit vastust, vaatamata õiguskantsleri kahele otsusele. Peale mitme kohtuinstantsi läbimist ja kohtuotsuse jõustumist minister ebaseaduslikult andis eitava vastuse. Oleme kohtus teisel ringil ja 17. juunil toimub Tallinna halduskohtu istung. Nii, et paberil on palju asju kirjas, aga elus on kõik natuke teistmoodi. Muuta midagi saab ainult siis, kui „muulased“ saavad ise osaleda integratsiooni poliitika kujundamises. Integratsioon on ju vastuliikumine mõlemalt poolelt.
Kas teie partei arvates on Venemaa näol tegemist Eesti suhtes agressiivse riigiga? Miks ei, miks jah? Kas Eestis ülistatakse fašismi (lähtudes sõna algsest tähendusest, mitte propagandast)?
Venemaa on suurriik ja temal kindlasti on omad huvid ja mitte ainult Eestis.
Mida arvate rühmitustest nagu Öine Vahtkond, kes õhutab teadlikult rahvuste tasandil vaenu?
Meie erakond tegi juba 2006. aasta algusel avalduse, et sellist tundlikku teemat nagu hukkunute mälestus ei tohi kasutada poliitilistel eesmärkidel. Vaenu õhutamist meie oleme ka mitu korda hukka mõistnud. Meie seisukoht on lihtne. Eestimaa rahvana peame mõtlema ühisest tulevikust, aga mitte otsima ajaloost sündmusi, mis võivad meid vastanduda. Juba viis aastat tagasi tulime välja ettepanekuga püstitada monument eesti, vene, saksa ja juudi emadele, kes seisavad õlg õla vastu ja leinavad oma poigi. Tavainimesed ei ole süüdi, nemad hukkusid mõlemal poolel režiimide tahtel.
Kas te ei leia, et etnilised parteid nagu Vene Erakond ning Isamaaliit on tänases maailmas anakronismid?
Ei nõustu. Etnilisi parteisi on maailmas palju. Ma juba kirjutasin, et rahvus on kultuuriline mõiste. Meie ei ole etniline erakond, pigem rahvaerakond.
Kas Eesti Vabariigis peaks olema vene keel teiseks riigikeeleks?
Vene keel Eesti Vabariigis peaks saama vähemusrahvuse keeleks reaalselt. Kõikide seadusest tulenevate õigustega.
Kas jätkaksite Tunne Kelami alustaud võitlust selle eest, et stalinistlikud repressioonid võrdsustatakse fašimi kuridegudega? Kui nii olen Teie hääletaja.
Olen nõus sellega, et stalinistlikud repressioonid peaks õiglase hinnangu saama.
Mis põhjusel umbusaldavad Eestis elavad venelased eestlasi?
Paljudel põhjustel. Kui üldistada, siis võiks arvata, et eestlased on ka selleks palju vaeva näinud. Mina olen üks neist vähestest, kes veel püüab ja tahab usaldada...
Mis on Euroopa Liidus praegu kõige põletavam probleem? Millisena näete Euroopa tulevikku?
Majanduslik kriis. Tulevikuennustaja ma ei ole, aga nii suurte ja paljude huvide lõimumine ei ole kerge. Loodan, et mõistlikkus ja tolerantsus aitavad Euroopal areneda õiges suunas.
Kas Euroopa Liidul peaks olema ühtne välispoliitika ja ühtne energiapoliitika?
Nõus
Kas Teile ei tundu, et Eesti venelaste poliitilised ja vaimsed suurkujud võiks teha ühisavalduse, kus paluks Kremlil Eesti rahule jätta ning lasta eestlastel, venelastel, ukrainastel, soomlastel, juutidel jne omavahel Eestis ise asju ajada? See oleks minu arvates Teie suurim teene vene kogukonna ees Eestis.
Emotsionaalselt saan aru Teie küsimusest. Kahjuks meie mitmepolaarses maailmas on kõikidel riikidel ja eriti suurriikidel olemas riiklikud huvid. See nii on ja nii jääb.
Kui vene erakonnad Eestis suudaks omavahel kokkuleppele jõuda ja saaks suurema toetusega näiteks riigikogusse, kui suur oleks siis Teie arvates oht, et oma valijate huvide asemel hakataks tegelema meie naabri huvide elluviimisega?
Arvan, et millalgi kõik on võimalik. Meie peaksime kõik koos tagama Eesti julgeoleku. Venelaste seostamine Venemaaga ja stalinismiga on vastandumine eestlastele ja ei aita meil edasi liikuda.
Kas vastab tõele, et enamik eestivenelasi ei poolda vene kultuuriautonoomiat kehtiva seaduse põhjal? Millest see sel juhul Teie meelest tuleneb?
See ei vasta tõele.
Kes võidab tänavu Eurovisiooni lauluvõistluse?
Loodan, et kõige andekam esineja!
Suur tänu, et leidsite aega Postimees.ee lugejate küsimustele vastata.
Teile ka suured tänud!
Kirjuta toimetajalePrindi
Artikli märksõnadtšerepanov
Samal teemal
Sisuturundus
naine24
sõnumeid loomariigist
tallinn fashion week
Päevakava
Just nüüd
25Okt Otseülekanne kongressilt: vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid>
Just nüüd
25Okt Otseülekanne konverentsilt: kui valmis oleme hädaolukorraks>
Varsti14:00
25Okt Otseülekanne: avalik arutelu Rail Balticust>
Täna19:00
25Okt Jalgpalli otsepilt: Kalju peab teist korda järjest Tarva vastupanu murdma>
Viimased uudised
TarbijaKõik
VideoKõik
Teadus ja tehnikaKõik
MajandusKõik
MaailmKõik
SportKõik
NaineKõik
TervisKõik
Maa eluKõik
TallinnKõik
Tartu PostimeesKõik
48h populaarsemad teemad
Tänane lehtKõik
ArvamusKõik
KultuurKõik
ReisKõik
KoduKõik
LemmikKõik
VIIMASED GALERIID
SOOV.EE
Sünnipäevad

Palju õnne!

Jüri Kuuskemaa

74

Jüri Kuuskemaa

kunstiajaloolane

Aleksander Einseln, 85

erukaitseväelane

Jüri Mõis, 60

majandustegelane ja poliitik

Epp Eespäev, 55

näitleja

Mirjam Liimask, 33

kergejõustiklane

Horoskoop
SetomaaKõik
60 PLUSSKõik
Arhiiv
Pärnu
Viljandi
Rakvere
Paide
VALGA
Liitu Postimehe uudiskirjaga ja ole kursis päeva olulisimate uudistega!
Vali omale meelepärased teemad:
Aitäh, et liitusid
Postimehe uudiskirjaga!
Juba homme jõuab esimene uudiskiri sinuni.
TAGASI POSTIMEHE LEHELE