Esivanemate lahendamata probleemid võivad mõjutada Sinu tänaseid käitumismustreid

Copy
Foto: EPKA

Konstellatsioonitehnikaid on kasutatud mujal maailmas juba pikalt. Algselt kasutati neid pereteraapia osana, kuid aina enam iseseisva töövahendina arusaamaks pere- ja suhtemustrite mõjust inimestele.

„Võib öelda, et konstellatsioonimeetod on Eestis laiemale üldsusele ikka veel üsna tundmatu ja tekitab ehk mõningast võõristust ning umbusku. Samas saab väljaõppinud konstellööri abiga inimene uue vaatepunkti senises ummikseisus” räägib Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni juhatuse esinaine Karin London.

Mis on konstellatsioon?

Konstellatsioonid ehk süsteemsed paigutused (või ka süsteemsed lahendused) on ruumis dünaamilisi kujundeid kasutav protsessitöö metoodika, mida kasutatakse inimese hetkeseisu kaardistamiseks ja tema probleemsele olukorrale parima võimaliku lahenduse leidmiseks.

Konstellatsioonide abil on võimalik mõista inimestevahelisi suhteid ja toimunud sündmusi, et tuvastada võimalikud ebakõlad ja takistused, mis on inimese tänases olukorras tasakaalust välja viinud. Konstellatsiooni käigus selgitatakse välja põhjus-tagajärg seosed, mis aitavad inimesel probleemi olemust mõista, seda tunnistada ja austada ning mille läbi avaldub paljudele teenuse kasutajatele ka teraapiline mõju.

“Piltlikult öeldes vaatab konstellatsioonifilosoofia elu edasikandumist kui jõge, mis voolab ühes suunas. Kui jõkke visata kive, mulda või ehitada tamm, siis on vool takistatud. Neid takistusi konstellatsioon otsibki. Konstellatsioonitöö on justkui ühe kivi eemaldamine jõevoolust ning selle vabama voolu tulemus annab inimesele jõu tagasi,” kirjeldab pere- ja struktuurne konstellöör Jaana Saar.

Perekonstellatsioon on kindlat tüüpi peresüsteemidele suunatud meetod, mis põhineb tõdemusel, et eelnevate generatsioonide lahendamata raskused tekitavad erinevaid takistavaid tegureid järeltulijate eludes. Seda asjaolu kinnitab ka epigeneetika – teadus, mis uurib päriliku fenotüübi muutusi. On välja selgitatud, et elus kogetud traumad jätavad jälje meie järeltulijatesse, mis omakorda mõjutab doominoefektina ka kõiki järgmisi põlvkondi.

Perekonstellatsioonid saavad oma vormi peresüsteemi psühholoogiast. Selle liikumise mõjutajate hulka kuuluvad psühhodraama rajaja Jacob Moreno, põlvkondadevahelise süsteemse mõtlemise pioneer Iván Böszörményi-Nagy, lühiteraapia ja hüpnoteraapia teerajaja Milton Erickson, elustsenaariumite kontseptsiooni looja Eric Berne ja pereskulptuuri meetodi autor ning süsteemsete konstellatsioonide eelkäija Virginia Satir.

Uurides suguvõsa sündmusi ja seotud isikute emotsionaalseid seisundeid, saab väljuda perekondlikest emotsionaalsetest, käitumuslikest, uskumuslikest jt. mustritest. See on võimalik läbi tegelikkuse tuvastamise ja tunnistamise. Konstellatsioon aitab muuta inimese sisemaailma ja lähenemisviise ning tegurid, mis inimest varasemalt negatiivselt käivitasid, vähenevad või kaovad.

“Inimesed satuvad minu vastuvõttudele tavaliselt sarnaste küsimustega – probleemid iseendaga, mured oma suhete-, ja tervisega, takistuste ning ressurssidega. Mõnele jääb konstellatsioon tihti ühekordseks kogemuseks, samas on palju ka neid, kes tulevad teenusele mitmel korral ning võtavad seda protsessina. Sel juhul on tulemused mõistagi püsivamad,” selgitab Karin London, pere- ja organisatsiooni konstellöör.

Millele konstellatsioonimeetod tugineb?

Inimkond on rajatud süsteemidele. Näiteks loodus, ühiskond, riigid, kultuurid ja rahvused moodustavad omaette süsteemid. Kas soovime või mitte, oleme nende süsteemidega seotud. “Konstellatsioonimeetod uurib suhteid erinevate isikute ja süsteemide vahel, et tuvastada võimalikud ebakõlad. Meetod ei otsi süüdlasi, vaid tuvastab, mis võis minna tasakaalust välja ja võib olla seotud inimese murega.” 

