Keskpolügoonil tuleb moodustada uued vääriselupaigad

Ehitustegevus keskpolügoonil.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering näeb ette metsa raadamise kuni 6000 hektarilt, sealhulgas ka vääriselupaikades, keskkonnaministeeriumi hinnangul tuleb leevendusmeetmena luua uusi vääriselupaiku.

Kaitseministeerium avalikustas möödunud aastal kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 

Keskkonnaministeerium toob oma arvamuses esile, et planeering näeb ette ligi metsa raadamise kuni 6000 hektaril ning kavas on raadata ka vääriselupaiku. Keskkonnaministeeriumi hinnangul peab kaitseministeerium koos keskkonnametiga hindama, kui väärtuslikud need vääriselupaigad on ning leevendusmeetmena välja pakkuda lähikonnast mitteraadatavatelt aladelt sarnaste uute vääriselupaikade loomine.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekut kommenteerides kinnitas kaitseministeerium, et keskpolügooni arendamisel arvestatakse olemasolevate vääriselupaikade säilitamisega niivõrd, kuivõrd see on võimalik riigikaitselise väljaõppe jaoks tingimuste loomisel.

Ministeerium on arutanud riigi eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus keskkonnaametiga vääriselupaikade säilitamise võimalusi ning hävinud või väärtuse kaotanud vääriselupaikade registrist kustutamist. 

Ka kinnitas kaitseministeerium, et teeb uute vääriselupaikade määramisel koostööd keskkonnaametiga. 

Kaitseministeerium märkis vastuses, et kuigi hindamise käigus on lähtutud maksimaalsest võimalikust pindalast, ei ei ole tegelikkuses kavas raadata kogu metsa planeeritud liikumiskoridorides. Raiete ulatust ja alasid täpsustatakse projekteerimise käigus. «Tegelikkuses ei raadata ega kuivendata kogu nimetatud ala, sest väljaõpperajatiste eesmärk on imiteerida võimalikult reaalselt Eesti looduslikke olusid,» seisab kaitseministeeriumi vastuses.

Planeeringuala suurusega 11 951 hektarit asub Harjumaal Kuusalu valla kaguosas.

Planeeringu eesmärgiks on määrata kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse nimetatud ülesanded, mis on vajalikud kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Planeeringuga kavandatakse kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid ja ehitised on riigikaitselise ülesandega.

Tagasi üles
Back