Veel teinegi rakenduskõrgkool peab ilmselt uksed sulgema

Eesti-Ameerika Äriakadeemia koduleht

FOTO: Internet

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas mitte anda õppe läbiviimise õigust Eesti-Ameerika Äriakadeemiale, mis läheb nüüd ilmselt samuti sulgemisele.

Äriakadeemiat hindamas käinud komisjon leidis, et kui õppe läbiviimise kvaliteet vastab veel osaliselt nõutavale tasemele, siis õppe jätkusuutlikus mitte, ka õppeks vajalikke ressursse pole kõrgkoolil piisavalt.

Näiteks õppe kvaliteedi puudustena toodi esile, et koolis pole kasutusel ärinduse valdkonna arvutitarkvarasid, puudub ka juurdepääs akadeemilistele e-andmebaasidele (EBSCO ja teised).

Samuti ei kasuta kõrgkool ühtegi e-õpikeskkonda, ehkki pakub küll kaugõppevormi. Vajaka jäi ka õppeainete omavahelisest integratsioonist ning leiti, et õppureid ei valmistata ette nägema ja kasutama ainetevahelisi seoseid. Liiga väikeseks peeti ka kõrgkooli teadus- ja arendustegevuse mahtu, mille tõttu leidis hindamiskomisjon, et õppeasutus ei täida rakenduskõrgkooli seaduses neile pandud ülesannet viia läbi ka rakendusuuringuid. Ka koostöö teiste kõrgkoolidega on äriakadeemial väheaktiivne, enesetäiendus väliskõrgkoolide juures ja osavõtt kõrgetasemelistest konverentsidest ei ole piisav, märkis komisjon oma protokollis.

«Kokkuvõttes sai määravaks see, et kõrgkooli majanduslik olukord oli nõrk ning üliõpilaste arvu jätkuv vähenemine viitab selgelt toimetulekuprobleemidele.»

Õppejõudude arvu hindas komisjon küll piisavaks, et õppetööd läbi viia, kuid juhtis tähelepanu, et õppejõudude ebapiisav teadus- ja arendustegevus mõjutab negatiivselt õppe kvaliteeti ning et valdav enamik professori ametikohtadel olevatest õppejõududest ei tegele aktiivselt teadus- ja arendustegevusega – kuid seda nõuab kõrgharidusstandard.

Kahtlus tekkis ka kõrgkooli toimetuleku osas, sest selle sissetulekud põhitegevusest on olnud viimastel aastatel tugevas langustrendis ning kooli finantsseisu hinnati nõrgaks.

Ka äriakadeemia viimase viie aasta arengutrendid eriti üliõpilaste ja eelarve mahu osas ei osuta kõrgkooli jätkusuutlikkusele. Üliõpilaste arv on selle aja jooksul vähenenud ligi neli korda, 807-lt 211-ni ning tegevustulu on vähenenud 40 protsendi võrra.

«Olgu öeldud, et tegevuseesmärgid on kõrgkoolil ambitsioonikad - edendada teadusi, akadeemilisi tavasid, luua ja arendada integreeritud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid võimalusi kõrgharidusstandarditele vastava ajakohase rakenduskõrghariduse omandamiseks, korraldada täienduskoolitusi ja läbi viia rakendusuuringuid ning osutada õppe- ja teadustegevusel põhinevaid teenuseid oma õppevaldkonnas – kuid nende realiseerimine ei ole kuigivõrd õnnestunud,» kommenteeris Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen Postimehele.

Kogu selle info põhjal otsustaski EKKA hindamisnõukogu teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku mitte anda Eesti-Ameerika Äriakadeemiale õigust õpet läbi viia ega väljastada õppekava läbimisel vastavaid diplomeid.

«Kokkuvõttes sai negatiivse hinnangu puhul määravaks see, et kõrgkooli majanduslik olukord oli nõrk juba eelmise majandusaasta aruande põhjal otsustades ning üliõpilaste arvu jätkuv vähenemine ja viimase majandusaasta aruande mitteesitamine viitavad selgelt toimetulekuprobleemidele, sh suutmatusele toime tulla õppe kvaliteediga seotud probleemidega,» selgitas Mattisen.

«Sellises olukorras olnuks teistsugune otsus vastutustundetu, kuivõrd õppe läbiviimise õigus on usaldusväärsuse kinnitus,» lausus ta.

Heli Mattisen selgitas, et hindamisnõukogu otsus vormistatakse ettepanekuna ministrile ning ministril on nii hindamisnõukogu otsusele kui selle aluseks olevatele materjalidele toetudes voli kas võtta vastu ettepandud otsus, paluda nõukogult täiendavaid selgitusi/argumente ettepaneku juurde või siis võtta vastu ka täiesti teistsugune otsus. «Viimast varianti ei ole seni ette tulnud,» sõnas Mattisen.

Haridusministeeriumi pressiesindaja Rein Joamets ütles Postimehele, et ministeerium tutvub praegu EKKA esitatud materjalidega ning alustab vastava käskkirja eelnõu koostamist.

«Senistel juhtudel ei ole eelnevate hinnangute puhul haridus- ja teadusministeeriumil olnud põhjust kahelda EKKA otsuste argumenteerituses ja õiguspärasuses. Eeldame et see on ka Eesti-Ameerika Äriakadeemias teostatud kordushindamise puhul nii,» märkis Joamets.

Postimees palus kommentaari ka Eesti-Ameerika Äriakadeemia rektorilt, et tänase päeva jooksul ei õnnestunud seda saada.

Postimees palus kommentaari ka Eesti-Ameerika Äriakadeemia rektorilt, et tänase päeva jooksul ei õnnestunud seda saada.

Eesti-Ameerika Äriakadeemia on üks vanematest erakõrgkoolidest Eestis, loodud 1989. aastal Duquesne'i Ülikooli kaasabil. Akrediteeringu oma õppekavadele sai ta 2001. aastal.

Tagasi üles