Konstellöörid peavad konstellatsiooni põhialustekskuuluvust, alateadlikku seotust, korda ehk hierarhiat ja tasakaalu. Tavapäraselt just nendest neljast põhiprintsiibist saavadki alguse keerulised dünaamikad, mida konstellööri vastuvõtul lahendatakse.

Põhiprintsiibid:

  1. Kuuluvus - kuuluvuse printsiipi vaadeldakse elu jätkumise võimalikkuse vaatenurgast. Kõik inimesed kuuluvad oma pere- ja suguvõsa juurde, olenemata nende tegudest, rahvusest, eelistustest jt. teguritest. Rõhk on asjaolul, et kui antud inimest ei oleks, poleks elu jätkumine olnud võimalik. Kedagi, kellest elu on edasi kandunud, ei ole õigust välistada. Tõsiasi, et elu on edasi antud, on tähtsam, kui hinnangud inimese tegudele, isiksusele või muudele näitajatele.

  2. Alateadlik seotus - oleme oma vanemate ja esivanematega seotud isiklikul tasandil. Seetõttu võime ka nende tunnete- ja olukordadega ühenduses olla.

  3. Kord ehk hierarhia - Kord tähendab, et igal ühel, kes süsteemi kuulub, on oma kindel koht, arvestades sünnijärjekorda. Kes sündis süsteemi varem, omab suuremaid õigusi, kuid ei anna inimesele õigustatud seisundit teha teistele seda, mida ise arvab.

  4. Tasakaal - Siinkohal on oluline andmise ja võtmise tasakaal. See printsiip tagab suhetes võrdsuse, austuse ja väärikuse. On mõned erandid, kus tasakaalu mehhanism on tavapärasest veidi erinev, kuid selle printsiibi üks olulisemaid tegureid on: vanemad ainult annavad lastele ja ei või neilt võtta ning lapsed ainult võtavad vanematelt ja annavad tulevikus edasi oma lastele (st. elu võtmist ja edasi andmist ning sellega oma õige koha ehk hierarhia säilitamist).

Need lühidalt kirjeldatud printsiibid sisaldavad endas väga sügavaid, filosoofilisi, psühholoogilisi ja teisi olulisi aspekte. Nende süsteemide mõistmiseks ei piisa lühikestest nädalalõpu konstellööri kursustest, mõnest isiklikust konstellatsioonitöö tegemisest või raamatu lugemisest.

Konstellatsioonimeetodi taga on lai tegelikkuse mõistmine, skeemide tabamine ja tõe austamine, selliselt, nagu see tegelikult oli või on. Konstellatsioonitööde eesmärk on teha rahu sellega, mida enam muuta ei saa ning pakkuda võimalusi teha teistsuguseid valikuid. Sealjuures on oluline mõista, et valikuid saab teha ainult inimene ise, mitte konstellatsioon ega konstellöör.

Kindlasti on oluline rõhutada, et konstellatsioon ei ole ravi. Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon (EPKA) on rangel seisukohal, et vastavat pädevust (arst, psühhiaater) omamata, on konstellööridel keelatud ravilubadusi jagada.

“Konstellatsiooni läbi on tugi suunatud inimese sisemiste ressursside leidmisele ja ühendamisele, mille abil on võimalik luua emotsionaalse tausta ja hoiakud, mis inimest toetavad ja ravimotivatsiooni stimuleerivad. Konstellöörid ei paku ravi,” kinnitab Olga Knjazeva, psühholoog, konstellöör ja konstellööride õpetaja/superviisor.

Ta lisab: “Kui küsida, milles konstellööri töö seisneb, siis esiteks, otsime ressursse, mis on meie keha peamise “tervendaja” – immuunsüsteemi jaoks. Teiseks, töötamine sümptomiga, mis põhineb kõigi kehasüsteemide – keha, emotsioonide, vaimu ja hinge ühtsuse ning nende vastastikuse mõju kontseptsioonil. Seega, jättes keha eest hoolitsemise eesõiguse arstidele, saame pöörata tähelepanu inimese emotsionaalsele, mentaalsele ja vaimsele sfäärile, mis on mitte ainult arsti, vaid ka psühhoterapeudi ja psühholoogi tegevus.”

Sama seisukohta osatähtsust rõhutab ka väliseesti psühhoterapeut, konstellöör ja konstellööride õpetaja/superviisor Tiiu Bolzmann: “Kui konstellöör püsib oma piirides, võib konstellatsioon ise olla terapeutilise toimega pretendeerimata psühhoteraapiale, mida konstellatsioon oma olemuselt ei ole.”

Kas konstellatsioon on pseudoteadus?

Pseudoteaduse all peetakse silmas juhuslikku eksimist mõne faktiga, võhiklikkust ja puhtalt isiklike väärtushinnangute või religiooni valdkonda puutuvat. Lisaks, korduvaid puudujääke oma seisukohtade põhjendamises, asjasse puutuvate faktide püsivat eiramist, rohkete vasturääkivustega doktriini kuulutamist või ebausaldusväärsetele infoallikatele toetumist.

