Veeteede amet: süvasadama tegevuse laiendamiseks ei ole luba antud

Pildil on Saaremaa süvasadam.

FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Veeteede ameti kinnitusel ei ole Saaremaa süvasadama tegevuse lainendamiseks luba antud ja sadamaregistri kanne ei ole käsitatav tegevusloana.

Vastuseks Eestimaa Looduse Fondi (ELF) teisipäevasele pöördumisele Saaremaa sadama andmete muutmise kohta sadamaregistris kinnitab veeteede amet, et kande muutmine sadamaregistris ei ole õigustloov.

Sadamaregister on ameti kinnitusel andmekogu, mis peab arvestust sadamate üle just selleks, et tagada riigiasutustele õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

Seega peab registrikanne kajastama olukorda sadamas ning lisaks laevaliikluse ohutus- ja turvanõuete täitmise kontrollile on veeteede ameti järelevalve ka sellele suunatud. Võimalikud tegevusload peab sadamateenuse osutaja taotlema eraldi vastavatelt haldusorganitelt.

ELF tegi teisipäeval avaliku pöördumise, milles väljendas muret vaid suvisel ajal kruiisilaevade vastuvõtuks kavandatud Saaremaa süvasadama kasutamise pärast aastaringselt tegutseva kaubasadamana.

"Sadama tegevuse laiendamisega suurenevad keskkonnariskid ja selle fakti ignoreerimine veeteede ameti poolt näitab kas asjatundmatust või lihtsalt tõika, et keskkonnamõjude hindamist ja seega keskkonnakaitset ei peeta oluliseks ka riigiametis," teatas ELFi tegevjuht Jüri-Ott Salm.

Peamise riskina kasvab Salmi sõnul õlireostusohu suurenemine ja mõjud piirkonnas asuvale linnustikule. Uute tegevustega seatakse löögi alla sadama lähikonnas talvituv ohustatud ning looduskaitse alla kuuluva kirjuhaha asurkond. Küdema lahe näol, mille äärde süvasadam jääb, on tegemist rahvusvahelise tähtsusega linnualaga, mis on oluliseks paigaks ligi neljakümnele Euroopa tähtsusega linnuliigile.

Tallinna sadamal on kavas muuta 2004. aastal valminud süvasadama navigatsiooniperiood aastaringseks, lisada sadama ülesannete hulka kaupade laadimine, lossimine, ladustamine ja töötlemine, käideldavatele kaubagruppidele aga kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba. Samuti soovib ettevõte, et sadamas saaksid käia kauba-, kala- ja väikelaevad ning sadama abilaevastik.

Tagasi üles