Korruptsioonis süüdi mõistetud ametnikku karistati 120-eurose trahviga

Anniki Tikerpuu

FOTO: Peeter Langovits

Kaitsepolitseiameti kohtuväline menetleja mõistis sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhi Anniki Tikerpuu süüdi iseenda mittetulundusühinguga tehingute sõlmimise tõttu. Karistuseks määrati 120-eurone trahv.

2010. aasta aprillis kiitis valitsus heaks «Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014», milles nähti eraldi tegevusena ette «Saatjata alaealiste ja kaubitsetud laste tuvastamist ja abistamist». Selle tegevuse eest määrati vastutajaks sotsiaalministeerium.

Tollal ministeeriumis laste ja perede osakonna laste õiguste juhina töötanud Anniki Tikerpuu asutas koos veel viie inimesega 2010. aasta 29. juunil MTÜ Omapäi, mille põhitegevuseks oli saatjata ja/või kaubitsetud lapse õiguste tagamine, pakkudes turvalist vastuvõtusüsteemi ning vajalikku tuge kuni lapse elu korraldamiseni või tema lahkumiseni Eesti Vabariigist.

Augustis sai Tikerpuu sama osakonna juhataja ajutise asendaja ametikohale.

MTÜ Omapäi taotles 100 000 krooni projektile «Omapäi Eestisse sattunud lapsed ja nende abistamine».

Novembris eraldatigi Omapäile saatjata ja/või kaubitsetud laste õiguste tagamiseks Eestis 100 000 krooni, viidates ministeeriumi laste ja perede osakonna tööplaani punktile, mille õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise üle pidi Tikerpuu osakonnajuhatajana järelevalvet teostama ja tema juhitavale osakonnale pandud ülesannete täitmise eest vastutama.

Detsembris sõlmis riik sotsiaalministeeriumi kaudu MTÜga Omapäi eraldise kasutamise lepingu. Lepingu on teiste hulgas ministeeriumi andmebaasis DORA kooskõlastanud ka Tikerpuu, kes ei teinud kooskõlastuse juurde ühtegi märget ega kommentaari selles osas, et leping puudutab MTÜd, mille aktiivne liige ta on. Kooskõlastuse andmisega lepingule osales Tikerpuu ministeeriumi ja Omapäi vahelise tehingu tegemisel.

Eraldise kasutamise lepingus määrati ministeeriumi esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes, aruannete kontrollimisel ja kuludokumentide esitamise nõudmisel ministeeriumi amentik S.R., kes oli Tikerpuu otsene alluv ning samaaegselt Omapäi aktiivne liige.

Sama aasta detsembris otsustas Tikerpuu koos S.R.-ga lõpetada ministeeriumi koostöö Tartu laste tugikeskusega ja anda viimase poolt Läänemeremaade riskilaste koostöörühma juures täidetavad rahvusliku koordinaatori funktsioonid üle MTÜle Omapäi.

2011. aasta jaanuaris suunas S.R. Tartu laste tugikeskusega koostöö lõpetamise kirja dokumendihaldussüsteemi DORA Tikerpuule kooskõlastamiseks. Tikerpuu jättis seda tehes tegemata märke või kommentaari selles osas, et kiri puudutab ühtlasi ka MTÜd, mille aktiivne liige ta on.

Vastava märke või kommentaari tegemata jätmisega lõi kaitsepolitsei kohtuvälise menetleja väitel Anniki Tikerpuu eelduse MTÜ-l Omapäi taotleda sotsiaalministeeriumilt eraldist projektile «Läänemere regiooni riskilaste töögrupi koostöövõrgustikus kompetentsikeskuse rolli täitmine».

16. veebruaril saatis MTÜ Omapäi sotsiaalministeeriumile taotluse eraldise saamiseks 100 000 krooni suuruses summas projektile «Läänemere regiooni riskilaste töögrupi koostöövõrgustikus kompetentsikeskuse rolli täitmine». Kusjuures Tikerpuu oli ise osalenud taotluse koostamisel.

Taotlus kinnitati ja raha eraldati märtsis.

Eraldise kasutamise lepingus määrati ministeeriumi esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes, samuti vahe- ja/või koondaruannete kontrollimisel ning kuludokumentide esitamise nõudmisel S.R., st ametnik, kes oli Tikerpuu otsene alluv ning kes samaaegselt oli ka oma ametiülesannetest tulenevalt kontrollitava MTÜ aktiivne liige.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisikul keelatud sooritada tehinguid iseendaga. Samuti ei või ta volitada oma alluvaid tegema vastavaid tehinguid tema asemel.

Kaitsepolitsei kohtuväline menetleja karistas Tikerpuud korruptsioonivastase seaduse § 26(3) järgi, mille eest saab karistada kuni 300 trahviühiku ulatuses. Tikerpuule mõisteti trahviks 30 trahviühikut ehk 120 eurot. Otsus on küll tehtud, kuid pole veel jõustunud ning Tikerpuu võib 15 päeva jooksul selle edasi kaevata.

Tagasi üles