Kohus: Rakvere linna otsus LGBTI-filmifestival toetuseta jätta oli õigusvastane
Täiendatud kell 18.30!

II Festheart.

FOTO: Plakat

Eelmise aasta algul otsustas Rakvere linnavolikogu rahaliselt mitte toetada LGBTI- filmifestivali Festheart. Eesti Inimõiguste Keskuse ja advokaadi abil pöördus Festheart kohtusse, kus selgus nüüd, et Rakvere linna tegu oli õigusvastane.

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Filmifestivali taotlust hinnati komisjoni poolt maksimumsumma vääriliseks ja edastati kehtiva korra kohaselt volikogule. Üllatuslikult vähendas volikogu aga toetust viiekordselt, määrates toetuseks 1500 asemel 300 eurot ja seda ilma otsust põhjendamata, olles kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused teiste taotlejate suhtes sajaprotsendiliselt. 

Tänases kohtuotsuses tunnistaski halduskohus Rakvere linnavolikogu 28. veebruari 2018. aasta otsuse jätta filmifestival toetuseta, õigusvastaseks. Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu tollases otsuses ei ole vähimalgi määral põhjendatud, miks määras volikogu MTÜ Sevenbow’le väiksemad toetused võrreldes sellega, mida taotleti ja mida nägi ette kultuurikomisjoni otsus.

Kohus lisas, et kuna Rakvere linnavolikogu ei ole haldus- ega kohtumenetluses esile toonud kohast õiguslikku alust, mis lubanuks tal kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud otsusest, siis oleks pidanud festivalikorraldajate toetustaotluse täies ulatuses rahuldama.

Kohus selgitas, et Rakvere linnavolikogu on oma ainupädevust kasutades ise otsustanud kehtestada korra, mis näeb volikogu kultuurikomisjonile ette olulise rolli kultuuriürituste ja -projektide toetamise taotluste hindamisel.

Seetõttu ei ole volikogul õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni esitatud otsusest. Samuti tuletas kohus meelde, et ka riigikohtu halduskolleegium on toonitanud, et demokraatlikult valitud esinduskogu ei või otsuseid teha meelevaldselt ja erapoolikult, vaid valikud peavad lähtuma ratsionaalsetest argumentidest. 

Keio Soomelt, Festhearti korraldaja, rõhutab vajadust diskrimineerimisele vastu seista. «Kohtusse minek on teatud mõttes äärmuslik abinõu, kuid meie jaoks oli oluline tõestada, et Rakvere Linnavolikogu tegi selgelt ebaseadusliku ja diskrimineeriva otsuse, mis leidis kohtus ka kinnitust,» ütles Soomelt.

Ta avaldas lootust, et nende juhtum annab julgust ka teistele, et vajadusel diskrimineerimisele vastu seista.

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere jõulukuuse autor Teet Suur.

Otsus tehti salajasel hääletusel

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles Postimehele, et ei ole praegu veel kohtuotsust ise näinud, kuid ei usu, et seal on linnavolikogu otsust diskrimineerivaks peetud.

«Ma ei kujuta hästi ette seda, mille alusel kohus võiks sellise lause öelda. Ma väga julgen kahelda, et kohus ütles, et Rakvere linn tegi diskrimineeriva otsuse,» ütles ta ja lisas, et eks tõde selgub järgmisel nädalal, kui kohtu otsus ka neile lugemiseks saadetakse.

Juhkami sõnul tuleb linnavolikogul aga igal juhul nüüd mingi seisukoht nüüd võtta, sest see raha on juba ära jagatud teistele kultuuriseltsidele.

«Kas me nüüd peame hakkama teistelt tagasi nõudma, ma tõesti ei tea. Ega see raha ei haihtunud, lihtsalt volikogu inimesed otsustasid, et keegi teine on rohkem põhjendatud seda toetust saama,» selgitas ta.

Küsimusele, miks ikkagi LGBT filmifestival toetuseta jäi, vastas Juhkami, et otsuse tegid Rakvere linnavolikogu 21 liiget salajasel hääletusel.

«Meil on salajased hääletused ja minul on võimatu selgitada, mida keegi konkreetselt ütleb või mõtleb. Me saame kommenteerida seda, mida keegi istungil välja ütles, aga see kuidas keegi hääletab on ju tema vaba valik,» selgitas ta ja lisas, et Rakvere linnavolikogus on iga liige hääletuses vaba ning ei ole sellist praktikat, et ühe erakonna inimesed hääletaksid ühtviisi.

«Antud juhul sai kõige rohkem hääli kompromissvariant. Meil oli õhus, kas saab toetuse täies ulatuses või üldse mitte. Lõpuks otsustati kompromissvariant, et nad saavad osaliselt toetust,» sõnas ta.

Kohus mõistis Rakvere linnalt MTÜ SevenBow menetluskulude katteks välja 15 eurot ja jättis menetlusosaliste ülejäänud menetluskulud nende endi kanda.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tartu ringkonnakohtule 30 päeva jooksul kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemisest arvates, viimane päev apellatsioonkaebuse esitamiseks on 1. juuli 2019.

Tagasi üles