Kohus peab ajakirjanike juurdepääsu Alaveri toimikule uuesti kaaluma

Mati Alaver mullu novembris pärast süüdimõistvat kohtuotsust Harju maakohtu ees.

FOTO: Tairo Lutter

Tallinna halduskohus rahuldas täna rahvusringhäälingu ja AS Ekspress Meedia kaebuse Harju maakohtu otsuse peale, mis keelas neile juurdepääsu dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveriga seotud kriminaalasja toimikule.

Halduskohtusse jõudnud vaidlus käib eelkõige selle üle, kas menetlusvälistel isikutel on õigus tutvuda kinnise kohtuistungi ja kinnise kriminaalmenetluse toimikuga.

Halduskohus viitab otsuses, et riigikohtu hinnangul ei keela kriminaalmenetlusseadustik kohtul kinnise istungi korral pärast menetluse lõppu uuesti otsustada, kas anda kellelegi toimikuga tutvumise luba. Kohtutoimikuga tutvumise loa andmisest ei saa aga keelduda üksnes sel põhjusel, et kohtuistung oli kinnine – seepärast leidis halduskohus, et Harju maakohutu otsus mitte võimaldada ajakirjanikel kriminaalasja toimikuga tutvuda polnud piisavalt kaalutletud.

Halduskohus ei pidanud piisavaks ka maakohtu välja toodud asjaolu, et kohtulahendi avaldamine kahjustaks tunnistajate delikaatseid isikuandmeid, sest delikaatseid isikuandmeid on võimalik töödelda, s.h neid avalikustada. Halduskohtu hinnangul tuleb eelkõige arvesse võtta andmete avaldamise konteksti. Tippsportlastega seotud dopingu küsimus, mis otseselt seondub terviseandmete töötlemisega, on avalikku huvi puudutav ega saa kaasa tuua andmete varjamist üksnes andmete tundlikkuse tõttu.

«Samas tuleb andmete avaldamise üle kaalumisel arvestada ka seda, kuivõrd need andmed on juba avalikkusele teatavaks saanud. Mati Alaveri kriminaalasja on ajakirjanduses laialdaselt kajastatud, s.h on asjaga seotud isikud andnud intervjuusid. Seega tuleb hinnata seda, kas lahendi avaldamine kahjustaks ülemääraselt lahendis nimetatud isikute õigusi,» leidis kohus.

Küll aga nendib halduskohus, et olukord võib erineda toimiku muu materjali puhul, kui on kogutud privaatset teavet nii süüdistava kui ka menetlusega mitte seotud isikute kohta, millel on kaudne seos esitatud süüdistusega. «Sellise teabe avalikuks tegemist ei õigusta Mati Alaveri suhtes esitatud süüdistus ega ka tema karistamine. Küsimuse all saaks olla üksnes selliste tõendite avaldamine, mis otseselt seonduvad kuriteoga ning Mati Alaveri isikuga,» seisab otsuses.

Kokkuvõttes leidis halduskohus, et maakohus peab taotlust uuesti kaaluma ning sisuliselt hindama, kas kohtulahendi kättesaadavaks tegemisel on seadusest tulenevaid takistusi: iga tõendi puhul tuleks eraldi põhjendada ja kaaluda, kas seda võib kas või osaliselt avalikustada.

Lisaks mõistis kohus Harju maakohtult rahvusringhäälingu kasuks välja menetluskuludena 15 eurot ja AS Ekspress Meedia kasuks menetluskuludena 8030 eurot. Muus osas jättis kohus menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Harju maakohus tunnistas mullu 14. novembril endise suusatreeneri Mati Alaveri kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning mõistis talle aastase tingimisi vangistuse pooleteise aastase katseajaga.

Alaveri süüdistati selles, et ta kasutas suusatreenerina ära enda mõju ja usaldust ning kallutas mitut suusatajat tarvitama veredopingut ja muid dopinguaineid. Süüdistus sisaldas peale veredopingule kallutamise ka juhtumeid, kus Alaver pakkus sportlastele kasvuhormooni.

Tagasi üles