Talllinna linnavõim viib vaidluse Kutseriga riigikohtusse

Priit Kutser. FOTO: Eero Vabamägi

Tallinna linnavõim viib vallandamisvaidluse endise töötaja Priit Kutseriga edasi riigikohtusse.

«Tallinna linn esitab Priit Kutseri osas tehtud ringkonnakohtu otsusele kassatsioonkaebuse. Selle esitamise tähtaeg on reedel,» ütles linna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais BNSile.

Ringkonnakohus rahuldas Priit Kutseri hagi Tallinna linna vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise ja hüvitiste väljamõistmises osaliselt. Kohus tuvastas, et Tallinna linna poolt Kutseriga sõlmitud töölepingu erakorraline ülesütlemine 2016. aasta 18. aprillil on tühine ja kohus määras lõpetada Tallinna linna ja Priit Kutseri vaheline tööleping alates tunamullu 18. aprillist.

Tallinna linnalt mõisteti Priit Kutseri kasuks välja hüvitis 4500 eurot. Ringkonnakohus jättis samas rahuldamata Priit Kutseri hagi hüvitise saamiseks 3000 euro ulatuses. 

Pooled vaidlesid selle üle, kas töölepingu lõpetamise eeldused töölepinguseaduse alusel olid täidetud ja kas töölepingu ülesütlemine ilma eelneva hoiatuse ja etteteatamiseta oli õiguspärane.

Töölepinguseaduse järgi on seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine tühine. Tavapäraselt peab töölepingu ülesütlemisele seoses töötaja kohustuste rikkumisega eelnema hoiatus. Hoiatamise eesmärgiks on selgitada töötajale, et ta on töökohustusi rikkunud ja anda võimalus edaspidi sellisest käitumisest hoiduda. 

Ringkonnakohus leidis, et Tallinna linnal ei olnud õigust lõpetada Kutseriga tööleping ilma eelneva hoiatuseta, kuna Kutser ei olnud toime pannud eriti rasket töökohustuste rikkumist ja linnal ei olnud ka muud põhjust, miks hea usu põhimõtte järgi töötajat mitte hoiatada Seetõttu on Tallinna linn Kutseriga sõlmitud töölepingu üles öelnud ilma seadusliku aluseta.

Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on seadusest tuleneva aluse puudumise või seaduse nõuetele mittevastavuse tõttu tühine või vastuolu tõttu hea usu põhimõttega tühistatud, siis lõpetatakse tööandja või töötaja taotlusel tööleping alates ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral. Kutser on palunud tööleping lõpetada 2016. aasta 18. aprilli seisuga ja kohus rahuldas selle taotluse. Seaduse kohaselt maksab tööandja töötajale sel põhjusel töölepingu lõppemise korral hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus leidis, et väljamõistmisele kuulub hüvitis kolme kuu palga ulatuse ehk 4500 eurot. 

Tagasi üles
Back