töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika lektor Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

FOTO: Andry Kikkull

Kas teadsid, et umbes 30% Eesti koolide tehnoloogiaõpetajatest ei oma vastavat haridust ja õpetajate keskmine vanus on 48 aastat? Seega võib väita, et tehnoloogiavaldkonna õpetaja on üks otsitumaid õpetajaid Eestis..

Tehnoloogiavaldkonna aine on üks tähtsamaid terves põhikoolis, otsekui lõimingukeskus. Selles leiavad väljundi teistest koolitundidest, näiteks matemaatikast, füüsikast, keemiast pärit teoreetilised teadmised.

Õpilastel on võimalik oma silmaga näha, kuidas kogu õpitu väljendub tegelikus elus. Millimeeter ja sentimeeter saavad töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis väga elulise tähenduse, sama on ka detsiliitri ja liitriga käsitöö ja kodunduse tundides. Kui teisendamine võib matemaatika tunnis jääda õpilasele väga abtrakseks, siis tööõpetuse tunnis on sellel silmaga nähtav tähendus.

Rakenduslikud teadmised on väga olulised, et need ei ununeks nii kergesti. Õpilase jaoks peab töö olema mõtestatud, see ei tohiks pärssida tema loomevõimet.

See õppeaine aitab kaasa noorte peenmotoorika arengule, mis on tänapäeva nutikeskkonnas hädavajalik. Käe ja aju vaheline koordinatsioon areneb läbi töö. Samuti aitab see aine mõtestada tööd, protsessi, materjalikasutust ja palju muud.    

Käe ja intellekti tasakaal

Tööõpetus hõlmab mitte ainult käelist, vaid ka intellektuaalset tegevust ja need kaks on tasakaalus. Muutunud õpikäsitlus on jõudnud ka tööõpetusse. Oluliseks on tõusnud õpilaskesksus ja protsessi läbimine ideest tooteni. Toetatakse õpilaste sisemise motivatsiooni ja loovuse arengut, arendatakse probleemi lahendamise ja tehnika alaste valikute tegemise oskust, tagasiside andmise võimet ning ettevõtlikkust.

Tööõpetuses on olulised nii protsess ideest tooteni, kui ka tööese. Protsess peab olema kaalutletud, sobiv ja tehnoloogiliselt pädev. Ese/toode/tulem peaks olema nii esteetiline kui ka  funktsionaalne.

Erinevaid materjale, tööriistu ja -vahendeid kasutama õppides suurendavad õpilased usku oma võimetesse ning omandavad oskusi igapäevaeluks. Olulised on töörõõm ja väljakutsed ideede esitamisel, disainimisel ja materjalide muutmisel tulemuseks. Õpitakse arenguastmele vastavate teemade ja projektide, praktilise tegevuse, uurimise, katsetamise ja leiutamise teel.

Tööõpetus on unikaalne, sest võimaldab teadmistest abil teha füüsilisi esemeid. Seega antakse õpilastele võimalus, mis enamikes teistes ainetes puudub. Siin on nii protsess kui ka tulemus selgelt näha.

Teel isikustatuse suunas

Tööõpetus peaks arenema üheks enam isikustatud õppeks, kus arvestatakse nii õpilaste vajaduste kui ka huvidega, mis tõstavad motivatsiooni ja kaasatust. Pole mõtet sundida õpilastele peale tööesemeid, mis neid ei kõneta.

Õpet võib läbi viia läbi mitme aspekti. Näiteks andes teemaks linnusöögimaja, saab õpilane ise valida disaini, materjalid ja detailide ühendamise viisid, aga peab olema võimeline oma valikuid nii õpetajale kui ka kaaslastele põhjendama. Samuti võib valida teemaks materjali või töötlemistehnoloogia jne, andes õpilastele ette ainult õppeks vajalikud kriteeriumid ja jättes teised aspektid vabaks.

Tehnilise mõtlemise ja käelise võimekuse olulisust on näidanud ka telesaade Rakett 69, mille osavõtjad ja läbiviijad on tunnistanud, et üksnes reaalainete teadmistest üksi ei piisa tehniliste probleemide lahendamiseks. On vaja veel tehnilist taipu, käelist osavust ja töövahendite ja materjalide töötlemise oskust.

Tehnoloogiavaldkonna aineõpetajate tööpõld on lai ja ei lõpe ilmselt ka kaugemas tulevikus.

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajaks Tallinna Ülikoolis, mis kuulub 7% maailma parimate ülikoolide hulka. Esita avaldus 20. juunist 1. juulini!