Reinsalu ja Pompeo ühisavaldus: Eesti ja USA kahepoolne koostöö süveneb

Urmas Reinsalu ja Mike Pompeo kohtumine eelmise aasta sügisel.

FOTO: Välisministeerium

Välisminister Urmas Reinsalu kohtus täna Washingtonis Ameerika Ühendriikide välisministri Mike Pompeoga, kus ministrid leppisid kokku Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö süvendamises Atlandi-ülese ja regionaalse julgeoleku küsimustes ning ühtlasi küberkaitse, Kolme mere algatuse ning usuvabaduse kaitse asjus.

Reinsalu ütles, et Eesti välispoliitika peamine suund on tihendada meie suhteid USAga, tugevdada NATOt ning edendada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd.

«Mõeldes muutuvale olukorrale maailmas on unikaalne transatlantiline side USA ja Euroopa vahel kindlaim tugi meie julgeoleku tagamisele ja väärtuste hoidmisele,» sõnas Reinsalu kohtumisel, viidates vabariigi valitsuse heaks kiidetud memorandumile suhte tugevdamiseks Ameerika Ühendriikidega. Minister lisas, et suhete süvendamine on pidev ning lõppematu protsess, mida näitab ka tänane ministrite avaldus, milles kaks riiki soovivad süvendada koostööd mitmes konkreetses valdkonnas.

FOTO: Välisministeerium

FOTO: Välisministeerium

Kahepoolselt heaks kiidetud ühisavalduses rõhutavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid vastastikkust pühendumust NATO kollektiivkaitsele ning vajadust Alliansi edasise tugevdamise järele. Ministrite ühisavalduse kohaselt kirjutavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid peatselt alla kokkuleppele, milles fikseeritakse ühised eesmärgid 5G-tehnoloogia küsimustes. Samuti liitub Eesti asutajaliikmena USA juhitava usuvabaduse alliansiga.

Kolme mere algatusest kõneldes sõnas Reinsalu, et tegemist on hea võimalusega riikidel tugevdada transatlantilist sidet ning aidata kaasa meie regiooni kiiremale arengule. «Samuti annab tippkohtumise võõrustamine Eestis järgmisel aastal meile nähtavust ning aitab kaudselt kaasa majandussuhete arendamisele ja riikliku ja erasektori koostöö tõhustamisele,» ütles minister ning lisas, et tippkohtumine panustab ka strateegiliste suhete arendamisesse regiooni partnerite vahel. Ühisavalduses kinnitatakse, et Ameerika Ühendriigid toetavad Eesti jõupingutusi Kolme mere algatuse tippkohtumise ettevalmistamisel. 

Mike Pompeo ja Urmas Reinsalu eesti keelde tõlgitud ühisavaldus USA-Eesti koostöö kohta:

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on lähedased liitlased NATOs, jagavad vabaduse, demokraatia ja õigusriigi põhiväärtusi ning teevad tihedat koostööd julgeoleku, jõukuse ja stabiilsuse edendamiseks meie ühises Euro-Atlandi piirkonnas ning maailmas.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti tõdevad, et NATO on Euro-Atlandi julgeoleku nurgakivi, nad on raudkindlalt pühendunud Põhja-Atlandi lepingu 5. artikli täitmisele ning toetavad jõuliselt NATO täiendavat tugevdamist, et tegeleda transatlantilist julgeolekut ähvardavate olemasolevate ja uute ohtudega. Ameerika Ühendriigid ja Eesti märgivad Läänemere piirkonna strateegilist tähtsust alliansile ning Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule laiemalt. USA aktiivne ja nähtav osalemine piirkonna julgeoleku tagamises on endiselt ülitähtis. Ameerika Ühendriigid ja Eesti täheldavad NATO kollektiivse kaitse tugevdamisel tehtud edusamme ning rõhutavad vajadust investeerida võimekusse ja jagada koormus liitlaste vahel õiglaselt.

