Riik soovib ajakohastada alaealiste kohtlemist süüteomenetluses

Pilt on illustreeriv

FOTO: Kristjan Teedema

Justiitsministeerium kuulutas välja hanke alaealiste ja noortega töötavatele spetsialistidele koolitusprogrammi väljatöötamiseks – koolitusprogramm on mõeldud õigussüsteemiga kokku puutunud alaealiste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentside arendamiseks.

«Alaealiste õigusrikkumised on sageli tunnistus sellest, et lapse elutingimused on ühel või teisel viisil keerulised. Sellel, kuidas me neid kui õigusrikkujaid kohtleme, võib olla väga suur mõju nende edasisele elukäigule,» sõnas projekti koordinaator Terje Smitt. 

Seetõttu on oluline, et õigusrikkujatega töötavatel spetsialistidel, teenusepakkujatel, praktikutel ja poliitikakujundajatel oleksid asjakohased väärtused, teadmised, oskused ja tööpraktika. 

«Spetsialistidel peavad olema oskused ja teadmised kohelda alaealisi ja noori nende eale, arengule ja vajadustele vastavalt. Soovime, et selleks kasutataks nüüdisaegseid ning ennast tõestanud tehnikaid ja lähenemisi,» lisas Smitt.  

Ühtse koolitusprogrammi tulemusel peaks senisest veelgi enam täienema politseinike, prokuröride, lastekaitsetöötajate ja teiste spetsialistide valdkonnateadmised ning muutuma tõhusamaks ka koostöö osaliste vahel, kes alaealistega õigusmõistmise protsessi eri etappides kokku puutuvad.  

Hanke tulemusel töötatakse välja ja viiakse ellu koolitusprogramm, mis tagab spetsialistide minimaalse ettevalmistuse ning korraldusmudel selle edaspidiseks rakendamiseks.

Samuti ootab justiitsministeerium ettepanekuid alaealiste erikohtlemist puudutava ühtse koolitusprogrammi rakendamiseks pärast projekti lõppu ja suuniseid, milliste asutuste vahel ning kuidas võiks olla jaotunud panus koolituste paremaks elluviimiseks.

Hange toetab projekti «Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine» eesmärkide elluviimist ning seda rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid 2014–2021. 

Tagasi üles