FOTO: Tallinna Ülikool.

Tallinna Ülikool algatab haridusinnovatsiooni keskuse eestvedamisel juba sel sügisel tõenduspõhiste ja kooliterviklike uuenduste tunnustamise.

Tallinna Ülikooli kui targa eluviisi eestvedaja üheks strateegiliseks fookusvaldkonnaks on haridusuuendus. Oleme selle kõige prioriteetsemana esile tõstnud ning näeme Tallinna Ülikoolis olulist rolli 21. sajandi õpikultuuri kujundamisel ja rakendamisel Eesti haridusruumis.

Peame sageli vastama küsimustele – mis on haridusuuendus? Kas see ei ole mitte nö ära unustatud vana? Kas tänu haridusuuendusele kasvavad meie lastest tõesti paremad inimesed?

Peame tunnistama, et ka ülikool ei tea kõiki vastuseid. Küll aga saame neid aidata leida koostöös koolidega. Väärtustame kõrgelt neid õppeasutusi, kes enne muutmist küsivad “Miks?” ning kutsuvad ülikooli kaasa, et leida vastust küsimusele “Kuidas?”

FOTO: Tallinna Ülikool.

Tuleb haridusinnovatsiooni auhind

Tallinna Ülikool soovib haridusuuenduse eestvedajana rõhutada tõenduspõhisuse olulisust koolide, lasteaedade, huvikoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide uuendamisel. Tahame kaasa aidata sellele, et kooliuuenduse edulugusid märgataks rohkem, et nendes jääks kõlama kogu kooli terviklikkus ja tõendite analüüsimine.

Ülikool on haridusinnovatsiooni keskuse eestvedamisel 2019. aasta sügisel algatamas tõenduspõhiste ja kooliterviklike uuenduste tunnustamist. Soovime järgmisel õppeaastal anda üle haridusinnovatsiooni auhinna õppeasutustele, koolimeeskondadele, õpetajatele, kes on oma uuenduslikud ideed tõenduspõhiselt kavandanud, neid sellisena rakendanud ning jätkutegevuste vajadusest lähtudes eri osapoolte tagasiside hinnanud.

Kutsume nii kohalikke omavalitsusi, koole kui ka teisi haridusasutusi oma jõudu Tallinna Ülikooliga ühendama, et ühiselt kokku leppida, millist haridusuuendust tahame esile tõsta ning kuidas uuenduslikku meelt ja tõenduspõhist hariduse arendamist toetada.

Neil, keda haridusinnovatsiooni kogemuse märkamine ja mõtestamine puudutab, palume endast märku anda Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusele.

FOTO: Tallinna Ülikool.

Alustati uuest päevikust

Ülikoolis teevad mitmed ja mitmed meeskonnad koolidega koostööd, et algatada ja uurida innovatiivseid praktikaid. 2018/2019. õppeaastal lõid ja katsetasid mitmed koolid haridusinnovatsiooni keskuse Tulevikukooli programmis uusi õpetamismeetodeid, mille tulemuslikkust aasta jooksul tõenduspõhiselt uuriti.

Ühe ilmeka näitena saab tuua Pelgulinna Gümnaasiumi “Pelgulinna õppimise ringi” alla koondatud tegevusi, mille raames töötati välja mudel õpilaste õppimise eesmärgistamiseks ja ennastjuhtiva õppija kujunemiseks.

Esimese etapina loodi uuel viisil kujundatud päevik, mis toetas lapse eneseanalüüsi. Päeviku kasutamist toetasid põhjalikud ettevalmistavad koolitused õpetajatele.

Nii alguses kui ka lõpus hinnati õpilaste õpioskuseid testide abil. Lisaks analüüsiti õpetajate valmisolekut muutuste juurutamiseks ja uuriti õpilaste õpimotivatsiooni. Kuna laste õpioskuste kujunemisel on tähtis roll ka lapsevanematel, siis olid nemadki tegevustesse kaasatud ning neilegi tutvustati ennastjuhtiva õppija tegevusi.