Nii Ameerika Ühendriigid kui ka Eesti on mures usuvabaduse halveneva seisukorra pärast maailmas ning leiavad, et riigid peavad tegema koostööd, kaitsmaks ja kindlustamaks kõikjal maailmas kõigi inimeste õigust oma usutavasid mis tahes ajal järgida. Ameerika Ühendriigid tunnevad heameelt, et Eesti on pühendunud rahvusvahelise usuvabaduse kui põhilise inimõiguse kaitsele ja ühineb selle eesmärgiga, ning et Eesti on Rahvusvahelise usuvabadusliidu liikmena huvitatud USA-Eesti koostöö edendamisest eelseisvatel kuudel ja aastatel.  

Ameerika Ühendriigid ja Eesti teevad tihedat koostööd küberturvalisuse valdkonnas ning nad kinnitavad ühist ettekujutust turvalisest ja avatud küberruumist, ja kohustust teha jätkuvaid ühiseid jõupingutusi rahvusvahelise julgeoleku, kübervastupidavusvõime ja küberkuritegevusega võitlemise vallas. Tuletades meelde ühisavaldust, mille Ameerika Ühendriigid ja Eesti tegid 7. juunil 2019. aastal, näevad kaks riiki ette stabiilset, avatud ja turvalist küberruumi, kus kõik riigid käituvad vastutustundlikult. Ameerika Ühendriigid ja Eesti ootavad 5G turvalisuse teemalise USA-Eesti ühisavalduse allkirjastamist Eesti peaministri visiidi ajal Washingtoni 30.–31. oktoobril, mis on oluline samm selles suunas, et kujundada välja ühine lähenemine võrguturve küsimuses ning saavutada elujõuline 5G ökosüsteem, mis põhineb vabal ja ausal konkurentsil, läbipaistvusel ja õigusriigil.

Ameerika Ühendriigid tunnevad heameelt Eesti valimise üle ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmeks ning Ameerika Ühendriigid ja Eesti kavatsevad kasutada seda võimalust tihedaks koostööks, et edendada rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat, õigusriiki, inimõiguste austamist ning kõigi inimeste kaitsmist ja võrdset kohtlemist sõltumata nende rassist, etnilisest päritolust või usust.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti tõdevad Kolme mere algatuse strateegilist tähtsust Euroopa majandusliku ja geopoliitilise konkurentsi kontekstis. Algatus pakub võimaluse tugevdada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandust ning vähendada piirkonna sõltuvust teiste riikide pahatahtlikest püüetest kasutada taristusse tehtud investeeringuid oma geopoliitiliste huvide edendamiseks. Ameerika Ühendriigid ja Eesti teevad koostööd selle nimel, et 2020. aastal Tallinnas toimuv Kolme mere algatuse tippkohtumine oleks edukas.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti loodavad kahe riigi partnerlust jätkuvalt tugevdada, samuti süvendada koostööd Euroopa ja piirkondliku julgeoleku valdkonnas ning kõikjal maailmas usuvabaduse edendamisega seotud olulistes rahvusvahelistes küsimustes, aga ka küberturvalisuse, 5G ning Kolme mere algatuse teemadel.

Välisministrid rõhutasid kohtumisel ka vajadust toetada Ukraina ja Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning hoida Lääne ühtsust Venemaa suunal, sh sanktsioonide osas.

Reinsalu pidas täna pärastlõunal kõne mõttekoja The Heritage Foundationi üritusel, mis keskendub transatlantilisele koostööle ja julgeolekule. Ühtlasi võtab minister osa Venemaad käsitlevast ümarlauast.

Homme toimub minister Reinsalu kohtumine USA riikliku julgeolekunõuniku Robert O’Brieniga, kellega on plaanis kõnelda küber- ja julgeolekukoostööst. Samuti osaleb Eesti välisminister mõttekoja Atlantic Councili korraldatud ümarlaual, mille fookuses on Kolme mere algatus ning järgmisel aastal Eestis toimuv tippkohtumine.

Eesti ja Ameerika Ühendriikide välisministrite viimane kahepoolne kohtumine toimus 2016. aastal.

Tagasi üles