Otsid huviringi lapsele? Siit leiad TOP 5 kohta!

Copy
Foto: Shutterstock

Lapsele huviringi otsimine võib osutuda keeruliseks, kui tahta leida just sobivat tegevust, asukohta ja kellaaega. Huviring.ee leiad mitmeid huvitavaid võimalusi ja seda nii suuremates linnades, kui väiksemates asulates, samuti e-tunde. Alljärgnevalt on välja toodud loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna võimalusi, mis omavad suurt tähtsust iga noore elukaarel.

Robootika ja teadusringid ROBOKARULT ja NUTI-VÕLURILT

Robootikaringides on noored ettevõtlikud leiutajad, kes ei tegele pelgalt programmeerimise ja robotite ehitamisega, vaid arendavad loovust ning omandavad mitmekülgset teadus- ja majandusharidust. Robootika tagab tüdrukutele ja poistele laiapõhjalisemad võimalused edasises elus ning võimaldavad teha teadvustatud valikuid. Nii Eestis kui mujal maailmas kasvab vajadus hästitasustatud IT-spetsialistide järele. Robootikas on tähtsal kohal kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja teadmiste jagamine.

Lapsevanemad hindavad, et robootikaga tegeledes saavad lapsed aru, kuidas masinad liiguvad ja õige programm paneb roboti tegema seda, mida inimene tahab. Õppimine toimub kaasahaaravalt, mängulise ja praktilise tegevuse kaudu, kus saab esitada küsimusi ning leida ise neile vastuseid.

Robokaru Robootikakool alustas paari huviringiga, kuid on nüüdseks kasvanud 500 õpilasega robootikakooliks. Õpe kestab 6 aastat, peale mida saab tunnistuse, täpselt nagu muusikakoolis. Tunnid toimuvad erinevates Tallinna ja Harjumaa koolides, oodatud on noored kuni põhikooli lõpuni. Osaletakse nii Eestis kui välismaal toimuvatel robootikavõistlustel, mis on olulised huvi tekitamiseks ja hoidmiseks, samuti ärgitavad lastes soovi paremaks saada.

Nuti-Võlur jagab robootikateadmisi Võrumaa lastele. Mujalt Eestist saab osaleda e-robootikas. Võrus asub iga lapse unistuste robootikaklass, kus saab lasta loovusel lennata. Klassi on tee leidnud mitmed maakoolid, kus puuduvad kas vahendid või õpetaja. Toimuvad laagrid, pererobootika ringid ja kord aastas korraldatakse koosõppimise päeva, kus ehitatakse, programmeeritakse ning võisteldakse. E-poest saab soetada koolile robootikaklassi sisustust ja õppematte.

TARTU LOODUSMAJA ootab lapsi ja noori huviringidesse

Seni Tartu linna huvikoolina tegutsenud Tartu Loodusmajast sai 2002. aastal erahuvikool, mille omanikuks on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, mille missiooniks on hoida ja õpetada hoidma tasakaalu inimeste ja looduskeskkonna vahel. Huvikooli iseloomustab põlvkondade ülesus - kunagised kasvandikud, kellest nüüdseks on saanud vanemad või vanavanemad, on ringitundidesse tagasi jõudnud oma laste ja lastelastega.

Juunikuus täitub Tartu Loodusmaja huvikoolil 70. tegevusaasta, mille raames on kavas kogu aasta jooksul pakkuda erinevaid sündmusi nii huvikooli õpilastele, sõpradele kui linnarahvale.

Praegu tegutseb huvikoolis 17 erinevat huviringi kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, tehnoloogia, kujutav kunst ja käsitöö. Kõige nooremad osalejad tegutsevad beebiringides, põnevaid tegevusi pakutakse ka eelkooliealistele. Õpilased saavad ringitundides käia soovi korral esimesest klassist gümnaasiumi lõpuni.

2022. aasta lõpu seisuga õppis huvikoolis 540 õpilast nii Tartu linnast kui ümberkaudsetest valdadest. Eelmine aasta tõi mitmeid tunnustusi huvikooli õpilastele (riiklikul Õpilasleiutajate ja Moeke 2022 konkurssidel) ja õpetajatele nii Tartu linna poolt kui riiklikul tasemel.

Uued huvilised saavad praegu liituda Taimetarkade, Linnalooduse ja Loomasõprade ringidega (1.-6. klass) ning Matkaringi ja Loodusteadlaste ringiga (7.-12. klass).

Tartu Loodusmaja sündmused:

18.märtsil perepäev “Tere, kevad””

22. aprill – 12. mai taimeteemaline veebiviktoriin

10. juunil huvikooli 70. juubelipidu loodusmajas ja pargis.

MERKUUR korraldab tehnoloogia õpet mobiilsete töökodadena üle Eesti

Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija Merkuuri meeskond on välja arendanud liikuvad tehnoloogia õppeklassid, milles korraldatakse noortele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria töötubasid. Liikuvates õppeklassides saab iga õpilane panna proovile oma insenerioskused, katsetada erinevaid töövõtteid ja –vahendeid ning valmistada erinevaid tooteid. Soovitakse innustada noori olema loovad ja ettevõtlikud, et nad suudaksid tulevikus ise algatada põnevaid projekte.