Väide nagu oleks konstellatsioon pseudoteadus on tulnud asjaolust, et konstellatsioone on keeruline kvalitatiivselt uurida.

Konstellatsiooniteooria ülaltoodud määratlusele ei vasta, arvestades toetumist teaduspõhistele meetoditele, nagu pereteraapia, olemata siiski ise pereteraapia.

Nii pere- kui organisatsiooni konstellatsioonide kohta on nüüdseks tehtud väga palju uurimustöid, millest selgub konstellatsiooni väärtus. Tõsi on, paljud tehtud uuringutest on madala tõenduspõhisusega, kuid hästi läbiviidud uuringud kinnitavad praeguseks, et konstellatsioon on tõhus sekkumine, millel on märkimisväärne vaimse tervise parandamise mõju kogu elanikkonnale.

Konstellatsioonis on põimunud laiemalt veel mitmed teaduspõhised lähenemisviisid, mis hõlmavad lisaks ülaltoodule ka psühholoogiat, anatoomiat, neuroteadust, ajalooteadust ja sotsiaal- ja kultuuriteadust.

Laialt levinud müüdid ja tegelikkus

6 müüti konstellatsioonide kohta versus tegelikkus:

  • Konstellöör ja konstellatsioonimeetod ravib. Konstellöör ei ole arst ja konstellatsioonimeetod ei ole ravimeetod.

  • Konstellatsioonimeetod on ainus meetod, mis aitab. See ei ole nii. On seisundeid ja olukordi, kus on vajalik teistsugune sekkumine või koostöö kindla ametiala esindajaga (arst, psühholoog, psühhiaater).

  • Ühest tööst piisab, et lahendada kogu teema. Keegi ei tea seda, seega pole võimalik midagi taolist väita. Teemad on enamjaolt mitmes kihis, komplekssed ja ajamahukad. Sõltudes lisaks paljudest muudest faktoritest, mida pole võimalik juhtida ega kontrollida.

  • Konstellatsiooniväli on ainult seal, kus grupp koguneb. Väli on kõikjal, sellel ei ole algust ega lõppu. Grupis töötades toimub töö tellija teemale keskendumine, mille skeem seatakse üles ühes kindlas ruumis, mis on osa väljast.

  • Kui ei usu, siis ei puuduta. Suhete mudel (Virginia Satir´i järgi) üldiselt on, kui ühe isiku sees on muutused, initsieerib see muutust ka teises. Pole oluline millise meetodi, lähenemise või elusündmuse tõttu, on muudatused toimunud.

  • Konstellatsioonis käib töö reaalselt elanud või elavate inimestega, keskendudes peamiselt nende vahel toimunud sündmuste ja suhete põhjustatud emotsionaalsetele, käitumuslikele ja tervislikele mõjutustele, töö tellija konkreetsest küsimusest lähtuvalt.

Jaana Saar, 2023

Kas konstellatsioone pakuvad väljaõppega psühholoogid ja psühhiaatrid või niiöelda iseõppinud?

Väide, et konstellatsioone pakuvad vaid iseõppinud, ei pea paika. Valdav enamus konstellatsiooniteenuse pakkujatest on lõpetanud vähemalt ühe 2,5-3 aastase väljaõppe, mis sisaldab põhjalikku teooriat perekonna ja suguvõsa süsteemidest, dünaamikatest, hõlmab praktikat ja supervisiooni, kohustuslikku konstellatsioonitöö jälgimist, tööd kirjandusega jpm.

Eesti Professionaalste Konstellööride Assotsiatsioon on teadlik, et turul on ka neid, kes on iseõppinud, läbides mõned nädalalõpu kursused. Kindlasti ei saa selliseid inimesi nimetada konstellöörideks, isegi kui need teenusepakkujad seda ise teevad.

Enne konstellatsiooni teenusele registreerimist, uuri alati teenusepakkuja väljaõppe, kogemuste, baashariduse kohta ja sertifikaadi välja andnud asutuste tausta.

Miks on konstellatsiooni teenus kulukas?

Konstellatsioon, ka ühekordne, on väga energiamahukas protsess mõlemale poolele – nii inimesele kui ka konstellöörile. Konstellööri väljaõpe on aeganõudev ja kulukas ning on oluline, et konstellöör end pidevalt arendaks ja täiendaks.

Väga oluline on konstellööri oskus küsida intervjuu käigus just selliseid küsimusi, mis tooksid välja probleemiga seotud võimalikud hüpoteesid võimalikult kiiresti. Samuti on keeruline läbi viia konstellatsiooni ennast, sinna on sisse kirjutatud keeruliste süsteemide tundmine.

Mis eesmärkidel on loodud Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon (EPKA)?

