Kohtuotsus jättis diakooniahaigla tuleviku lahtiseks

Tallinn, EESTI 17DEC18 EELK Tallinna Diakooniahaigla. The Estonian Evangelical Lutheran Church Diaconial Hospital in Tallinn, the Diakonia Hospital tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Tallinna halduskohus tunnistas vaidluskomisjoni (VAKO) otsuse õiguspäraseks, mistõttu tuleb haigekassal Harjumaa statsionaarse õendusabi pakkumusi uuesti hinnata ning jagada ravijuhud uuesti. Kohus leidis, et nii SA PJV Hooldusravi kui ka SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kaebus on põhjendamatu ning need tuleb jätta rahuldamata. 

Haigekassa juhatus otsustas mullu septembris  viia riigihange läbi haiglavõrgu arengukava haiglate hulka mittekuuluvate tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks Harju maakonnas alates 2019. aastast kuni 2021. aasta septembri lõpuni.

Varasem otsus tunnistati kehtetuks osas, mis puudutas koduõendusteenust ja Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Viljandimaal iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks ravi rahastamise lepingute sõlmimist ja lõpetati neis osades hankemenetlus.

Haigekassa juhatuse otsusega otsustati kvalifitseerida Sihtasutus Hiiu Ravikeskus, Sihtasutus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Diakooniahaigla, AS Kallavere Haigla, Sihtasutus PJV Hooldusravi SA PJV Hooldusravi ja Benita Kodu AS ning tunnistada nende pakkumused vastavaks. Otsusega tunnistati pakkumused edukaks ja jagati pakkujate vahel ravijuhud.

SA PJV Hooldusravi esitas VAKO-le vaidlustuse, milles taotles otsuse kehtetuks tunnistamist, kuna haigekassa oli pakkumusele kahes kohas andnud valesti punkte.

VAKO otsusega rahuldati vaidlustus ning tunnistati kehtetuks haigekassa otsus pakkumuste edukaks tunnistamise kohta, sh ravijuhtude jagamise kohta ning mõisteti hankijalt PJV Hooldusravi kasuks välja tasutud riigilõiv 1280 eurot.

Sarnaselt VAKO menetlusele oli ka kohtumenetluses vaidlus hindamiskriteeriumites, täpsemalt selles, et kas riigihanke väljakuulutamise kuupäev on otsuse nr 188 ja sellele järgnenud hanketeate avaldamise kuupäev või on riigihanke väljakuulutamise kuupäev otsuse nr 441 ja sellele järgnenud muudetud hanketeate avaldamise kuupäev.

Samuti oli hindamiskriteeriumi osas vaidlus selles, et kas sõna «ettekirjutusi« tähendab hindamiskriteeriumis ka juba ühte ettekirjutust või eeldab see mitme ettekirjutuse olemasolu. Ka kohus leidis, et praegusel juhul tuleb riigihanke algusajaks pidada 2018. aasta maid, kui hankija võttis vastu otsuse nr 188 ja avaldas riigihangete registris hanketeate.

Kohus leidis, et VAKO otsus on õiguspärane mistõttu tuleb haigekassal esitatud pakkumusi uuesti hinnata ning jagada ravijuhud uuesti.

Halduskohus leidis, et nii SA PJV Hooldusravi kaebus kui ka SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kaebus on põhjendamatu ning need tuleb jätta rahuldamata. Kohus nõustus VAKO otsuse põhjendustega.

Osapooltel on võimalik esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebus.

Diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur ja sihtasutuse nõukogu esimees Ove Sander ütlesid hiljuti «Aktuaalsele kaamerale», et statsionaarse õendusabi lepngust ilmajäämine tooks diakooniahaiglale tõsised probleemid.

Tagasi üles
Back