Valitsus kiitis heaks Türi maastikukaitseala uue kaitse-eeskirja

Valitsuse nõupidamiste ruum Stenbocki majas.

FOTO: Peeter Langovits

Valitsus kiitis täna heaks Türi maastikukaitseala uue kaitse-eeskirja, mis tagab Türi voorestiku väikevoorte, poollooduslike koosluste, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku parema kaitse.

Olulisemad piirimuudatused tehakse kaitseala loode-, põhja-, kirde- ja lääneosas, vahendas valitsuse pressiesindaja.

Kaitseala koosseisust arvatakse välja ligi 250 ha suurune maa-ala loodeosas ning väiksemaid osasid mujal. Kaitseala põhjaosas liidetakse alaga ligikaudu 50 ha, et tagada kogu Siugumetsa voore ja selle lähiümbruse kaitse.

Kirdeosas liidetakse kaitsealaga umbes 6,5 ha suurune maa-ala eesmärgiga tagada Mõnnaku voore parem kaitse. Lääneosas, Türi-Alliku asulast kirdes, liidetakse kaitsealaga ligikaudu 6 ha suurune ala eesmärgiga kaitsta Pärnu jõe äärseid luhaniite.

Lisaks arvatakse kaitseala lääneosas ala koosseisust välja Raademetsa elamupiirkond. See piirkond on tihedalt hoonestatud ja seal ei ole loodusväärtusi.

Kaitse-eeskirja kohaselt on alal lubatud majandustegevus. Inimestel on lubatud kogu kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ja muid metsasaadusi, püüda kala ja pidada jahti. Kaitsealal on lubatud kuni 250 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades.

Telkimine ja lõkketegemine on lubatud selleks ettevalmistatud ja kaitseala valitseja poolt tähistatud kohtades ning eramaal oma maavalduse piires omaniku või maavaldaja loal.

Kaitsealal on lubatud biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, sest tegemist on aktiivselt kasutatava põllumajanduspiirkonnaga ning tegevus ei kahjusta voorestikku ega
maastikuilme säilimist. Pool-looduslike koosluste soodsa seisundi säilimise tagamiseks on nende esinemisaladel biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine keelatud.

Kaitsealal on lubatud uuendusraie lageraiena langi suurusega kuni 1 hektar või suurusega kuni 2 hektarit juhul, kui langi laius on kuni 30 meetrit; ning turberaie, kusjuures turberaie puhul tuleb säilitada koosluse liigiline ja vanuseline mitmekesisus.

Tagasi üles