Õiguskantsler asus vaatama piiritülide kaasusi

Õiguskantsler Ülle Madise.

FOTO: Mihkel Maripuu

Maareformi käigus tekkinud kinnistute kattuvate piirialade kasutamine tekitab tüli nii omanike vahel ja on arusaamatu ka ametnikele, mistõttu sekkus asjasse selguse toomiseks õiguskantsler. 

Seni ilmnenud probleemid on tekkinud eeskätt tee- ja metsamaaga tehtud toimingutega, kuna piiride kattuvus jääb praegu ka visuaalselt paljudele notaritele, ametnikele ja kinnisasja omanikele arusaamatuks ,kui nad katastriüksuse plaaniga maakatastris tutvuvad. 

Näiteks ehitas maanteeamet ühele niisugusele kattuvale piirialale kergliiklustee, mis anti kohalikule omavalitsusele. Ei maanteeamet, omavalitsus ega lepingu tõestanud notar arvestanud, et kattuvale piirialale kasutusõiguse seadmisel võib olla tegemist külgneva kinnisasja omaniku omandiõiguse olulise riivega.

Õiguskantslerile on kirjeldatud ka juhtumit, kus keskkonnaamet registreeris raiet lubava metsateatise kattuvale piirialale ja külgneva kinnisasja omanik leiab seetõttu, et talle on tekitatud varalist kahju ning nõuab selle hüvitamist kohtu kaudu. 

Riik, omavalitsus ja notarid peaksid enne kinnisasjadega tehinguid tehes olema kindlad, kus paikneb kasutusõigusega koormatava kinnisasja piir looduses või kattuvale piirialale piiratud asjaõigusi seades küsima ka külgneva kinnisasja omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekut. 

Seetõttu palub õiguskantsler justiitsministeeriumil ja keskkonnaministeeriumil hoolitseda selle eest, et täidetaks maakatastriseadust ja kinnistusraamatusse kantaks teave selle kohta, et katastriüksuse piiri asukoht maastikul tuleb kindlaks teha. 

Maa-ametil tuleb märkida katastriüksuste kattuvad piirialad maakatastris selliselt, et piiride kattuvus oleks senisest selgemini näha ka visuaalselt, märkis õiguskantsler. 

Keskkonnaministeeriumil tuleb korraldada metsateatiste registreerimine nõnda, et see ei kahjustaks külgnevate kinnisasjade omanike võimalikku omandiõigust ning majandus-  ja kommunikatsiooniministeeriumil korraldada teemaade kattuvatele piirialadele piiratud asjaõiguste seadmine õiguspärasel viisil.

Tagasi üles
Back