Keskerakondlastest koolidirektorite küüniline trikk
Opositsiooni eelnõud pöörati muudatusettepanekutega pea peale

IRLi saadikud kleepisid volikogu istungi algul oma suud protesti märgiks teibiga kinni.Hiljem selgus, et nende taslülitamiseks polnud kõik võimalused veel ammendatud.

FOTO: IRL

Kui tavaliselt hääletab linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon opositsiooni esitatud eelnõud lihtsalt maha, siis nüüd muudeti nende sisu parandusettepanekutega algsele vastupidiseks, nii et eelnõude esitajad pidid need tagasi võtma.


Nii esitas keskerakondlasest koolidirektor Kaja Laanmäe IRLi fraktsiooni esimehe Eerik-Niiles Krossi eelnõule parandusettepanekud, mis muutsid eelnõu linnavalitsusele ülesande andmisest hoopis nõudmiste esitamiseks haridus- ja teadusministeeriumile. Teine keskerakondlasest koolidirektor Irina Antonjuk kordas sama trikki IRLi fraktsiooni liikme Riina Solmani esitatud erakoolide rahastamist puudutava eelnõuga.


Eerik-Niiles Krossi esitatud eelnõu: Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele maksta õpetajate palgaks kogu riigilt saadav sihtotstarbeline raha

1.Maksta Tallinna õpetajatele välja 2013. aasta jooksul makstud palga ja riigi poolt Tallinnale eraldatud õpetajate palgaraha vahe.
2.Tagada, et kogu õpetajate palgarahaks riigi poolt eraldatud raha makstaks õpetajatele välja.
3.Tallinna linnavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linnavalitsusele.


Kaja Laanmäe muudatusettepanekud:

1.Muuta eelnõu pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: Pöördumine Eesti Vabariigi haridusministeeriumi poole.
2.Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: Pöörduda Eesti Vabariigi haridusministeeriumi poole ettepanekuga 1) eraldada kohalikule omavalitsusele piisavalt rahalisi vahendeid tagamaks õpetajatele lubatud 12protsendiline palgatõus; 2) tagada tugisüsteemide (logopeed, sotsiaalpedagoog) rahastamine vastavalt Vabariigi valitsuse ja kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonide kokkuleppele; 3) töötada välja riiklikud toetusmehhanismid koolivõrgu ümberkorraldustest tekkivate finantsprobleemide lahendamiseks; 4)tagada vajalike rahaliste vahendite eraldamine erivajadustega laste vajaduspõhiseks õpetamiseks munitsipaalüldhariduskoolides.
3.Jätta otsuse eelnõust välja punkt 2 põhjusel, et palgarahaks eraldatud vahendid on õpetajatele täies mahus välja makstud.
4.Täiendada otsuse eelnõu punkti 3 ja lisada sõnad: ning edastada Eesti Vabariigi haridusministeeriumile.

Riina Solmani eelnõu: Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele maksta erakoolidele välja haridusseadusega ette nähtud Tallinna linnas elavate laste tegevuskulud

1.Maksta Tallinna erakoolidele välja 2013. aasta jooksul tekkinud tegevuskulude võlgnevus
2. Tagada, et Tallinna linnavalitsus täidaks seadusega ette nähtud kohustusi ja lõpetaks nii seaduse kui ka kohtuotsuste täitmisest kõrvalehoidmise.
3. Tallinna linnavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linnavalitsusele.


Irina Antonjuki muudatusettepanekud:

1.Muuta eelnõu pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: Ettepaneku tegemine Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumile.
2.Muuta eelnõu punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt: Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõikes 5 toodud nõude riiklike kohustuste täitmisega seotud kulutuste hüvitamise kohta kohalikule omavalitsusele, teha Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumile ettepanek eraldada kohalikule omavalitsusele täiendavad rahalised vahendid erakooliseaduse paragrahv 22 täitmiseks.
3.Muuta otsuse eelnõu punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt: Tallinna linnavalitsusel hüvitada erakoolide tegevuskulud peale täiendavate rahaliste vahendite eraldamist riigieelarvest.

Keskerakonna saadikute häältega hääletati parandusettepanekud mõlemasse eelnõusse sisse ja muudeti nende sisu sel viisil algsele vastupidiseks. Nii Kross kui Solman tõdesid, et neil ei jää muud üle, kui eelnõud tagasi võtta.
 

Tagasi üles