Sisuturundus

Teel tulevikukooli suunas

Mati Heidmets

FOTO: Tallinna ülikool

Eesti haridus on maailma parimate hulgas. Järgmine väljakutse on kohandada õpetamine ja õppimine homsete õppurite ja ülehomse ühiskonna vajadustele.

Tallinna Ülikooli soovib olla tugi ja ideepank õpikäsituse uuendamisel ja tulevikukooli väljaarendamisel nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Selles suunas liikumist toetab ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus.

Idee on pakkuda tarkust ja tuge õppeasutustele, kes on võtnud sihi liikuda tulevikukooli poole, kelle jaoks on oluline õppuri terviklik areng ning ühiskonna ja töömaailmaga haakuv kompetentsipilt – lisaks headele aineteadmistele ka piisavalt üldpädevusi ja globaalset tarkust, sotsiaalseid oskusi, ettevõtlikkust ja loomingulisust.

FOTO: Tanel Meos

Kolm arendusvaldkonda

Õpetamise ja õppimise praktika, õpikäsitused liiguvad kolmes suunas: autonoomia ja terviklikkus, koostöisus ja seotus ning mõtestatus ja elulisus. Nii suudame väärtustada õppimist, suurendada koolirõõmu, muuta õpetajaameti atraktiivsemaks ning kooli ihaldatud tööpaigaks.

FOTO: Tanel Meos

Ka haridusuuenduse kompetentsikeskus tegutseb kolmes valdkonnas: diagnostika, didaktiline repertuaar ja kooliarendus. Diagnostika puhul kaardistame koolikultuuri ja selle olulisi elemente: õpikäsitust, koolikliimat, innovaatilisust ning õpetajate ja õppurite subjektiivset heaolu. Selle väljund on võrdlev analüüs koos nõustava tagasisidega, mis osutab kooli tugevustele ja arenguvajadustele.

Teisena nimetatud valdkonnas pakume võimalusi kooli ja õpetaja didaktilise repertuaari  laiendamiseks ja mitmekesistamiseks. Toetame liikumist probleemikeskse ja loovust väärtustava õppe poole, ainevaldkondade lõimimist ja üldpädevuste arendamist, õpitava selgemat mõtestamist ja kriitilist hindamist. Selleks töötame välja uusi õpi- ja õpetamismeetodeid ning katsetame ja hindame neid.

Kooliarenduse vallas pakume tõenduspõhist analüüsi kooli kui organisatsiooni toimimisest, aga ka juhtimise ja koolielu korraldamise mudeleid, mis aitavad juurutada autonoomiat ja koostööd soosivaid suhtemustreid, mitmekesistada didaktilist repertuaari ning lõimida kooliellu tänapäeva tehnoloogiasaavutusi.

Siht on kool, mis on ka ise uurija ja katsetaja, uute pedagoogiliste ja töökorraldusalaste lahenduste looja, innukas koostöövõrgustikes ja avalikus debatis osaleja.

FOTO: Tanel Meos

Lähtuvalt nimetatud kolmest valdkonnast pakume partneritele diagnostikat ehk pilti kooli praegusest olukorrast, aga ka näitlikustatud sammude ja võtete arsenali, mida saab koolikultuuri uuendamisel kasutada, seda koos vastava koolitusega, ning uuenduste ühist katsetamist Living Lab’i formaadis.

Meil on koolitused ja tööriistakast neile, kes tahavad ise proovida ja katsetada. Pakkunud oleme ja pakume ka edaspidi tulevikukooli disaini konkreetsele koolile kohandatud arenduskoostöö raames, mis sisaldab nii uuenduste planeerimist, juhtimist ja juurutamist kui ka nende tulemuslikkuse hindamist.

Oleme avatud ka teistes riikides tegutsevatele haridusuuenduslikele organisatsioonidele ja isikutele sooviga arendada koostööd ning analüüsida eri riikides saadud kogemusi

ÕPETAJAÕPE ÜLIKOOLIS: https://www.tlu.ee/opiopetajaks

Tagasi üles
Back