Harku mets võetakse looduskaitse alla

Harku metsa kaitseala piiride skeem.

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsuse tänase istungi päevakorras on punkt, millega algatatakse Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmine.

Harku metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Tallinna edelaosas.

«Harku mets omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, toimides rändekoridorina erinevatele looma- ja linnuliikidele. Kaitseala põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku serva-alad esinduslikus seisundis madalsoolaikudega. Kaitseala põhja- ja keskosas levivad 70–90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa kasvukohatüübid. Alal leidub lamapuitu ja surnult seisvaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitseala on ülelinnalise tähtsusega virgestusala, mis pakub Tallinna linna ja Harku valla tervisesportlastele, loodushuvilistele ja korilastele arvukalt loodushüvesid, kirjutatakse linnavalitsuse korralduse eelnõus.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib igaüks esitada ettepanekuid loodusobjekti kaitse alla võtmiseks. Harku metsa kaitse alla võtmise ettepaneku esitas linnale Nõmme Tee Selts.

Harku metsa kaitseala asub Nõmme linnaosas. Kaitstava ala suuruseks on kavandatud ligikaudu 79 hektarit.

«Harku raba ja mets oma asukohaga omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, mis pakub mitmeid ökosüsteemi teenuseid. Ala on rändekoridoriks erinevatele looma ja linnuliikidele ning see on osa suuremast rohealade võrgustikust, mis tihedalt asustatud piirkondades omavad erilist rolli ka kliimamuutustega kohanemise ja õhukvaliteedi parandamise seisukohast. Kuigi Harku raba ja seda ümbritsevate metsade kaitse on tagatud ka planeeringutega, väärib ala mitmekesine maastik ja eriilmeline mets kaitset vähemalt kohalikul tasandil. Antud piirkonna nagu ka teiste linnaliste rohealade kasutuskoormus on suhteliselt suur, mistõttu vajab see rohkem tähelepanu. Kaitse-eeskiri koos kaitsekorralduskavaga annab konkreetsemad suunised ala väärtuste säilitamiseks ja kasutuse reguleerimiseks. Ekspert soovitab kaitse alla võtta kogu Tallinna linna ja Harku valda jääva tervikliku roheala, kuid põhjendatud on ka ainult Tallinna linna piiresse loodav kaitseala,» kirjutab elustiku ekspert Timo Kark möödunud aastal koostatud ekspertarvamuses.

Tagasi üles