Kuna pidevalt on puudus spetsialistidest ja oskustöötajatest, kuid ka inseneridest ja juhtidest, siis Merkuur ehitas lahenduseks ratastel puidu- ja metallitöökojad, millega minnakse otse noorte juurde. Korraldatud on nüüdseks üle 2000 teaduse-, tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna õpitoa. Mobiilsete töötubade juhendajad ja õpetajad korraldavad koolides nii tehnoloogiõpetuse tunde, projektipäevi, kui huviringe, kus omandatakse CNC alaseid teadmisi ning valmistatakse puidust ja metallist tooteid. Noored õpivad tundma reaalseid tootearendusprotsesse läbi kriitilise mõtlemise, lahendavad erinevaid probleeme, tuginedes loodusteaduste ja insenerivaldkonna põhitõdedele ning matemaatikale.

Täna on”Mobiilsete töötubade” teenus ainulaadne, kuna õpetaja Lauri Soosaar on ainus, kes õpetab Eesti koolides tehnoloogiat iseehitatud liikuvas õppeklassis. Iga kool üle Eesti saab kutsuda liikuva õppeklassi oma kooliõuele. Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnatseremoonial 2020 a. nimetati ettevõtlusoskustesse investeerimise kategoorias Euroopa parimaks projektiks Eesti ettevõtte Merkuur OÜ projekt „Mobiilsed töötoad“.

TAIBUKATE TEADUSKOOL Viljandis ootab lapsi ja noori katseid tehes õppima

Taibukate Teaduskooli eesmärgiks on pakkuda Viljandimaa andekatele ja õpihimulistele noortele täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial. Õppetöös saavad osaleda lapsed ja noored 5.-12. klassini ja õppeainetena võiks veel mainida robootikat, 2D ja 3D joonestamist ning karjääriõpet. Teaduskooli õppetöö toimub Viljandi Jakobsoni Koolis.

Taibukate Teaduskool eristub teistest huvikoolidest sellega, et neil on õppelabor, kus saab ülikooli tasemel katseid teha. Õppelabor pole mõeldud ainult teaduskooli õpilastele, vaid oodatud on ka (õpilas)grupid, et osaleda juhendatud praktikumides, mis tavaliselt kestavad 1,5 tundi. Teemad on näiteks: taimed mikroskoobi all, bakterid ja nende värvid, mis on ensüümid ja mida nad teevad, DNA eraldamine kooli ja labori meetodil, lahused ja lahustumine jpm. Kaugemalt tulijad, kes soovivad põhjalikumalt teadmisi omandada, võivad eelnevalt läbi rääkides teha ka pikema päeva. Laborisse mahub korraga kuni 16 õpilast.

Lasteaialastele on Viljandis Mängupesa ja Krõlli, Ramsil Tarukese ning Mustlas Tarvastu lasteaias Taibukate Teaduskooli loodusring "Minilabor Taibudele", kus tutvutakse loodusteadustega põnevaid katseid tehes, nagu näiteks piimavulkaani, laavalampi või kummimuna.

Õpilasi toetatakse ka võistlusteks ja olümpiaadideks valmistumisel, kuid teaduskooli põhieesmärk on äratada ning arendada huvi reaal- ja loodusteaduste vastu.

Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija KOLM PÕRSAKEST

Kolm Põrsakest ootab lapsi teadusringidesse üle Eesti ning pakub põnevaid teadusteatri etendusi kliendile sobivas paigas.

2013. aasta parimast õpilasfirmast välja kasvanud noorte ettevõte korraldab harivaid teadusringe ja vinget teatrit. Kolme Põrsakese eesmärgiks on lastes luua ja hoida teadushuvi.

Tegutsevad nad paljudes erinevates kohtades üle Eesti. Sel aastal osaleb teadusringide töös üle 1000 lapse nii linnades kui väiksemates asulates, näiteks: Tsirguliinas, Põlvas, Uulus, Audrus, Iisakus, Suure – Jaanis, Koerus jpt.

Teadusringide sisu on välja töötatud tegevõpetajate poolt. Juhendajad on suures osas õpetaja töö kogemusega. Juhendajaid toetatakse ja aidatakse võimalikult palju, et ka õpetaja teekonda alustavatele juhendajatele jääks tööst lastega hea tunne.

Teadusringide sisu on väga lai ja hõlmab kogu LTT raamistikku. Kaetud on loodus, matemaatika, kunst, tehnoloogia, füüsika, keemia, inseneeria. Tegevused on valitud nii, et areneks käelised ja koostööoskused, samas õpitakse ka probleeme lahendama. Oluline on, et lastes säiliks huvi ja julgus asju proovida, katsetada ja oma lahendusi välja pakkuda. Üldjuhul kestab teadusring 45 minutit, igal nädalal samal päeval ning ringis saavad osaleda 1.-4. klassi ning lasteaia ealised lapsed. Sel õppeaastal püütakse igas tunnis leida vastus mõnele laste poolt esitatud küsimusele, näiteks “miks pall üles visates alati tagasi alla kukub?” või “kuidas laev vee peal püsib?”. Vastusteni jõuavad lapsed ise, viies juhendaja abiga läbi põnevaid teaduskatseid ja meisterdamisi. Registreeri oma laps teadusringi siin.

Copy
Tagasi üles