Foto: EPKA

EPKA sai alguse 2017. aastal ning sellele eelnes pea kümme aastat järjepidevat konstellööride koolitamist ja konstellatsioonitöid. Esimesed Eestis tegutsema hakanud konstellöörid õppisid Riias 2006-2009. aastal Uue Psühholoogia Keskuse (Jauno Psihologiju Centrs) korraldatud perekonstellatsioonide väljaõppes. Konstellatsioonialase väljaõppe Eesti suuna eestvedajaks on psühholoog ja konstellöör Olga Knjazeva. Palju on kaasa aidanud Maire Taska ja Kalmer Kase.

Kolmest Balti riigist koondunud valdavalt terapeudi, psühholoogi või pedagoogi, kuid ka muu taustaga huvilistest koosnevast õppegrupist, kasvasid üle aastate välja nii hilisemad Eesti konstellöörid kui ka järgmise Eesti konstellööride põlvkonna koolitajad. Hiljem ka konstellööride professionaalse ühingu alusepanijad. Hetkel kuulub EPKA-sse enam kui 100 liiget.

Konstellatsioonide maastik Eestis on kiiresti arenev – nii pere-, organisatsiooni-, kui ka struktuursete konstellatsioonide kontekstis. EPKA sai 2023. aastal viie aastaseks ja organisatsiooni iseloomustab pidev arengule suunatus.

Sel aastal võeti vastu koolitusstandard ja töötatakse edasi kvaliteedi standarditega. Hiljuti valmis eetikakoodeks, mis on kättesaadav meie koduleheküljel. Vastu on võetud koolitusstandardid, mis seavad koolitajatele, kes soovivad oma programmidele ühingu kvaliteedimärki, uued nõuded hariduse ja kvaliteedi osas. Samuti on käivitatud regulaarsed supervisioonid praktiseerivatele konstellööridele,” tõdeb Ada Kesonen, pere- ja organisatsiooni konstellöör.

Kvalifitseeritud konstellöörid leiad EPKA kodulehelt (www.epkaest.com). Konstellööride soov on teha koostööd, et olla toeks ja laiendada vaimse tervise teenuste valikuid klientidele.

Klientide tagasisided:

Klient 1

“Kui enne valdas mind sügav üksildus, siis pärast konstellatsiooni tajun, et üksildustunne muutunud pinnapealsemaks. Tunnen, et kuulun ning minu ema hoolib minust rohkem kui varasemalt. Varasemalt tundsin end gruppides väljajäetuna, aga täna on tunne teine. Minus ei kerki üles negatiivne tõrjutuse tunne. Tunnen end oluliselt kindlamalt ja vaatlen olukordi, mis varasemalt mind negatiivselt käivitasid. Samuti tunnen suuremat kuuluvust oma suguvõsasse ja tunnen, et see teadmine jääb minuga.

Mul on tugev hülgamistrauma ning ärev kiindumusmuster, mis teeb mind suhetes tundlikuks. Sageli tunnen end väärtusetuna ja tõrjutuna ning kardan suhte katkemist. Viimasel ajal pole ma sedavõrd emotsionaalne olnud. Tõmban rahulikult ja sõbralikult piire ja negatiivsed emotsioonid ei ole samuti pinnale kerkinud kui keegi mind suhtes “hülgab”. Näen endas suuri muutusi.”

Klient 2

“Pöördusin konstellatsiooni tööstressist tuleneva füüsilise südamevalu pärast. Tegin palju füüsilist tööd ning seetõttu tõstsin paigast oma südameklapi. Olen muidu igati tervislike eluviisidega nelja lapse isa, kuid süda andis tunda ning hõõrusin seda valu tõttu pidevalt.

Pärast konstellatsiooni autosse istudes võtsin telefoni ja helistasin konstellöörile. Kehast käis läbi justkui “klõps” ja valu kadus. Järgnevatel nädalatel oli valu väga väike. Et kõigest vale mulje ei jääks, pean mainima, et loomulikult käisin hiljem ka operatsioonil.”

Klient 3

“Pean tunnistama, et konstellatsioon oli minu jaoks äärmiselt tervendav. Visuaal minust minu vanematest ja vanavanematest ühisel väljal tekitas minus rahuliku ja tervendava tunde – nägin neid kõiki selgelt ja üheskoos ning tundsin mingit seletamatut rõõmu.”

Klient 4

“Mõned päevad peale konstellatsiooni kodus olles oli mu keha täiesti rahulik, päriselt! Veider ärevus, mida varem tundsin, oli kadunud. Mõne nädalaga hakkas isa minuga ise aktiivselt kontakti otsima. Saatis sõnumeid, et armastab ja igatseb mind, mis ei ole üldse talle omane käitumismuster. Olen veel märganud ja imestan, kui rahulik ma olen – ma ei pea end kellelegi tõestama.

Copy
Tagasi üles