Inspektor saab loa kaitsealune liik konfiskeerida

Keskkonnaministeerium.

FOTO: Toomas Huik

Keskkonnaministeerium soovib looduskaitseseadust täiendada punktiga, mis lubab keskkonnainspektsioonil süüteo toimepanijalt võõrliik või kaitsealune objekt konfiskeerida.

Seadusse lisatakse punkt, mis lubab keskkonnainspektsioonil või kohtul tahtliku süüteo toimepanijalt võõrliigi või kaitstava loodusobjekti vastavalt karistusseadustikule konfiskeerida.

Muudatustega sätestatakse, et konfiskeeritud isend või ese, mis kuulub kaitsealuste liikide hulka, loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni alla või võõrliikide hulka, antakse tasuta üle keskkonnaministri määratud asutusele.

Praegu kehtivas looduskaitseseaduses konfiskeerimist võimaldav säte puudub, seetõttu ei saa praegu looduskaitseseaduses sätestatud väärtegude toimepanemise korral konfiskeerimist kohaldada.

«Hetkel kehtiva korra kohaselt on kaitsealuste liikide hulka kuuluvate või loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni alla kuuluvate isendite või isenditest valmistatud toodete, samuti võõrliikide hulka kuuluvate isendite konfiskeerimise õigus vaid Maksu-ja Tolliametil,» märgitakse eelnõu seletuskirjas.

«Seoses ühtsest turust tuleneva kontrolli kaotamisega sisepiiridel on suurenenud just siseriikliku kontrolli osakaal ning seoses sellega ka vajadus erimeetmete, sealhulgas konfiskeerimiste rakendamiseks,» põhjendavad eelnõu koostajad.
 

Tagasi üles