Nurkse instituudi kriminaalmenetlus jätkub siseauditile vaatamata

Tallinna Tehnikaülikooli pressikonverents, kus Ragnar Nurkse instituudi projektiga seotud kulude arvestuse uurimiseks moodustatud komisjon andis ülevaate uurimise vahetulemustest.

FOTO: Erik Prozes / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Kuigi Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Nurkse instituudi juhtumi uurimiseks moodustatud komisjon tõendeid pettuse kohta ei avastanud, siis jätkub kriminaalmenetlus sellele vaatamata.

Riigiprokuratuuri abiprokurör Marek Soomaa ütles, et Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis toimunu suhtes alustatud kriminaalmenetlus jätkub TTÜ enda uurimistulemustele vaatamata. «Hetkel kogutakse ning analüüsitakse tõendeid. Tehnikaülikooli enda auditiga on prokuratuur tutvunud, kuid et tõendite kogumine jätkub, ei pea me hetkel võimalikuks seda sisuliselt kommenteerida,» ütles ta.

22. augusti Postimehe artiklis avaldati konkreetsed süüdistused Ragnar Nurkse instituudis läbiviidud projektide, sealhulgas OpenGovIntelligence kulude arvestusega skeemitamise kohta.

Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi juhtumi uurimiseks moodustatud uurimiskomisjon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, kuid tõendeid pettuse kohta komisjon ei avastanud.

Lõppraporti arutelul 7. oktoobril rektoraadis otsustati veelkord üle vaadata kogu projektide haldamise valdkond ülikoolis ja teha vajalikud muudatused, mis tagaksid ladusa ja reeglitega vastavuses oleva projektide halduse.

Samuti otsustati teha täiendav panus projektijuhtimise tugisüsteemi tugevdamiseks ülikoolis. See tähendab projektijuhtidele ja uurimisrühmade liikmetele suunatud täiendavaid koolitusi ja nõustamist, samuti täiendavate juhendmaterjalide loomist.

Lisaks peeti vajalikuks võtta kasutusele üleülikooliline terviklik projektihalduse tarkvara.

Uurimiskomisjon leidis, et luubi alla sattnud projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud. Selle tulemusena on otseste kulude real esitatud kulu, mis oleks pidanud kuuluma kaudsetesse kuludesse, tuvastas komisjon.

Samuti leiti, et instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav – projektimeeskonna liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest.

Uurimiskomisjon tuvastas ka, et OpenGovIntelligence (OGI) projekti meeskond ei ole oma tegevusi projektis piisavalt dokumenteerinud ning osades publikatsioonides puudus korrektne viide projektile.

Avastati ka, et projekti esimese perioodi kohta olid osaajaga töötajate poolt allkirjastatud tööajatabelid olemas osaliselt. Projekti teise perioodi kohta on enamuse töötajate tööajatabelid jäänud allkirjastamata.

Kuu jooksul uuris komisjon kõikide Postimehes esitatud väidete paikapidavust, küsitles kõiki artiklis välja toodud OGI projektis osalenud teadlasi, töötas läbi kõik esitatud tõendusmaterjalid, analüüsis Euroopa Komisjoni reegleid ja TalTechi poolt Euroopa Komisjonile esitatud finants- ja sisuaruanded. 

Tagasi üles