Kohus: Eesti Ekspress laimas oma artikliga MM Gruppi

BNS
Copy
Eesti Ekspress
Eesti Ekspress Foto: Marina Puškar / Postimees

Harju maakohus märgib teisipäeval avaldatud otsuses, et meediaärimees Hans H. Luige suurosalusega Eesti Ekspress laimas oma konkurendile Margus Linnamäele kuuluvat Eesti juhtivat investeerimisfirmat MM Gruppi, kui kirjutas mullu aprillis, et MM Gruppi ähvardab sundlõpetamine.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler kirjutas mullu 22. aprillil Eesti Ekspressis, et MM Gruppi ähvardab sundlõpetamine, kuna ettevõttel oli esitamata majandusaasta aruanne.

MM Grupp vaidles Eesti Ekspressile vastu, rõhutades, et sellekohane väide on absurd. Ühtlasi kinnitas MM Grupp, et Eesti Ekspressi kajastus tekitab kontsernile majanduslikku kahju.

MM Grupp esitas ASi Ekspress Meedia vastu kohtusse hagi, nõudes nii valeväidete ümberlükkamist kui ka kahe miljoni euro suurust valuraha tekitanud kahju eest. Nõue oli tähelepanuväärne eelkõige selle poolest, et MM Grupp soovis murda senist kohtupraktikat, mille järgi juriidilisele isikule mittevaralist kahju välja ei arvutata.

Kohtus vaidles Ekspress Meedia hagile vastu, märkides muu hulgas, et meedia võibki teemasid käsitleda «liialdavalt ja provotseerivalt».

Kohtus vaidles Ekspress Meedia hagile vastu, märkides muu hulgas, et meedia võibki teemasid käsitleda «liialdavalt ja provotseerivalt». Sellega kohus siiski ei nõustunud, leides, et kuna majandusaasta aruande esitamisega viivitamine ei too praktikas kaasa edukate äriüksuste sundlõpetamise ohtu, oli tegemist otseselt vale faktiväitega, mida avaldada poleks tohtinud.

«Majandusaasta aruande esitamata jätmise korral võib registripidaja kohustada osaühingut registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud. Kostja ei ole tõendanud, et hagejale oleks selline hoiatus esitatud või tähtaeg määratud,» märkis kohus. «Kostja väitel lubab ajakirjandusvabadus esitada veidi liialdavaid ja isegi provotseerivaid väiteid. Ajakirjandusvabadus ei tähenda siiski ebaõigete faktiväidete avaldamise lubamist. Artikli pealkiri ei ole lihtsalt liialdav või provotseeriv, vaid ebaõige,» leidis kohus.

Nii kohustaski Harju maakohus Ekspress Meediat omal kulul ümber lükkama ebaõiged faktiväited, avaldades Eesti Ekspressi veebiväljaandes artikli «Mida tähendab Margus Linnamäe kontsernile registris lisatud ähvardav hüüumärk?» juures ning Eesti Ekspressi paberlehes esimeses pärast kohtuotsuse jõustumist ilmuvas numbris järgmise sisuga teade: «Ekspress Meedia AS avaldas 22. aprillil 2020 Eesti Ekspressis ilmunud artiklis MM Grupp OÜ kohta väite, et MM Grupp OÜ-d ja tema kontserni ähvardab sundlõpetamine. Ekspress Meedia AS kinnitab, et see väide oli vale. MM Grupp OÜ-d ega MM Grupp OÜ kontserni ei ähvarda sundlõpetamine.»

Mis puudub MM Grupi nõutud kahte miljonit eurot, siis Harju maakohus jäi senise kohtupraktika juurde, märkides, et moraalse kahjuna mõistetakse isikule põhjustatud füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi, kuid MM Grupp on juriidiline isik ja hagejale ei ole seega võimalik kannatusi, hingelisi üleelamisi ega füüsilist valu põhjustada.

«Kohtupraktika ei ole siiani juriidiliste isikute mittevaralise kahju hüvitamise nõuet tunnustanud ja on asutud seisukohale, et kuna juriidilisele isikule ei ole omane moraal, ei saa ka nõuda moraalse kahju hüvitamist. Kohus on  seisukohal, et käesolevas vaidluses kohtu ette toodud asjaolud ei anna alust kohtupraktika muutmiseks,» seisab maakohut lahendis.

MM Grupp sellega siiski ei nõustu, kavatseb viia vaidluse järgmisesse kohtuastmesse ning jätkab Ekspress Meedialt kahe miljoni euro nõudmist. «Võlaõigusseaduse sõnastus ei välista juriidilise isiku mittevaralise kahju nõuet. Eesti õiguskord ja kohtupraktika on aja jooksul piisavalt edasi arenenud, et muuta riigikohtu seisukohta ning täiendada kohtupraktikat seisukohtadega juriidilise isiku isikuõiguste ning mittevaralise kahju tekkimise võimalikkuse kohta,» märkis MM Gruppi esindav vandeadvokaat Ants Nõmper.

«Mainekahju hüvitamine mittevaralise kahjuna tagaks antud olukorras hageja põhiõiguste piisava kaitse ning võrdse kaitse sarnasesse olukorda sattunud füüsiliste isikutega,» märkis Nõmper, lisades, et kohtud on juba varasemalt leidnud, et juriidiliste isikute mainekahju korral ei ole mittevaralise kahju hüvitise nõue võimatu.

MM Grupp on nii BNSi kui ka Postimehe omanik.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles